Meteen naar de inhoud

Advocatenkantoor voor ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht is dynamisch en ook binnen de maakindustrie worden voortdurend nieuwe bedrijven opgericht. Ook aandeelhouders en bestuurders treden toe  bij maakbedrijven en verlaten op enig moment weer de onderneming. MAAK Advocaten focust op de sector maakindustrie en adviseert en begeleidt aandeelhouders en bestuurders binnen de industrie. Of het gaat over bedrijfsovername, management buy-in niet-functionerende bestuurders  of aandeelhoudersgeschillen, wij zijn vertrouwd met de juridische facetten ervan.Neem contact met ons op

Juridisch advies over ondernemingsrecht

U kunt bij ons kantoor terecht voor juridisch advies over ondernemingsrecht. Onze advocaten ondernemingsrecht helpen u graag verder op de volgende ondernemingsrechtelijke thema’s::

• het oprichten van een onderneming, zoals een een BV, NV, stichting, vereniging, coöperatie of vennootschap onder firma (vof)
• het begeleiden van management-buy-ins en (of) een management-buy-outs
• (grensoverschrijdende) M&A transacties (fusies en overnames)
• het beoordelen en opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten en statuten
• het begeleiden en oplossen van aandeelhoudersgeschillen
• een enquêteprocedure opstarten voor de Ondernemingskamer in Amsterdam
• een procedure opstarten bij het Commercial Court in Amsterdam
• een (spoed) procedure opstarten bij de civiele rechter (ook een kort geding)
• het herstructureren van bedrijven
• het uitkopen van een aandeelhouder
• het opstarten van een joint venture
• het ontslag van een bestuurder
• adviseren en voeren van procedure bij bestuurdersaansprakelijkheid
• advisering van commissarissen, toezichthouders en bestuurders.

ADVOCATEN voor BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID

Wanneer een bestuurder niet goed functioneert kan deze mogelijk als bestuurder aansprakelijk zijn voor schade. Ondernemers moeten echter wel bedrijfsrisico’s kunnen nemen. Bestuurders maken keuzes namens de vennootschap en daarbij moeten zij vaker diverse belangen tegen elkaar wegstrepen. Wanneer zij dat niet gedecideerd kunnen doen, zou hen dat belemmeren. Het is om die reden dat er een verhoogde drempel voor aansprakelijkheid geldt voor bestuurders. Een tendens die ook door de Hoge Raad nog altijd wordt aangehouden. Over bestuurdersaansprakelijkheid jegens de vennootschap heeft de Nederlandse Hoge Raad geoordeeld dat een bestuurder pas in privé aansprakelijk is voor de onbehoorlijke taakvervulling van de hem opgedragen taak, indien hem een “ernstig verwijt” kan worden gemaakt. Dit arrest is nog steeds actueel. Heeft u daarover vragen, neemt u dan gerust contact met ons op.

ENQUÊTEPROCEDURE bij de ondernemingskamer in Amsterdam

De Ondernemingskamer is, als bijzondere Kamer van het Gerechtshof Amsterdam, landelijk bevoegd tot het behandelen en beslissen van bepaalde typen ondernemingsrechtelijke procedures en zaken. Wanneer een bestuurder of aandeelhouder meent dat er argumenten zijn om te twijfelen aan een juist beleid , kan een enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer in Amsterdam worden opgestart. Ook kan er met spoed (net als een kort ding) om bepaalde voorzieningen worden verzocht, zoals het schorsen of ontslaan van bestuurders of aandelen laten overdragen aan derden. Kort samengevat zijn dit de voornaamste zaken waaraan gedacht kan worden bij de Ondernemingskamer:

• verzoeken tot het instellen van een enquête en tot het treffen van onmiddellijke voorzieningen, verzoeken tot het vaststellen van wanbeleid en tot het treffen van voorzieningen
• vorderingen tot inrichting van de jaarstukken overeenkomstig rechterlijk bevel vorderingen tot overdracht van aandelen door minderheidsaandeelhouders.
• hoger beroep van een vonnis van een rechtbank in een geschillenregeling
• hoger beroep tegen een beschikking van een rechtbank inzake verzet tegen kapitaalvermindering
• hoger beroep tegen een beschikking van een rechtbank inzake verzet tegen fusie
• hoger beroep tegen een beschikking van een rechtbank inzake verzet tegen splitsing
• hoger beroep tegen een beschikking van een rechtbank inzake verzet tegen beëindiging van overblijvende aansprakelijkheid in verband
met het intrekken van een zogeheten 2:403 BW verklaring (hoofdelijkheidsverklaring)
• verzoeken tot ongegrondverklaring van een bezwaar tegen benoeming lid raad van commissarissen
• verzoeken (aan de voorzitter van de Ondernemingskamer) in geval van fusie van N.V.’s
• verzoeken (aan de voorzitter van de Ondernemingskamer) in geval van splitsing van N.V.’s
• beroep van een ondernemingsraad tegen een adviesplichtig besluit van een ondernemer en verzoeken tot het treffen van voorlopige voorzieningen
• verzoeken tot naleving van de Wet op de Europese Ondernemingsraden
• verzoeken tot schorsing of ontslag van een commissaris of raad van toezicht

UITKOOP VAN EEN AANDEELHOUDER OF een VENNOOT

Aandelen worden in de regel op enig moment altijd weer verkocht. Onze advocaten adviseren u dan graag over uw mogelijkheden en afhankelijk van uw situatie kan dat een complexe of minder complexe aangelegenheid zijn. Bij de uitkoop van een aandeelhouder of een vennoot kunnen onze advocaten ondernemingsrecht u verder helpen. De wens kan uiteraard ook bestaan bij zittende aandeelhouders die de andere aandeelhouder willen uitkopen. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met de neerwaartse betrokkenheid van een aandeelhouders, of omdat een manager met aandelen is blijven zitten en elders actief is geworden. Wanneer belangen uiteen gaan lopen bij aandeelhouders komt een uitkoop steeds meer in beeld. Laat u over management buy-outs, uitstoot- of zogeheten squeeze-out goed informeren, zodat uw positie te allen tijde gewaarborgd blijft.

Advocaat voor FUSIES EN OVERNAMES

MAAK Advocaten begeleidt u graag bij het voornemen een bedrijf over de nemen of om overgenomen te worden. Een advocaat voor fusies en overnames is onmisbaar bij dergelijke trajecten en we helpen u graah verder. Bent u op zoek naar een Management Buy in (MBI) of vanuit strategisch oogpunt op zoek naar uitbreiding, ook dan denken we graag met u mee. Onze team Ondernemingsrecht heeft grote ervaring met nationale en internationale overnames en fusies. Samen met u brengen we de positie in kaart, onderzoeken wij de juridische fitheid van uw onderneming of die van de over te nemen vennootschap (due diligence). We voeren graag verder namens u de onderhandelingen en stellen de overnamecontracten voor u op, waarin uw belangen zo optimaal mogelijk worden gewaarborgd.

Ondernemingsrecht advocaat spreken?

Wilt u een ondernemingsrecht advocaat spreken? Ons advocatenkantoor in Amsterdam heeft een team van advocaten dat een sterke reputatie heeft in het voeren van ondernemingsrechtelijke procedures. Wilt u advies inwinnen over een te starten procedure, of wilt u meer weten over bestuurdersaansprakelijkheid? Neem dan contact op met een van onze advocaten in Amsterdam.

T:  +31 (0)20 – 210 31 38
E: mail@maakadvocaten.nl