Meteen naar de inhoud

Enquêteprocedure

ENQUÊTEPROCEDURE BIJ DE ONDERNEMINGSKAMER IN AMSTERDAM

Binnen onze sectie ondernemingsrecht wordt ons vaker een zakelijk geschil binnen of rondom een vennootschap voorgelegd. Ook de vraag wat een enquêteprocedure voor de ondernemingskamer in Amsterdam inhoudt. Er zijn verschillen kwesties: bijvoorbeeld geschillen tussen aandeelhouders onderling of geschillen tussen aandeelhouders met bestuurders en/of commissarissen.

Geschillen die onze ondernemingsrecht advocaten vaak tegenkomen zijn o.a.: overnamegeschillen, activistische aandeelhouders, belangenverstrengeling van bestuurders en geschillen over het beleid van de rechtspersoon en zijn organen.

In Nederland bestaat er de mogelijkheid om in deze gevallen een enquêteprocedure te starten bij de Ondernemingskamer in Amsterdam.

DE ONDERNEMINGSKAMER

De Ondernemingskamer (OK) is een bijzondere Kamer van het Gerechtshof Amsterdam, gespecialiseerd in het ondernemingsrecht. De OK is bevoegd om een of meer personen te benoemen tot het instellen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van een rechtspersoon. De OK is verder bevoegd om onmiddellijke voorzieningen te treffen wanneer dit noodzakelijk is. Dit kan zelfs voordat het onderzoek is begonnen, wel moet er dan sprake zijn van gegronde redenen om aan een juist beleid of juiste gang van zaken te twijfelen. De OK heeft veel vrijheid met betrekking tot het kiezen uit de verschillende soorten onmiddellijke voorzieningen, maar er zal ook rekening moet worden gehouden met het feit dat het een tijdelijke maatregel is voor de duur van het onderzoek.

DOEL ENQUÊTEPROCEDURE

De meest voornaamste redenen om een enquêteprocedure te starten zijn:

  • Het herstel van gezonde verhoudingen;
  • Opening van zaken;
  • Vaststelling bij wie de verantwoordelijkheid berust voor wanbeleid;
  • In de praktijk: een middel dat de verzoeker aanwendt om ook buiten de enquêteprocedure gelegen doelen te bereiken, zoals het verzamelen van materiaal voor aansprakelijkheidsclaims tegen bestuurders/commissarissen.

OPSTARTEN ENQUÊTEPROCEDURE DOOR EEN ADVOCAAT

Slechts bepaalde personen/ organisaties zijn bevoegd tot het indienen van een verzoek bij de OK:

  • Een of meer aandeelhouders/certificaath0uders van een NV of BV, die alleen of gezamenlijk ten minste 10% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen indien het geplaatste kapitaal maximaal EUR 22,5 miljoen bedraagt of rechthebbenden zijn op een bedrag daarvan tot een nominale waarde van EUR 225.000;
  • Een of meer aandeelhouders/ certificaathouders van een NV of BV, die alleen of gezamenlijk ten minste 1% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen indien het geplaatste kapitaal meer dan EUR 22,5 miljoen bedraagt;
  • De vennootschap zelf;
  • Degenen aan wie daartoe bij de statuten of bij de overeenkomst met de rechtspersoon de bevoegdheid is toegekend;
  • De advocaat-generaal om redenen van openbaar belang;
  • Een vereniging van werknemers die voldoet aan bepaalde voorwaarden.

 STRUCTUUR ENQUÊTEPROCEDURE

Een verzoeker is pas ontvankelijk wanneer hij van tevoren schriftelijk zijn bezwaren tegen het beleid of de gang van zaken kenbaar hebben gemaakt aan het bestuur en de raad van commissarissen en daarbij de rechtspersoon de gelegenheid heeft gegeven deze bezwaren te onderzoeken en maatregelen te nemen.

De OK wijst het verzoek toe, wanneer blijkt van gegronde redenen om aan een juist beleid of juiste gang van zaken te twijfelen. De onderzoekers worden op dat moment ook benoemd en hiermee vangt de eerste fase van de enquêteprocedure aan. De onderzoekers doen verslag van hun uitkomst. Indien uit het verslag is gebleken dat er sprake is van wanbeleid, dan vangt de tweede fase aan. De OK kan dan eindvoorzieningen treffen op verzoek van de oorspronkelijke verzoekers. In tegenstelling tot de onmiddellijke voorzieningen, hebben eindvoorzieningen geen tijdelijk karakter. Daarnaast bestaat er een limitatieve lijst met verschillende eindvoorzieningen. Voorbeelden van eindvoorzieningen zijn de schorsing of vernietiging van een besluit en de schorsing of ontslag van een bestuurder.