Ga naar de inhoud

Advocaat voor pyrotechnische artikelen

Advocaat voor pyrotechnische artikelen

Als advocaat voor pyrotechnische artikelen worden wij vaker benaderd bij vragen over de productregels, contracten en geschillen die spelen binnen deze productgroep. Onze advocaat aansprakelijkheidsrecht (Martin Krüger) of advocaat contractenrecht (Remko Roosjen) bekijkt dan samen met u uw positie. Wij zijn als advocatenkantoor in Amsterdam gespecialiseerd in alle juridische zaken die met pyrotechnische artikelen een verband houden, denk aan zaken rondom vuurwerk, licht geluid enz. We kijken o.a. of voldaan wordt aan de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen, maar ook andere juridische eisen. Voldoet de documentatie bijvoorbeeld? Hoe moeten commerciële contracten worden ingericht? Wat moet ik doen als ik een zakelijk geschil heb met een toezichthouder, of met een concurrent of andere speler uit de markt?

Onze advocaten voor pyrotechnische artikelen hebben de kennis en expertise die u zoekt. Ons team Product Compliance & Liability werkt nauw samen met ons Team Commerciële Contracten & Litigation. Onze ervaren advocaten voor pyrotechnische artikelen kunnen u ontzorgen in ieder stadium waarin u verkeert, of dat nou gaat om markttoetreding en de productregelgeving, of het commerciële distributieproces daarachter. Bij MAAK Advocaten bent u aan het juiste adres.

Advocatenkantoor voor pyrotechnische artikelen

Ons advocatenkantoor voor pyrotechnische artikelen is hét kantoor over al uw vragen die gaan over pyrotechnische artikelen. Ons advocatenkantoor voor pyrotechnische artikelen focust op de sector maakindustrie en we werken met vele specialisten nauw samen. Denk aan verzekeraars, veiligheidsadviseurs, ontwerpers en technische specialisten. Ons advocatenkantoor is gevestigd in Amsterdam maar we treden op voor partijen door heel Nederland en daarbuiten. De specialisten voor pyrotechnische artikelen van MAAK advocaten helpen u graag verder of stellen hun netwerk ter beschikking.  

Advies over CE-markering en pyrotechnische artikelen

In deze bijdrage geven we u een eerste vrijblijvend advies over CE-markering en pyrotechnische artikelen – vooral welke zaken allemaal een rol spelen bij pyrotechnische artikelen. Er speelt vaker nog veel meer binnen uw organisatie, maar hier treft u alvast een overzicht aan van de zaken die regelmatig terugkomen.

Richtlijn 2013/29/EU

In de richtlijn 2013/29/EU zijn alle vereisten opgenomen waar rekening mee gehouden moet worden bij pyrotechnische artikelen en CE-markering daarvan.

Welke producten vallen (niet) onder de richtlijn?

Het toepassingsgebied van de richtlijn is neergelegd in artikel 2. Dit artikel geeft aan dat de richtlijn van toepassing is op pyrotechnische artikelen. Het gaat daarbij om artikelen die een explosieve stof of mengsel bevatten met as doel het produceren van warmte, licht, geluid, gas, rook of een combinatie van deze effecten. Als advocaat voor pyrotechnische artikelen zien we vaker terug dat het voor marktdeelnemers niet altijd even duidelijk is of en zo ja, onder welke richtlijn (en geïmplementeerde wetgeving) vallen.

De richtlijn sluit specifiek van de toepassing uit artikelen bestemd voor niet-commercieel gebruik door strijdkrachten, politie of brandweer, uitrusting die onder het toepassingsgebied vallen van de richtlijn inzake uitrusting van zeeschepen (richtlijn 96/98/EG), artikelen die bestemd zijn voor gebruik in de licht- en ruimtevaartindustrie, klappertjes die speciaal zijn ontworpen voor speelgoed en andere artikelen die onder het toepassingsgebied van de richtlijn betreffende de veiligheid van speelgoed (richtlijn 2009/48/EG) vallen, explosieven voor civiel gebruik die onder het toepassingsgebied van richtlijn 93/15/EEG vallen, munitie, en vuurwerk dat door een fabrikant voor eigen gebruik is vervaardigd en dat uitsluitend op het grondgebied van die lidstaat blijft.

Vereisten voor een CE-markering bij pyrotechnische artikelen

In bijlage I zijn de essentiële veiligheidsvereisten opgenomen waar de pyrotechnische artikelen aan moeten voldoen om op de markt gebracht te kunnen worden en/of in gebruik genomen te kunnen worden. Denk hierbij aan de gevolgen voor het milieu, minimale veiligheidstesten van gebruik in normale omstandigheden en voorschriften over de detonatie-explosieven. Er bestaat een vermoeden van conformiteit aan de richtlijn wanneer de artikelen overeenstemmen met de toepasselijke geharmoniseerde normen. In Nederland kunnen deze normen worden aangevraagd bij het normalisatie-instituut NEN.

Controle CE-gemarkeerde producten

Voor alle producten moet technische documentatie worden opgesteld waarin informatie staat opgenomen over hoe het product aan de essentiële eisen van de richtlijn voldoet. Regels over deze documentatie zijn opgenomen in bijlage II onder module B. Deze documentatie kan worden ingezien door toezichtautoriteiten wanneer nodig, en dient tien jaar bewaard te worden. Als advocaat voor pyrotechnische artikelen worden we vaker gevraagd mee te kijken naar deze gang van zaken.

In veel gevallen moet een notified body worden ingeschakeld die een EU-typeonderzoek uit zal voeren en op deze manier checkt of de artikelen voldoen aan de in de richtlijn gestelde eisen. Hierna verstrekt de notified body een certificaat welke de conformiteit bevestigt.

In sommige gevallen kan de fabrikant ook zelf de conformiteitsprocedure doorlopen. Deze procedures, en die van het EU-typeonderzoek, staan opgenomen in artikel 17 en bijlage II van de richtlijn.

In beide procedures dient de fabrikant uiteindelijk een EU-conformiteitsverklaring op te stellen. Met deze verklaring stelt de fabrikant dat hij verantwoordelijk is voor het voldoen aan de essentiële eisen voor pyrotechnische artikelen. De verklaring dient te worden opgesteld aan de hand van artikel 18 en bijlage III van de richtlijn, en maakt onderdeel uit van de hiervoor genoemde verplichte technische documentatie.

CE-markeren van pyrotechnische artikelen

Zijn alle controles uitgevoerd dan moet op de artikelen nog een CE-markering worden aangebracht. Wanneer er een notified body betrokken is geweest bij de conformiteitsbeoordeling dan dient ook zijn identificatienummer te worden aangebracht naast de CE-markering. Ook wijst de notified body een registratienummer toe dat moet worden aangebracht op het artikel om de traceerbaarheid te vergemakkelijken. Sommige artikelen bevatten namelijk een hoger risico dan anderen, waaraan verschillende leeftijdsgrenzen en vereisten voor gespecialiseerde kennis zijn gekoppeld.

Geschil over pyrotechnische artikelen

Heeft u een geschil over pyrotechnische artikelen met een andere partij, zoals een concurrent, contractspartij of toezichthouder? Laat u dan door een advocaat voor pyrotechnische artikelen. De advocaten van het team Product Regulation & Compliance van ons advocatenkantoor in Amsterdam kunnen u dan juridisch bijstaan. Of u nu een vordering wenst in te stellen of een verdediging wilt voeren tegen een claim, onze ervaren advocaten in Amsterdam hebben de kennis en expertise die u nodig heeft. Wij kennen de sector, hebben de ervaring en snappen ook hoe de andere kant tegen de zaak aan kan kijken. Een procedure over pyrotechnische artikelen kan bepaald complex zijn; laat u daarom tijdig adviseren door onze advocaten.

Discussie met de toezichthouder

Een discussie met de toezichthouder over pyrotechnische artikelen kan een complex en ondoorzichtig traject zijn voor uw organisatie. De consequenties van een discussie met de toezichthouder kan er ook toe leiden dat uw pyrotechnische artikelen niet in gebruik mogen worden genomen, niet mogen worden verhandeld of als onveilig worden betiteld. Voor dit bestuursrechtelijke traject geldt; laat u goed door een advocaat adviseren en begeleiden om in een vroegtijdig stadium de juiste stappen voorwaarts te kunnen zetten. Op die manier voorkomt u een hoop ellende en kan mogelijk nog veel worden voorkomen of verholpen.

+31 (0)20 – 210 31 38
remko.roosjen@maakadvocaten.nl

Martin Krüger

Martin Krüger

Martin Krüger is als advocaat / partner verbonden aan MAAK Advocaten. Martin focust zich op handelsrecht en productregelgeving (CE-markering). Voor bedrijven stelt Martin overeenkomsten op, adviseert hij over toepasselijke regelgeving en procedeert hij bij geschillen voor de civiele rechter.