Meteen naar de inhoud

Beslaglegging

Beslaglegging

In het kader van het beslag- en executierecht is de inzet van een advocaat noodzakelijk. Wanneer u beslag wilt leggen op vermogensbestanddelen van een schuldenaar om uw vordering zoveel mogelijk te voldoen, is de rol van een advocaat onmisbaar. De advocaat kan toestemming aanvragen bij de voorzieningenrechter om conservatoir beslag aan te brengen.

We begrijpen dat beslaglegging een complex juridisch proces is dat nauwkeurige aandacht vereist voor details en strikte deadlines en formaliteiten. Om daadwerkelijk beslag te kunnen leggen (beslaglegging) dient een advocaat aldus namens de schuldeiser een verzoekschrift in te dienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Vaak wordt dit voorafgegaan door het doorlopen van een aantal voorbereidende processtappen. Ons ervaren team van bekwame professionals voor beslagleggingen staat klaar om u te begeleiden bij de complexiteiten van beslaglegging en de juridische ondersteuning te bieden die u nodig heeft.

Procesrecht: Meer dan alleen een procedure

Procesrecht omvat niet alleen de regels die gelden voor juridische procedures, maar ook de voorschriften met betrekking tot de uitvoering van gerechtelijke uitspraken. Zonder een juiste uitvoering blijft een uitspraak slechts een papieren tijger. Om daadwerkelijk beslaglegging uit te voeren, heeft de gerechtsdeurwaarder een kopie van de uitspraak nodig, die bekend staat als de “grosse.” De “grosse” bevat de vermelding “In naam van de koning” bovenaan en “uitgegeven voor grosse” onderaan, samen met de handtekening van de griffier. Pas met dit document in handen kan de gerechtsdeurwaarder overgaan tot het leggen van beslag. Het is essentieel om te begrijpen dat beslaglegging nauw luistert en dat er strikte termijnen en formaliteiten gelden. Als niet aan deze vereisten wordt voldaan, is het beslag nietig.

Conservatoir Beslag (Conservatoir Attachment)

Indien er een risico bestaat dat de tegenpartij goederen verduistert voordat er een gerechtelijke uitspraak is verkregen, kunt u conservatoir beslag laten leggen. Hiervoor is toestemming van de voorzieningenrechter van de rechtbank vereist. Alleen een advocaat kan deze toestemming namens u aanvragen. Na het leggen van het beslag dient u in de regel (en behoudens afwijkend verzoek / verlof) binnen 14 dagen een procedure te starten met betrekking tot de vordering waarvoor u beslag laat leggen (de eis in de hoofdzaak). Met conservatoir beslag kan de tegenpartij niet meer vrij beschikken over de betreffende goederen, maar u krijgt (nog) geen feitelijke bezitting. Pas wanneer de rechter uw vordering toewijst (in de hoofdzaak), gaat het beslag over in een executoriaal beslag en kunt u overgaan tot verhaal. Als u echter verliest, bent u zonder meer aansprakelijk voor de schade als gevolg van het beslag. Deze schade kan aanzienlijk oplopen. De rechter kan het beslag opheffen in kort geding als de tegenpartij kan aantonen dat u geen vordering heeft. Dit lukt echter vrijwel nooit. De enige remedie is het stellen van een bankgarantie. Hiermee bent u beter beschermd, vooral als uw tegenpartij failliet gaat.

Vrees voor verduistering

Voor sommige conservatoire beslagen is er een “gegronde vrees voor verduistering” vereist. Hiermee wordt niet verduistering in de strafrechtelijke zin bedoeld, maar concrete aanwijzingen dat de eigenaar van plan is de goederen te vervreemden.

De eis dat de schuldeiser die een conservatoire beslaglegging wil doorvoeren moet bij de verlofrechter ‘aantonen’ (artikel 711 Rv, artikel 714 Rv, artikel 725 Rv en artikel 768 Rv) dat er ‘gegronde vrees voor verduistering’ bestaat, vormt enerzijds een (verdere) zekerheid dat niet te snel en op lichtvaardige gronden de bezittingen van iemand in beslag worden genomen die volgens de beslagleggende schuldeiser zijn schuldenaar is.

Executoriaal Beslag (Executoriaal Attachment)

Beslaglegging wordt executoriaal genoemd wanneer u beschikt over een gerechtelijke uitspraak waarin uw vordering is toegewezen. Dit gaat meestal over de betaling van een geldsom, maar het kan ook gaan om de afgifte van goederen of de levering van een zaak. Beslaglegging kan ook plaatsvinden op basis van een dwangbevel van een overheidsinstantie of een notariële akte met een schuldbekentenis.

Verhaalsbeslag

Verhaalsbeslag heeft als doel om geld te verkrijgen. Hiervoor moeten in beslag genomen goederen eerst openbaar worden verkocht (geveild). Dit wordt gedaan door de gerechtsdeurwaarder, met uitzondering van onroerende zaken en geregistreerde schepen, die moeten worden geveild door een notaris. Uit de opbrengst worden eerst alle kosten betaald, waarna de nettobedrag wordt uitgekeerd aan de beslaglegger tot het bedrag waar hij recht op heeft. Het resterende bedrag gaat naar de eigenaar.

Derdenbeslag

Beslaglegging onder derden, zoals een bank, werkgever of uitkeringsinstantie, komt het meeste voor. Bij beslaglegging op een periodieke uitkering, zoals loon of uitkering, geldt een beslagvrije voet. Deze beslagvrije voet is gelijk aan 90% van de toepasselijke bijstandsnorm, soms met een toeslag. Het beslag blijft van kracht totdat alle kosten en de vordering van de beslaglegger volledig zijn voldaan.

Beslag tot levering of afgifte

Als het beslag betrekking heeft op de afgifte van roerende goederen, neemt de gerechtsdeurwaarder deze goederen in beslag en geeft ze aan de beslaglegger. Een beslag tot levering van een ander goed kan alleen conservatoir worden gelegd. De levering moet dan op andere wijze worden afgedwongen, bijvoorbeeld door bepaling in het vonnis dat het zo nodig in de plaats treedt van medewerking aan de levering. Dit wordt reële executie genoemd.

Maritaal Beslag

Bij echtscheiding kunnen echtgenoten en geregistreerde partners conservatoir beslag laten leggen op alle gemeenschappelijke goederen om te voorkomen dat deze verdwijnen voordat de verdeling heeft plaatsgevonden. Het beslag op een goed vervalt automatisch zodra het wordt verdeeld.

Vreemdelingenbeslag

Beslaglegging ten laste van een vreemdeling zorgt ervoor dat de Nederlandse rechter bevoegd wordt in een procedure tegen deze vreemdeling, tenzij anders bepaald door een Europese verordening of verdrag.

Bewijsbeslag

In bepaalde gevallen kan conservatoir beslag worden gelegd op bewijsmiddelen bij de tegenpartij. Dit kunnen computerbestanden, documenten, monsters, foto’s of andere zaken zijn. De rechter moet vervolgens bepalen of de beslaglegger recht heeft op deze bewijsmiddelen. Indien dit het geval is, mag de gerechtsdeurwaarder deze aan de beslaglegger verstrekken. Anders moet hij ze teruggeven aan de beslagene.

Beslagobjecten

De wet bevat regels met betrekking tot verschillende beslagobjecten, waaronder:

  • Roerende zaken die geen registergoederen zijn
  • Onroerend goed
  • Te boek gestelde schepen en luchtvaartuigen
  • Vorderingen en zaken die zich onder derden bevinden (bijvoorbeeld bij een bank, werkgever of uitkeringsinstantie)
  • Aandelen, andere effecten en rechten aan order of toonder
  • Uitkeringen uit een verzekering

advocaat beslaglegging

Heeft u meer informatie nodig over beslaglegging in uw specifieke situatie? Bij MAAK Advocaten vindt u hooggekwalificeerde professionals die net als u zijn. Een advocaat voor beslagleggingen kan u daarin optimaal ondersteunen. Advocaat Remko Roosjen geeft leiding aan het team procesrecht en heeft als advocaat voor beslagleggingen de kennis en expertise die u zoekt. We zijn toegankelijk en altijd bereid om te helpen. Neem contact met Remko op via het onderstaande mailadres:

+31 (0)20 – 210 31 38
remko.roosjen@maakadvocaten.nl

Remko Roosjen

Remko Roosjen

Als partner van MAAK en advocaat commercial law geeft Remko leiding aan aan het team Commerciële Geschillen en Contractenrecht. Remko is een gespecialiseerde advocaat contractenrecht en heeft een ruime ervaring in het voeren van procedures, waaronder voor de civiele rechter, in arbitrage en mediation. Remko is verbonden aan de specialisatievereniging voor Distributie, Franchise en Agentuur en doceert regelmatig over het snijvlak van commerciële contracten en productregelgeving. Lees meer over Remko op zijn persoonlijk profiel of op LinkedIn .