Meteen naar de inhoud

Conservatoir beslag leggen door een advocaat

Conservatoir beslag

Als procesrecht advocaten begeleiden wij ondernemers bij het leggen en opheffen van (conservatoir) beslag. Dat doen we zowel voor Nederlandse bedrijven als buitenlandse partijen. Bij een voornemen tot beslaglegging verzoeken wij als advocaat toestemming bij de daartoe bevoegde rechter. Het leggen van beslag kan voor u als ondernemer onder meer interessant zijn bij een onbetaalde geldvordering (zoals een onbetaalde factuur), of indien u schade lijdt door toedoen van een ander. Het leggen van beslag gebeurt in de regel voorafgaand aan het opstarten van een zaak.  U laat onder meer dit zogenoemde ‘conservatoir beslag’ leggen omdat u vreest dat er door uw schuldenaar met bezittingen zal worden geschoven gedurende de civiele procedure. De bittere nasmaak van het niet kunnen innen van een geldvordering ná een positief vonnis, probeert u daarom in een zo vroeg mogelijk stadium te vermijden. Wat houdt het leggen van beslag in, hoe verloopt de procedure en hoe kunt u zich tegen een beslaglegging verzetten als u aan de andere kant staat? In deze bijdrage een praktisch overzicht van onze advocaat procesrecht.

Wat is de definitie van conservatoir beslag?

Conservatoir beslag kan het beste worden gedefinieerd als een beslaglegging op (een deel van) het vermogen van een debiteur ter verzekering van de betaling van een onbetaald gebleven vordering. Ook kan het gaan om een teleurstellende prestatie of houding van de wederpartij waardoor verhaalspositie op grond van een schadevergoeding moet worden gewaarborgd. Het conservatoire beslag houdt in dat nog voordat de voorzieningenrechter uitspraak heeft gedaan over de juistheid van die vordering beslag gelegd wordt.

CONSERVATOIR BESLAG LEGGEN EN EIS IN DE HOOFDZAAK

Om uw tegenpartij tot betaling van een geldvordering / factuur te kunnen dwingen heeft u in de regel een titel nodig. De meest voorkomende titel om te mogen executeren is een vonnis van de rechter. Heeft u een positief vonnis behaald, dan kunt u daarmee betaling van uw geldvordering afdwingen. Dat doet u veelal met inschakeling van een deurwaarder.

Heeft u die titel niet, dan kunt u uw geldvordering in principe niet zomaar innen. Er is bovendien een kans dat uw schuldenaar niet vrijwillig zal betalen na uw eerste sommatiebrieven en de geldvordering betwist. Daarnaast is uw tegenpartij niet gehouden het door u gevorderde geldbedrag te reserveren.

WAAR KAN IK BESLAG OP LEGGEN?

Tijdens een procedure kunt u als ondernemer het risico lopen dat uw schuldenaar bezittingen wegsluist, aan anderen wél zijn schulden voldoet, dan wel zijn onroerend goed of aandelen verkoopt. Om dergelijk gedrag een halt toe te roepen, bestaat er in Nederland de mogelijkheid tot het leggen van conservatoir beslag. Zonder dat een rechter een beslissing in de hoofdprocedure heeft genomen, kunt u de bezittingen van uw schuldenaar bezwaren. Laat u hierover goed adviseren door een advocaat procesrecht.In de regel kunt u op het hele vermogen van de debiteur beslag laten leggen.

WIE MAG BESLAG LEGGEN?

Beslag leggen doet u door middel van het indienen van een verzoekschrift tot het leggen van conservatoir beslag. Uw advocaat stelt dit processtuk voor u op. Wanneer uw vordering deugdelijk is blijft het beslag er gedurende de periode van de procedure (dat kan een kort geding zijn, maar ook een bodemprocedure), op het vermogen rusten.

Bij veel ondernemers leeft met recht de gedachte dat procederen in Nederland soms wel jaren in beslag kan nemen. U maakt kosten voor het opstarten van een procedure, maar betwijfelt of uw tegenpartij ooit in staat zal zijn uw geldvordering te kunnen voldoen. Dit zijn de geluiden die wij als procesrecht advocaten bij de incasso van een geldvordering regelmatig horen.

INCASSO GELDVORDERING EN CONSERVATOIR BESLAG

Door het leggen van beslag kunt u echter in een eerder stadium bepalen of u bij de incasso van uw geldvordering een goede verhaalspositie heeft. Vaak bent u bekend met bankgegevensonroerend goed of andere bezittingen van uw schuldenaar. Indien uw geldvordering goed kan worden onderbouwd, kan het leggen van conservatoir beslag een geschikt middel zijn. Het traject tot het leggen van beslag is overzichtelijk en kan op korte termijn worden gerealiseerd, soms zelfs binnen 1 dag. Hoe dat werkt wordt hierna besproken.

VERZOEKSCHRIFTPROCEDURE TOT HET LEGGEN VAN CONSERVATOIR BESLAG

Uw advocaat procesrecht dient een verzoekschrift in bij de voorzieningenrechter. Dat is de hiervoor aangewezen rechter die beoordeelt of u verlof krijgt om beslag te mogen leggen. In het verzoekschrift begroot u en onderbouwt u de grondslag van de geldvordering. Ook geeft u aan waarop u beslag wenst te leggen, bijvoorbeeld op de bij u bekende bankrekeningen bij INGABN AMRO of de Rabobank, het bedrijfspand, of de woning van de bestuurder (indien deze als bestuurder aansprakelijk is voor uw vordering). Doorgaans weet u binnen ca. 1-2 dagen of het verlof wordt verleend en voor welk bedrag. Met het verlof op zak, verzoekt u een deurwaarder de beslagen te laten leggen op bezittingen van de schuldenaar. Indien u onder een bank beslag legt, is deze gehouden binnen 4 weken aan u te bericht of het beslag doel heeft getroffen.

Nadat het beslag is gelegd dient u binnen een door de rechtbank aangegeven termijn de zogenoemde ‘eis in de hoofdzaak’ op te starten. Daarmee wordt voorkomen dat het beslag oneindig lang op andermans bezittingen kan blijven rusten. Afhankelijk van uw situatie bepaalt u met uw advocaat op welke wijze deze eis wordt ingesteld. Houdt u er rekening mee dat de eis in de hoofdzaak mogelijk op relatief korte termijn moet worden ingesteld.

VERZOEK TOT HET PLAATSEN OP EEN GRIJZE LIJST

Behoudens enige uitzonderingen in de wet vindt er geen verhoor van de beslagene plaats. U kunt dus zomaar getroffen worden door een beslaglegging, zonder dat u dit bij voorbaat zag aankomen of op enige wijze op kon anticiperen. Ook vindt er geen schriftelijke wederhoor plaats, waarin u nog een kans krijgt om te betogen dat het beslag onterecht is gelegd. U kunt zich verweren in een kort geding procedure (zie hierna).

Bij enkele rechtbanken bestaat wel de optie om als partij op een zogenoemde grijze lijst te worden gezet. Dit houdt in dat de rechtbank bij een verzoek tot beslaglegging afzonderlijk zal beoordelen of u niet alsnog gehoord moet worden. Laat u hierover adviseren door uw advocaat.

HET OPHEFFINGSKORTGEDING

Beslag op mijn RabobankING, of ABN AMRO bankrekening: hoe kan het worden opgeheven? Wanneer u wordt getroffen door een onterechte beslaglegging kunt u een zogenoemd opheffingskortgeding opstarten. Binnen afzienbare tijd kunt u bij de rechter motiveren waarom u vindt dat de beslaglegging ten onrechte is gelegd, alsmede verzoeken het beslag met onmiddelijke ingang op te heffen. Als  procesrecht advocaten brengen we uw positie in kaart en starten wij een kort geding voor u op. Het is dan mogelijk op zeer korte termijn een zitting in te laten plannen.

ADVOCAAT GESPECIALISEERD IN BESLAG LEGGEN

De procesrecht advocaten van MAAK Advocaten hebben veel kennis in huis als het om het leggen en opheffen van beslag gaat. Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden over conservatoir beslag leggen door een advocaat : T: 020 – 210 31 38 of E: mail@maakadvocaten.nl.