Meteen naar de inhoud

Uitkoop van een aandeelhouder

Uitkoop van een aandeelhouder

Onze advocaten ondernemingsrecht zijn gespecialiseerd in vraagstukken rondom de uitkoop van een aandeelhouder. Wanneer we spreken over ‘uitkoop aandeelhouder’ hebben we het in de regel over gedragingen van één of meer mede-aandeelhouders. De rechten en belangen van de andere (mede) aandeelhouder(s) zijn op enig moment ernstig geschaad dat het voortduren van het aandeelhouderschap in redelijkheid niet meer kan worden gevergd. De (mede)aandeelhouder(s) kunnen dan tegen de andere mede-aandeelhouder(s) een vordering tot uittreding instellen.

Ook komt het voor dat een aandeelhouder in een BV of NV, aandelen op enig moment weer wilt verkopen. Meestal is dit een vrijwillige keuze, maar het is ook mogelijk dat er geen andere uitweg is, bijvoorbeeld omdat de verhouding met de andere aandeelhouders niet meer is zoals deze aan het begin was. Wanneer de verhouding zodanig is verstoord dat hier onderling niet meer uit kan worden gekomen, kan dit dus een reden zijn om van uw aandelen af te willen. Ook is het dus mogelijk dat u juist graag ziet dat een andere aandeelhouder zijn aandelen verkoop. Onze advocaat ondernemingsrecht helpt u graag verder.

Uitkoop aandeelhouder en de KOOP EN VERKOOP VAN AANDELEN

De wettelijke geschillenregeling voor ‘uitkoop aandeelhouder’ voorziet in een gedwongen koop of verkoop van aandelen en is van toepassing bij de BV. Bij de NV is de geschillenregeling alleen van toepassing wanneer:

  1. De NV uitsluitend aandelen op naam kent;
  2. Een blokkeringsregeling bevat;
  3. Niet wordt toegelaten dat met medewerking van de vennootschap certificaten aan toonder worden uitgegeven.

De geschillenregeling zal hierna worden besproken. Ook wordt ingegaan op de uitkoopregeling. Laat u hierover altijd door een advocaat ondernemingsrecht adviseren.

GEDWONGEN VERKOOP VAN AANDELEN en UITSTOTING

Indien een aandeelhouder door zijn gedragingen het belang van de vennootschap zodanig schaadt of heeft geschaad, dat het voortduren van zijn aandeelhouderschap in redelijkheid niet kan worden geduld, kan hij door de andere aandeelhouders gedwongen worden zijn aandelen over te dragen. Het debat over de gedwongen verkoop van aandelen en uitstoting wordt vaak bij de civiele rechter gevoerd. Medeaandeelhouders kunnen deze uitstoting alleen bewerkstelligen wanneer zij alleen of gezamenlijk ten minste een derde van het geplaatste kapitaal verschaffen. Het geplaatste kapitaal kunt u bereken door het totaal van het aantal aandelen bij de oprichting zijn genomen door de aandeelhouders te vermenigvuldigen met de nominale waarde van deze aandelen.Uitstoting van een aandeelhouder is een verstrekkende maatregel en om die reden dus niet zomaar gerechtvaardigd. De civiele rechter zal de vordering moeten toewijzen.

DE GESCHILLENREGELING EN DE GEDWONGEN UITKOOP en UITTREDING

De aandeelhouder die door gedragingen van één of meer medeaandeelhouders zodanig in zijn rechten of belangen is geschaad dat het voortduren van zijn aandeelhouderschap in redelijkheid niet meer van hem kan worden gevergd, kan tegen die medeaandeelhouders een vordering tot uittreding instellen. De geschillenregeling en de gedwongen uitkoop en uittreding zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de geschillenregeling staat (als het goed is) altijd een kopje ‘uitkoop aandeelhouder’ of worden van die strekking vermeld en op welke wijze dit dient te gebeuren. In onze ondernemingsrecht praktijk zien onze procesadvocaten wel nog vaker discussie ontstaan over de uitleg van contractuele bepalingen.

PRIJSBEPALING VAN AANDELEN

In beide gevallen moet er een prijs voor de aandelen worden betaald. De prijsbepaling van aandelen is soms een complexe aangelegenheid. Op grond van de wet zal de rechter een deskundige benoemen om de prijs van de aandelen vast te stellen. Het is ook mogelijk dat de statuten bepalen op welke manier de prijs van de aandelen moet worden bepaald. Daarnaast kan de rechter ook nog een billijke verhoging toepassen indien aannemelijk is gemaakt dat de betreffende gedragingen hebben geleid tot een vermindering van de waarde van de aandelen.

UITKOOPREGELING VOOR AANDEELHOUDERS

De uitkoopregeling voor aandeelhouders is bedoeld voor aandeelhouders die ten minste 95% van de aandelen in een vennootschap houden. Deze aandeelhouder kan vorderen dat de andere aandeelhouder(s) hun aandelen aan hem overdragen en op deze manier 100 % aandeelhouder wordt. Dit kan hem veel voordelen opleveren. De gedwongen overdracht is alleen gerechtvaardigd, indien de uitgekochte aandeelhouders een compensatie ontvangen voor het verlies van hun financiële belang. Daarnaast moet de rechter de vordering afwijzen indien:

  1. Een minderheidsaandeelhouder ondanks de vergoeding ernstige stoffelijke schade lijdt door overdracht;
  2. Een minderheidsaandeelhouder houder is van een aandeel waaraan de statuten een bijzonder recht inzake de zeggenschap in de vennootschap verbinden;
  3. De meerderheidsaandeelhouder afstand heeft gedaan van zijn bevoegdheid om deze vordering in te stellen.

Verruiming verzettermijn uitkoopprocedure bij buitenlandse uitgekochte aandeelhouders

De Hoge Raad heeft HR 1 oktober 2021, ECLI:NL:HR:2021:1407, een interessant arrest gewezen over de verruiming van dee verzettermijn bij de uitkoopprocedure bij buitenlandse uitgekochte aandeelhouders.

Kort en goed is het volgend bepaald:

(i) Voor gedaagden die bij aanvang van de verzettermijn buiten Nederland wonen of verblijven, maar van wie op dat moment de woonplaats of het werkelijk verblijf niet bekend is, geldt (ook) de in art. 143 lid 2 Rv genoemde verzettermijn van acht weken.
(ii) De rechtsverhouding tussen de uitkoper en de uit te kopen aandeelhouders is processueel ondeelbaar.
(iii) De Ondernemingskamer had aan de uit te kopen aandeelhouders – en niet aan de uitkoper – moeten opdragen de gezamenlijke andere aandeelhouders in het geding te roepen. 

ADVOCAAT GESPECIALISEERD IN het uitkopen van aandeelhouders

Ons advocatenkantoor in Amsterdam heeft een team van advocaten dat een sterke reputatie heeft in het voeren van procedures bij de civiele rechter over de uitkoop van aandeelhouders. Wilt u advies inwinnen over een te starten procedure, geschillenregeling, of wilt u meer weten over het beste aandeelhoudersbeding voor u? Neem dan contact op met een van onze advocaten in Amsterdam.

T:  +31 (0)20 – 210 31 38
E: mail@maakadvocaten.nl