Meteen naar de inhoud

Wat is een beslaglegging?

Wat is beslagleggen?

Het beslag- en executierecht omvat de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen en andere executoriale titels. Indien een partij zijn betalingsverplichting niet nakomt kan er beslag worden gelegd. In deze eerste blog van onze beslagreeks gaan wij in op de verschillende soorten (conservatoir en executoriaal) beslag. Onze advocaat procesrecht zal de meest in het oog springende beslagen doornemen.

Dit moet u weten over beslag leggen

Wat is een beslaglegging? Dat is een vraag die bij ons advocatenkantoor in Amsterdam vaak terugkomt. Zeker daar waar het gaat om complexe beslagen. De wet onderscheidt twee soorten beslag: het conservatoir en het executoriaal beslag. Het grootste onderscheid kan worden gevonden in de fase waarin beslag wordt gelegd, executoriaal beslag wordt gelegd na het voeren van een procedure, het conservatoir beslag voorafgaand aan een procedure. Zowel het executoriale beslag, als het conservatoir beslag dient te worden gelegd door een deurwaarder.

Wat is Executoriaal beslag?

“Executoriaal” vindt zijn oorsprong in het woord executeren, ook wel ten uitvoer leggen. Het gaat hier om het ten uitvoer leggen van een vonnis. Dit vonnis is in de beslagprocedure de zogeheten executoriale titel, hetgeen is vereist om executoriaal beslag te mogen leggen. Het beslag wordt dan ook gelegd na afloop van een gevoerde procedure, in het geval de schuldenaar nog altijd niet betaalt, ondanks dat hij wel tot deze betaling is veroordeeld. De deurwaarder kan met de executoriale titel de schuldenaar tot nakoming dwingen. Komt de schuldenaar nog altijd niet na, dan kan er executoriaal beslag worden gelegd op de goederen van de schuldenaar.

Wat is Conservatoir beslag?

Conservatoir beslag wordt ook wel bewarend beslag genoemd, nu het zijn oorsprong vindt in het woord ‘conserveren’, ook wel bewaren. Het beslag is dan ook bedoeld om de goederen te bewaren totdat een rechter in een vonnis uitspraak heeft gedaan. De beslaglegger wil voorkomen dat de schuldenaar zijn goederen verduistert of laat verdwijnen waardoor geen verhaal meer mogelijk is. Op deze wijze wordt voldaan aan het idee dat beslag als een verrassing dient te komen en verduistering niet zal plaatsvinden. Het beslag wordt dus gelegd vóórdat een procedure wordt opgestart. Hoewel er dus geen vonnis, dat wil zeggen executoriale titel, nodig is, is wel vereist om verlof te hebben van de rechter. Voor het verkrijgen van dit verlof dient aan enkele voorwaarden te zijn voldaan, zo volgt uit artikel 700 Rv.

  1. Het beslag wordt verzocht bij verzoekschrift, ingediend door een advocaat, waarin de aard van het te leggen beslag en van het door de verzoeker ingeroepen recht wordt vermeld.
  2. Tenzij op het tijdstip van het verlof reeds een eis in de hoofdzaak is ingesteld, wordt het verlof verleend onder de voorwaarde dat het instellen daarvan geschiedt binnen een door de voorzieningenrechter daartoe te bepalen termijn.
  3. In het geval de schuldeiser beslag wil leggen op roerende of onroerende zaken dient gegronde vrees voor verduistering te bestaan.

i. De aard van het te leggen beslag

De aard van het beslag wordt geduid in het verzoekschrift. Hierbij wordt aan de rechter duidelijk gemaakt of beslag is gewenst op een geldvordering of op een niet-geldvordering. In het geval van een geldvordering spreekt men van verhaalsbeslag, bij de niet-geldvordering spreekt men van een afgiftebeslag.

ii. Eis in de hoofdzaak

Binnen een door de voorzieningenrechter te bepalen termijn (het uitgangspunt is 14 dagen, maar er kan een langere termijn worden verzocht en – na akkoord door de rechter worden – toegewezen) dient een eis in de hoofdzaak aanhangig te zijn gemaakt. Hiermee wordt bedoeld dat een procedure aanhangig is gemaakt, en dus gevoerd zal worden over het geschil dat aan de vordering ten grondslag ligt. Het conservatoire beslag kan daarmee uiteindelijk (nadat een titel is verkregen) worden omgezet in een executoriaal beslag.

iii. Vrees voor verduistering

Met de vrees van verduistering wordt de vrees bedoeld, dat een redelijke verwachting bestaat dat de goederen waarop het conservatoir beslag zal worden gelegd aan het verhaal zullen worden onttrokken. Dat wil zeggen dat zij worden verduisterd door de schuldenaar. In het geval van roerende zaken kunnen zij elders worden geplaatst, of in het geval van geld kan dit naar een andere rekening worden overgemaakt. Deze vrees moet gegrond zijn, en dit dient dan ook te worden onderbouwd in het verzoekschrift. Deze eis geldt overigens niet voor alle beslagen.

Conservatoir beslag omzetten naar executoriaal beslag

Indien uitspraak is gedaan in de hoofdzaak en hiermee een voor de schuldeiser gunstig vonnis is gewezen kan worden overgegaan tot executie. Hiermee kunnen de bijvoorbeeld reeds in beslag genomen goederen worden verkocht. De vordering wordt door toewijzing executoriaal, hiertoe hoeven geen nadere stappen te worden genomen. 

Derdenbeslag

Het derdenbeslag uit artikel 475 Rv kan zowel op executoriale wijze als op conservatoire wijze worden gelegd. Vormen van derdenbeslag zijn onder andere loonbeslag en bankbeslag. Het derdenbeslag is een vorm van beslag waarbij het beslag wordt gelegd op goederen die de schuldenaar niet zelf onder zich heeft, maar die in handen zijn van een derde.

Bankbeslag

Via het bankbeslag wordt beslag gelegd op een bankrekening van de schuldenaar. Het is hierbij zeer belangrijk dat enkel het bedrag dat op de rekening staat op het moment van beslagleggen wordt geraakt. Al hetgeen na het moment van beslagleggen op de rekening binnenkomt valt niet onder het beslag. De rekening kan na het bankbeslag dan ook weer worden gebruikt.

Loonbeslag

Via het loonbeslag wordt beslag gelegd op het loon van de schuldenaar, of in het geval deze een uitkering ontvangt zal het beslag daarop worden gevestigd. Het loonbeslag wordt bij de werkgever gelegd, zodat een deel van het loon wordt ingehouden voordat wordt uitgekeerd aan de schuldenaar. Hierbij is echter de beslagvrije voet van belang. De beslagvrije voet geldt voor iedereen en bewerkstelligt dat een schuldenaar kan voldoen aan zijn vaste lasten zoals huur, levensonderhoud en ziektekosten. Deze beslagvrije voet is – begrijpelijkerwijze – voor eenieder verschillend en dient dan ook te worden berekend.

Beslag als pressiemiddel

Het is een logisch drukmiddel om beslag in te zetten om je vordering te verhalen. Toch zitten er grenzen aan het leggen van beslag, puur om druk op de schuldenaar uit te oefenen. Zo is bepaald dat verhaalsbeslag op roerende zaken verboden is indien op voorhand redelijkerwijs voorzienbaar is dat de kosten van het beslag hoger zullen zijn dan de opbrengst.

Beslag mag wél als pressiemiddel worden gebruikt indien de schuldeiser aannemelijk kan maken dat de schuldenaar wel kán betalen, maar niet wil betalen. Ook is het toegestaan indien de schuldeiser aannemelijk kan maken dat de schuldenaar door het beslag en de executie niet op onevenredig zware wijze in zijn/haar belangen wordt getroffen.

Advocaat beslag leggen

Onze advocaten in Amsterdam hebben veel ervaring met zaken over beslag. Zo kunnen wij conservatoir beslag voor u leggen, bewijsbeslag voor u leggen of een kort geding voeren om het bij u gelegde beslag op te heffen. Wilt u (vrijblijvend) advies inwinnen over een te starten procedure, of het leggen en opheffen van beslag? Neemt u gerust contact op met onze advocaten in Amsterdam.

+31 (0)20 – 210 31 38
sander.vansomerengreve@maakadvocaten.nl

Remko Roosjen

Remko Roosjen

Als partner van MAAK en advocaat commercial law geeft Remko leiding aan aan het team Commerciële Geschillen en Contractenrecht. Remko is een gespecialiseerde advocaat contractenrecht en heeft een ruime ervaring in het voeren van procedures, waaronder voor de civiele rechter, in arbitrage en mediation. Remko is verbonden aan de specialisatievereniging voor Distributie, Franchise en Agentuur en doceert regelmatig over het snijvlak van commerciële contracten en productregelgeving. Lees meer over Remko op zijn persoonlijk profiel of op LinkedIn .