Meteen naar de inhoud

Civiele rechter

civiele rechter

Onze procesadvocaten in Amsterdam zijn gespecialiseerd in het voeren van civiele procedures bij de civiele rechter. Bij de civiele rechter worden zaken over bijvoorbeeld handelsgeschillen beslecht. Onze ervaren advocaten kennen het Nederlandse procesrecht als geen ander. Of een civiele procedure de beste route is, hangt af van de zaak. Aan de ene kant moeten kosten en baten tegen elkaar worden afgewogen, aan de andere kant hangt het af van uw juridische positie. Voordat we een procedure opstarten of een verdediging voorbereiden, bepalen we eerst samen met u óf een procedure u het snelste van A naar B zal brengen.

De gang naar de civiele rechter is in bepaalde gevallen onvermijdelijk. Partijen kunnen bijvoorbeeld verdeeld raken over de wijze waarop een overeenkomst moet worden uitgevoerd. Ook wanneer een partij op andere wijze schade lijdt, bijvoorbeeld door een onrechtmatige daad, kan het zo zijn dat een oplossing buiten de rechter om niet (meer) lukt.

Afhankelijk van uw zaak starten we een procedure op voor de rechtbank of het gerechtshof (hoger beroep), of bereiden wij een verdediging voor. Onze procesadvocaten brengen uw juridische positie in kaart en begeleidt u gedurende het hele traject. Dat doen we voor iedere overheidsrechter in Nederland, met uitzondering van de Hoge Raad.

Hoe verloopt een civiele procedure in Nederland?

Een civiele procedure in Nederland wordt ingeleid met een dagvaarding. Op deze dagvaarding kan worden gereageerd. Dat heet een conclusie van antwoord. In de meestvoorkomende gevallen wordt aansluitend een datum voor een zitting bepaald.

Het opstellen van een sommatiebrief door een advocaat

Voordat een procedure begint wordt in de meeste gevallen eerst nog een sommatiebrief door een advocaat gestuurd. Het opstellen van een sommatiebrief door een advocaat kan u helpen met het scherp stellen van uw vordering. De ervaring leert dat een sommatiebrief van een advocaat vaker een ander effect sorteert, dan wanneer u zelf opnieuw sommeert.

Met deze sommatiebrief van de advocaat wordt een laatste termijn gegeven om alsnog te presteren. Om meerdere redenen kan er aan een sommatiebrief geen gevolg worden gegeven. De andere partij kan het oneens zijn met de vordering (en zelfs een tegeneis hebben), of de andere partij kan de vordering niet meer nakomen. Dit speelt vaker bij geldvorderingen, maar ook wanneer het nakomen van een prestatie blijvend onmogelijk is geworden.

Conservatoir beslag leggen door een advocaat

Na het voorportaal van de sommatiebrief wordt vaker voorgesorteerd op een civiele procedure. U kunt daarbij eiser zijn, maar ook de gedaagde partij. Wanneer u eisende partij bent, en u heeft een schadevordering, heeft u er belang bij dat u zich na een succesvol verlopen procedure, kan verhalen op het vermogen of bezittingen van uw wederpartij. Wanneer de verhaalsmogelijkheden onzeker zijn (of wanneer u bijvoorbeeld documenten van de wederpartij nodig heeft om uw vordering verder te kunnen onderbouwen), kunt u er mogelijk verstandig aan doen om een verzoek tot het leggen van conservatoir beslag bij de voorzieningenrechter in te dienen. Een succesvolle beslaglegging kan ertoe leiden dat vermogen (maar ook documenten) worden ‘bevroren’ hangende de civiele procedure.

Een dagvaarding opstellen in een bodemprocedure

De procedure wordt ingeleid met een dagvaarding waarin de feiten van de zaak en de vordering worden uitgewerkt. De dagvaarding is een belangrijk document omdat het de basis vormt van de procedure. In de dagvaarding kunnen meerdere vorderingen worden opgenomen. Wanneer we spreken over een gangbare procedure die met alle waarborgen is omkleed, spreken we in het juridisch jargon van een bodemprocedure. Binnen deze procedure is ook de optie tot het horen van getuigen, het doen van uitvoerige bewijsaanbiedingen en het vorderen van uiteenlopende vorderingen. Dit is een wezenlijk verschil met het kort geding, een spoedprocedure waarin gevraagd wordt om een ‘voorlopige voorziening’.

Welke rechter is bevoegd bij een handelsgeschil?

Welke rechter bevoegd is om kennis te nemen van de zaak is afhankelijk van meerdere omstandigheden. In welke plaats de rechter bevoegd hangt af van diverse zaken. Zo kan er in een overeenkomst of set algemene voorwaarden een forumkeuze zijn opgenomen, maar kan ook op basis van (Europese) verwijzingsregels een rechter worden aangewezen. Vaak zal de rechter binnen het arrondissement van de woonplaats van de gedaagde partij (dat kan ook zijn waar de onderneming statutair is gevestigd) zich bevoegd verklaren.

Bij welke afdeling van de (geografisch bepaalde) rechtbank de zaak moet worden ingeleid, hangt ook af van een aantal omstandigheden. Zo wordt een agentuurgeschil altijd bij de kantonrechter opgestart en zullen zaken met een hoger financieel belang dan EUR 25.000 bij de rechtbank, afdeling civiel, moeten worden opgestart.

Kortom, er is een aantal zaken dat van belang is bij het bepalen van de koers. Onze procesadvocaten kunnen daar van toegevoegde waarde zijn voor u.

Conservatoir beslag

Voordat besloten wordt te gaan procederen, is het goed een inschatting te maken of uw wederpartij (na een succesvol doorlopen procedure) de vordering kan voldoen. Is er bijvoorbeeld nog genoeg vermogen om een schadevergoeding te gaan betalen als er een veroordeling volgt?

Om een verhaalspositie in een vroegtijdig stadium te versterken kan een conservatoir beslag van toegevoegde waarde zijn. Vermogen van de andere partij kan (na een daartoe verkregen verlof) worden beslagen en gedurende de procedure worden ‘bevroren’. Dit kan bij een minder vermogende partij een slimme zet zijn en snijdt misschien ook wel andere schuldeisers de pas af.

Wanneer onze advocaten vaststellen dat een dergelijke actie uw belangen dient, zullen we u daarover adviseren. Heeft u de vrees dat (bijvoorbeeld) uw bankrekening voorwerp kan worden van een beslag, dan bekijken we ook die positie. Wanneer de vordering die ten grondslag ligt aan het beslag niet klopt, zullen we samen met u bepalen of we een procedure opstarten om het beslag opgeheven te krijgen. Dit is het zogeheten opheffingskortgeding. U moet er rekening mee houden dat u na het leggen van het beslag, doorgaans binnen twee weken de ‘eis in de hoofdzaak’ moet instellen. Meestal is dat een dagvaarding.

Het opstarten van een kort geding

Wanneer er sprake is van een spoedeisend belang kunnen wij ook een zogenoemde kort geding procedure opstarten bij de voorzieningenrechter. Het opstarten van een kort geding werkt niet hetzelfde als de bodemprocedure die hiervoor is toegelicht. Anders dan in de gangbare bodemprocedure, behaalt u in een kort geding sneller een vonnis, waardoor u op relatief korte termijn weet waar u aan toe bent.
Niet iedere vordering leent zich voor een kort geding. Laat u hierover goed informeren door de specialisten van MAAK Advocaten.

U kunt bij een kort geding denken aan de incasso van een eenvoudige geldvordering (het zogenoemde incasso kort geding), nakoming vorderen van een overeenkomst, beëindigen van een onrechtmatige situatie of andere zaken waarbij een spoedeisende voorziening gewenst is. Verder leent een kort geding zich voor het opkomen tegen een onterechte beslaglegging op bijvoorbeeld uw bankrekening, woning of andere bezittingen

Advocaten gespecialiseerd in het voeren van civiele procedures

Zoekt u advocaten gespecialiseerd in het voeren van civiele procedures? Onze procesadvocaten staan voor u klaar. Onderstaand treft u enkele voorbeelden aan, waarin wij recentelijk actief zijn geweest:

  • leggen van conservatoir beslag op bezittingen van een debiteur, waarmee mogelijk wordt voorkomen dat een debiteur bezittingen wegmaakt voorafgaand of tijdens een juridische procedure
  • leggen van bewijsbeslag, waarmee belangrijke informatie voorafgaand of tijdens de procedure kan worden veiliggesteld
  • voeren van een civiele procedure tussen aandeelhouders over de inkoop van aandelen in een vennootschap
  • voeren van een civiele procedure over CE-markering en misleidende reclame in eerste aanleg en hoger beroep
  • voeren van procedures over het niet (goed) nakomen van diverse soorten overeenkomsten, zoals koop | distributie | franchise | agentuur en diensten
  • voeren van kort geding procedures om nakoming van een contractuele prestatie af te dwingen, een onrechtmatige situatie te beëindigen of beslag op te heffen.
Advocaat procesrecht

Ons team van procesrecht advocaten staat voor u klaar. Wij hebben de kennis, snelheid en bevlogenheid die u zoekt. U kunt contact opnemen met ons onder de volgende gegevens:

T:  +31 (0)20 – 210 31 38
E: mail@maakadvocaten.nl
Uw contactpersoon: Remko Roosjen | Advocaat procesrecht