Meteen naar de inhoud
Advocaat voor kabelbaaninstallaties

Onze advocaat voor kabelbaaninstallaties voor personenvervoer adviseert over toepasselijke regelgeving, commerciële contracten en zakelijke geschillen. Wij als advocatenkantoor in Amsterdam gespecialiseerd in alle juridische zaken die met kabelbaaninstallaties voor personenvervoer verband houden. Denk aan het kijken of voldaan wordt aan de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen, maar ook andere juridische eisen. Voldoet de documentatie bijvoorbeeld? Hoe moeten commerciële contracten worden ingericht? Wat moet ik doen als ik een zakelijk geschil heb met een toezichthouder, of met een concurrent of andere speler uit de markt?

Onze advocaten voor kabelbaaninstallaties voor personenvervoer hebben de kennis en expertise die u zoekt. Ons team Product Compliance & Liability werkt nauw samen met ons Team Commerciële Contracten & Litigation. Onze ervaren advocaat aansprakelijkheidsrecht en onze advocaat contractenrecht kunnen u ontzorgen in ieder stadium waarin u verkeert, of dat nou gaat om markttoetreding en de productregelgeving, of het commerciële distributieproces daarachter. Bij MAAK Advocaten bent u aan het juiste adres.

Advocatenkantoor voor kabelbaaninstallaties voor personenvervoer

Ons advocatenkantoor voor kabelbaaninstallaties voor personenvervoer is hét kantoor over al uw vragen die gaan over kabelbaaninstallaties voor personenvervoer. Ons advocatenkantoor voor kabelbaaninstallaties voor personenvervoer focust op de sector maakindustrie en we werken met vele specialisten nauw samen. Denk aan verzekeraars, veiligheidsadviseurs, ontwerpers en technische specialisten. Ons advocatenkantoor is gevestigd in Amsterdam maar we treden op voor partijen door heel Nederland en daarbuiten. De specialisten voor kabelbaaninstallaties voor personenvervoer van MAAK advocaten helpen u graag verder of stellen hun netwerk ter beschikking.

Advies over CE-markering en kabelbaaninstallaties voor personenvervoer

In deze bijdrage geven we u een eerste vrijblijvend advies over CE-markering en kabelbaaninstallaties voor personenvervoer – vooral welke zaken allemaal een rol spelen bij kabelbaaninstallaties voor personenvervoer. Er speelt vaker nog veel meer binnen uw organisatie, maar hier treft u alvast een overzicht aan van de zaken die regelmatig terugkomen.

Verordening (EU) 2016/424

In de verordening (EU) 2016/424 betreffende kabelbaaninstallaties zijn alle vereisten opgenomen waar rekening mee gehouden moet worden bij kabelbaaninstallaties en CE-markering daarvan. De verordening vervangt richtlijn 2000/9/EG en heeft in tegenstelling tot de richtlijn directe werking in alle EU-lidstaten.

Welke producten vallen (niet) onder de verordening?

In artikel 2 is het toepassingsbereik van de verordening neergelegd. Hieruit blijkt dat de verordening van toepassing is op nieuwe kabelbaaninstallaties die zijn ontworpen voor het vervoer van personen, op wijzigingen aan kabelbaaninstallaties waarvoor een nieuwe vergunning nodig is en op subsystemen en veiligheidscomponenten voor kabelbaaninstallaties.

Niet op deze verordening van toepassing zijn liften die onder de richtlijn 2014/33/EU betreffende liften vallen, kabelbaaninstallaties die van historisch belang of als erfgoed zijn aangemerkt, installaties voor landbouw- of bosbouwdoeleinden, kabelbaaninstallaties voor het bereiken van berghutten die uitsluitend bestemd zijn voor het vervoer van goederen en specifiek aangewezen personen, installaties die uitsluitend bedoeld zijn voor vrijetijdsbesteding en recreatie en niet voor personenvervoer, mijnbouw- en andere industriële installaties, en installaties waarbij de gebruikers of de vervoermiddelen zich op het water bewegen.

Vereisten voor een CE-markering bij kabelbaaninstallaties

In bijlage II van de verordening zijn de essentiële veiligheidsvereisten opgenomen waar de kabelbaaninstallaties aan moeten voldoen om op de markt gebracht te kunnen worden en/of in gebruik genomen te kunnen worden. Denk hierbij aan voorschriften voor veiligheidsvoorzieningen, infrastructuureisen, en eisen ten aanzien van kabels, aandrijving en de remmen.

Er bestaat een vermoeden van conformiteit aan de verordening wanneer de installaties overeenstemmen met de toepasselijke geharmoniseerde normen. In Nederland kunnen deze normen worden aangevraagd bij het normalisatie-instituut NEN.

Controle CE-gemarkeerde producten

Voor alle producten moet technische documentatie worden opgesteld waarin informatie staat opgenomen over hoe het product aan de essentiële eisen van de verordening voldoet. Deze documentatie kan worden ingezien door toezichtautoriteiten wanneer nodig, en dient tien jaar bewaard te worden. De technische documentatie moet worden opgesteld volgens de aanwijzingen in bijlage VIII.

In alle gevallen moet een notified body worden ingeschakeld die een EU-typeonderzoek, een eenheidskeuring of een volledige kwaliteitsborging plus ontwerponderzoek uit zal voeren en op deze manier checkt of de artikelen voldoen aan de in de verordening gestelde eisen. Na deze conformiteitsbeoordeling verstrekt de notified body een certificaat welke de overeenstemming bevestigt.

In artikel 19 van de verordening is tevens neergelegd dat de fabrikant zelf een EU-conformiteitsverklaring op moet stellen waarin wordt vastgesteld dat er wordt voldaan aan de eisen uit bijlage II van de verordening. Deze verklaring wordt steeds meegeleverd met de producten.

Deze EU-conformiteitsverklaring dient samen met een veiligheidsrapport en andere documenten worden ingediend bij een vergunningverlenende instantie. In het veiligheidsrapport is een veiligheidsanalyse van de kabelinstallatie opgenomen.

CE-markeren van kabelbaaninstallaties

Zijn alle controles uitgevoerd dan moet op de producten nog een CE-markering worden aangebracht. Hier zijn tevens bepaalde regels aan gesteld. Als de markering niet op het product kan worden aangebracht dan dient deze op de verpakking en in de begeleidende documenten te worden aangebracht. Wanneer er een notified body betrokken is geweest bij de conformiteitsbeoordeling dan dient ook zijn identificatienummer te worden aangebracht naast de CE-markering. Wat daarnaast nog meer moet worden aangebracht op het product is opgenomen in artikel 9 van de verordening.

Geschil over kabelbaaninstallaties

Heeft u een geschil over kabelbaaninstallaties met een andere partij, zoals een concurrent, contractspartij of toezichthouder? Laat u dan door de advocaten van het team Product Regulation & Compliance van ons advocatenkantoor in Amsterdam juridisch bijstaan. Of u nu een vordering wenst in te stellen of een verdediging wilt voeren tegen een claim, onze ervaren advocaten in Amsterdam hebben de kennis en expertise die u nodig heeft. Wij kennen de sector, hebben de ervaring en snappen ook hoe de andere kant tegen de zaak aan kan kijken. Een procedure over kabelbaaninstallaties kan bepaald complex zijn; laat u daarom tijdig adviseren door onze advocaten.

Discussie met de toezichthouder over kabelbaaninstallaties

Een discussie met de toezichthouder over kabelbaaninstallaties kan een complex en ondoorzichtig traject zijn voor uw organisatie. De consequenties van een discussie met de toezichthouder kan er ook toe leiden dat uw kabelbaaninstallaties niet in gebruik mogen worden genomen, niet mogen worden verhandeld of als onveilig worden betiteld. Voor dit bestuursrechtelijke traject geldt; laat u goed door een advocaat adviseren en begeleiden om in een vroegtijdig stadium de juiste stappen voorwaarts te kunnen zetten. Op die manier voorkomt u een hoop ellende en kan mogelijk nog veel worden voorkomen of verholpen.

Juridisch advies van een advocaat over kabelbaaninstallaties

Wilt u juridisch advies van een advocaat over kabelbaaninstallaties inwinnen? Ons team van ervaren advocaten in Amsterdam biedt graag haar diensten aan. Wij hebben een goede reputatie in de maakindustrie en ons kantoor focust ook op deze sector. Wij zijn gespecialiseerd in de regelgeving rondom kabelbaaninstallaties.

+31 (0)20 – 210 31 38
martin.kruger@maakadvocaten.nl

Martin Krüger

Martin Krüger

Martin Krüger is als advocaat / partner verbonden aan MAAK Advocaten. Martin focust zich op handelsrecht en productregelgeving (CE-markering). Voor bedrijven stelt Martin overeenkomsten op, adviseert hij over toepasselijke regelgeving en procedeert hij bij geschillen voor de civiele rechter.