Meteen naar de inhoud

Aansprakelijkheid van een bestuurder

Als bestuurder van een onderneming binnen de maakindustrie kunt u overeenkomsten sluiten met leveranciers en klanten. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de onderneming aansprakelijk is voor de gevolgen van haar handelen. In beginsel bent u als bestuurder dus niet aansprakelijk voor handelingen namens de onderneming. Er kunnen zich echter feiten en omstandigheden voordoen die maken dat u als bestuurder aansprakelijk kan worden gehouden door de onderneming zelf of – naast de onderneming – door derden. MAAK Advocaten beschikt over een team ervaren advocaten ondernemingsrecht die u als bestuurder in deze kwesties kunnen bijstaan.

Bestuursaansprakelijkheid of bestuurdersaansprakelijkheid?

Bestuursaansprakelijkheid of bestuurdersaansprakelijkheid worden soms qua terminologie door bestuurders of bedrijven door elkaar gebruikt. Goed om te weten is dat dit in feite hetzelfde is en we in het juridisch jargon het over het laatste hebben.

Interne bestuurdersaansprakelijkheid 

Voor interne bestuurdersaansprakelijkheid geldt dat er volgens artikel 2:9 BW sprake moet zijn van een onbehoorlijke taakvervulling door de bestuurder jegens de onderneming zelf. Hiervoor geldt dat de bestuurder een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Of de bestuurder zijn of haar taak onbehoorlijk heeft vervuld zal afhankelijk zijn van de feiten en omstandigheden van het concrete geval. Indien wordt aangenomen dat hiervan sprake is dan kan de bestuurder aansprakelijk worden gesteld door de onderneming voor schade die zij ten gevolge van deze onbehoorlijke taakvervulling heeft geleden. Mocht het bestuur uit meerdere bestuurders bestaan dan geldt als uitgangspunt collectieve aansprakelijkheid. Dit betekent dat alle bestuurders gezamenlijk aansprakelijk zijn voor de onbehoorlijke taakvervulling.

Externe bestuurdersaansprakelijkheid

Bij externe bestuurdersaansprakelijkheid dient de bestuurder onzorgvuldig te hebben gehandeld jegens derden zoals crediteuren, leveranciers en aandeelhouders. Net als bij interne bestuurdersaansprakelijkheid geldt hier dat de bestuurder een ernstig verwijt kan worden gemaakt alvorens aansprakelijkheid jegens deze derden aan te nemen. Indien wordt aangenomen dat de bestuurder jegens derden onrechtmatig heeft gehandeld kan de bestuurder – naast de onderneming – aansprakelijk worden gehouden voor de schade die zij ten gevolge hiervan lijden. Anders dan bij interne bestuurdersaansprakelijkheid geldt het uitgangspunt van collectieve aansprakelijkheid hier niet. Alleen de bestuurder die ernstig verwijtbaar heeft gehandeld kan aansprakelijk worden gesteld door derden. Externe bestuurdersaansprakelijkheid wordt bijvoorbeeld aangenomen in het geval dat de bestuurder namens de vennootschap overeenkomsten sluit met derden waarvan de bestuurder weet of behoorde te weten dat de vennootschap niet aan haar verplichtingen zal kunnen voldoen en ook geen verhaal zal opleveren.   

Aansprakelijkheid van de bestuurder in faillissement

Ingeval van faillissement kan iedere bestuurder aansprakelijk zijn voor de schulden van de onderneming. Hiervoor geldt een onbehoorlijke taakvervulling door de bestuurder welke een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Mocht het bestuur uit meerdere bestuurders bestaan dan geldt ook hier het uitgangspunt van collectieve aansprakelijkheid van de bestuurder in faillissement. Het bestuur wordt geacht zijn taak onbehoorlijk te hebben vervuld indien niet is voldaan aan zijn verplichting tot het naar behoren voeren van de boekhouding en administratie en tot het tijdig neerleggen van de jaarrekening. In dat geval wordt de onbehoorlijke taakvervulling vermoed een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn.  

Disculpatie van bestuurdersaansprakelijkheid  

Voor individuele bestuurders bestaat de mogelijkheid om aan aansprakelijkheid te ontkomen. Hiervoor zal de bestuurder aannemelijk moeten maken dat hem of haar geen verwijt treft én hij of zij de nodige maatregelen heeft getroffen om de negatieve gevolgen ervan af te wenden. Voor deze disculpatie van aansprakelijkheid geldt voor bestuurders een hoge drempel. Het is daarom van belang dat u zich als bestuurder laat bijstaan door een advocaat indien u wordt geconfronteerd met aansprakelijkheid.

Advocaat gespecialiseerd in bestuurdersaansprakelijkheid

Als bestuurder is het raadzaam om van tijd tot tijd advies in te winnen over uw persoonlijke aansprakelijkheidsrisico’s. MAAK Advocaten beschikt over ervaren advocaten op het gebied van het ondernemingsrecht en het contracten- en aansprakelijkheidsrecht. Deze advocaten zijn specialisten die u als bestuurder kunnen adviseren over het voorkomen dan wel inperken van aansprakelijkheidsrisico’s en indien nodig, kunnen bijstaan in een gerechtelijke procedure.   Neemt u gerust contact op met onze advocaat gespecialiseerd in bestuurdersaansprakelijkheid.

Telefoon: +31 (0) 20 210 31 38
E-Mail: mail@maakadvocaten.nl

Jolmer de Haas

Jolmer de Haas