Meteen naar de inhoud

Non-conformiteit bij een product

non-conformiteit bij een product

Wanneer producten worden verkocht en geleverd moeten die voldoen aan de contractuele afspraken en geschikt zijn voor het normaal gebruik waarvoor het bestemd is. Zo niet, dan zal er sprake zijn van non-conformiteit bij een product. Wanneer een CE-markering moet zijn aangebracht, moet het product voldoen aan de milieu-eisen en de essentiële gezondheidseisen en veiligheidseisen. Onze advocaten contractenrecht en productregelgeving zijn vertrouwd met de wettelijke kaders en adviseren u graag bij een klacht over een product. Dat doen we zowel voor fabrikanten, distributeurs, maar ook voor resellers en andere handelspartijen.

Klachtplicht en non-conformiteit bij een product

Bestaat er een klacht over een product of contractuele prestatie, dan moet daarover tijdig geklaagd worden. Wordt dat niet gedaan, dan kunnen alle rechten verloren gaan. Voor de leverende partij kan dat vaak juist een troef zijn, omdat het op enig moment niet langer redelijk is dat een klacht nog geadresseerd moet worden. Dan zou deze partij te zeer in zijn of haar belangen zijn geschaad. De termijnen wanneer wel / niet tijdig geklaagd is, kunnen verschillen. Deels zal dat afhangen van de rechtsbetrekking, is er bijvoorbeeld sprake van een koopovereenkomst of een andere rechtsbetrekking waar de klacht op ziet. Verder kan zal het een rol spelen welk recht op de overeenkomst van toepassing is. Is er sprake van een internationale overeenkomst, dan is mogelijk het Weens Koopverdrag geldt. Dit is doorgaans het geval wanneer (een van) de lidstaten waarin een partij is gevestigd is aangesloten en het een niet-consumentenkoop van een roerende zaak betreft. Het Weens Koopverdrag kan in algemene voorwaarden worden uitgesloten en we zien dat vaak (en soms onterecht) standaard wordt uitgesloten in leveringsvoorwaarden. Onze advocaten contractenrecht kunnen u adviseren over de klachtplicht en non-conformiteit. Klagen is vormvrij, maar we adviseren om dat altijd schriftelijk te doen met een goede onderbouwing.

Gebrekkig product bij een koopovereenkomst

Van een gebrekkig product bij een koopovereenkomst, c.q. non-conformiteit bij een product, is sprake wanneer deze niet de eigenschappen bezit, die hiervan op grond van deze koopovereenkomst mochten worden verwacht. Wanneer dit al bij een normaal gebruik niet kan, is de non-conformiteit een gegeven. Wanneer bepaalde specifieke afspraken in het contract zijn gemaakt, bijvoorbeeld in een lijst van producteisen (zoals over de capaciteit, de volumes die met een machine kunnen worden gehaald etc.) , kan hiermee ook bekeken worden of er sprake is van non-conformiteit. Laat u hierover adviseren door een advocaat contractenrecht.

Verjaring bij non-conformiteit van een product

Om te bepalen of een vordering is verjaard, is het belangrijk te bepalen wanneer er een termijn gaat lopen. In de regel zal dat het moment zijn waarop het product is geleverd. Op dat moment moet er sprake zijn van een non-conformiteit bij een product. Soms kan het zijn dat het gebrek niet meteen zichtbaar is en kan dat een en ander inhouden voor de termijnen. Afhankelijk van de zaak zal een (uitgebreid) onderzoek nodig zijn wanneer het product geleverd wordt. Is er iets contractueel niet in de haak, en de verkoper is daarvan op de hoogte, dan moet hij dat meedelen. In zoverre, gaat dat voor op de onderzoeksplicht.

Wanneer het gaat over een koopovereenkomst naar Nederlands recht geldt er een verjaringstermijn van twee jaar. Let op: dit is wat anders dan de klachtplicht. Een partij zal dus binnen twee jaar een vordering moeten instellen als de verkoper moet worden aangesproken op het gebrek (nadat eerst al geklaagd heeft). Naar Nederlands recht is het mogelijk de verjaring te ‘stuiten’. Dit werkt het beste met een goede brief waarin ondubbelzinnig rechten worden voorbehouden. De verjaringstermijn gaat vanaf dat moment weer opnieuw lopen.

Instellen van een vordering bij een non-conformiteit

Het instellen van een vordering bij non-conformiteit bij een product kunt u het beste met uw advocaat bespreken. Er zijn verschillende remedies denkbaar, zoals het (gedeeltelijk) ontbinden van de overeenkomst, het vorderen van nakoming van de contractuele prestaties (vervanging of herstel), het vernietigen of wijzigen van de overeenkomst en het vorderen van schadevergoeding. Bij een non-conformiteit zijn dit de meest gangbare varianten.

Productaansprakelijkheid bij een gebrekkig product

Wanneer een product gebrekkig in het verkeer is gebracht (of in gebruik is genomen), dan kan de producent aansprakelijk worden gesteld voor de schade die hieruit is voortgekomen. Productaansprakelijkheid bij een gebrekkig product is een apart leerstuk en u kunt zich hier het beste in laten bijstaan door een advocaat productregelgeving. Niet alleen de eigenschappen van het product zijn van belang, maar ook de gebruiksaanwijzing en het waarschuwen op bepaalde gevaarlijke aspecten spelen een rol in de beoordeling. De producent is niet aansprakelijk wanneer:

a. de fabrikant het product niet in het verkeer heeft gebracht;

b. het, gelet op de omstandigheden, aannemelijk is dat het gebrek dat de schade heeft veroorzaakt, niet bestond op het tijdstip waarop hij het product in het verkeer heeft gebracht, dan wel dat dit gebrek later is ontstaan;

c. het product noch voor de verkoop of voor enige andere vorm van verspreiding met een economisch doel van de producent is vervaardigd, noch is vervaardigd of verspreid in het kader van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;

d. het gebrek een gevolg is van het feit dat het product in overeenstemming is met dwingende overheidsvoorschriften;

e. het op grond van de stand van de wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip waarop hij het product in het verkeer bracht, onmogelijk was het bestaan van het gebrek te ontdekken

;f. wat de producent van een grondstof of fabrikant van een onderdeel betreft, het gebrek is te wijten aan het ontwerp van het product waarvan de grondstof of het onderdeel een bestanddeel vormt, dan wel aan de instructies die door de fabrikant van het product zijn verstrekt.

Advocaat non-conformiteit nodig?

Ons advocatenkantoor in Amsterdam heeft een team van advocaten dat een sterke reputatie heeft in het voeren van procedure voor de civiele rechter bij non-conformiteit bij een product. Wilt u advies inwinnen over een te starten procedure, of wilt u meer weten over productregelgeving? Neem dan contact op met Remko Roosjen of met een van onze andere advocaten in Amsterdam.

T:  +31 (0)20 – 210 31 38
E: mail@maakadvocaten.nl
Contactpersoon: Remko Roosjen | Advocaat non-conformiteit