Meteen naar de inhoud

Voorlopig deskundigenbericht

In onze blogreeks over bewijsrecht in de civiele procedure komt vandaag aan bod: het voorlopig deskundigenbericht. Zoals reeds aangehaald in de blog over het voorlopig getuigenverhoor kan procederen tamelijk kostbaar, tijdrovend en onzeker zijn. Door het instellen van een verzoek tot voorlopig deskundigenbericht kan een deskundige, voorafgaand aan het instellen van een procedure, of tijdens een lopende procedure, zich uitlaten over de relevante vragen en feiten en omstandigheden die belangrijk zijn voor de uitkomst van een (mogelijke) procedure. Iedere partij die belang heeft bij een onderzoek naar bepaalde feiten kan de rechter verzoeken tot een voorlopig deskundigenbericht.  

Waar is het voorlopig deskundigenbericht geregeld?

Het voorlopig deskundigenbericht is geregeld in artikel 202 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. De wetgever heeft bepaald dat het proces aanvangt met een verzoekschrift van de partij die het deskundigenbericht wenst. Het verzoekschrift dient te worden ingediend bij de rechter die waarschijnlijk ook bevoegd zal zijn om over de zaak, indien deze wordt ingesteld, te oordelen. Net als bij het voorlopig getuigenverhoor heeft te gelden dat een verzoek tot een voorlopig deskundigenbericht in beginsel dient te worden toegewezen, mits het verzoek (i) ter zake dienend is, (ii) voldoende concreet is, en (iii) feiten betreft die met het deskundigenonderzoek bewezen kunnen worden.

Afwijzing van het verzoek om een voorlopig deskundigenbericht

Indien niet is voldaan aan de drie cumulatieve vereisten waaraan het verzoekschrift voor een voorlopig deskundigenbericht aan dient te voldoen kan het verzoek worden afgewezen. Ook indien sprake is van strijd met de goede procesorde, onvoldoende belang of misbruik van procesrecht kan de rechter bepalen dat er geen voorlopig deskundigenbericht zal plaatsvinden.  

Een deskundige benoemen

Het benoemen van de deskundige(n) zal in overleg tussen de rechter en partijen plaatsvinden, zo bepaalt artikel 194 lid 2 Rv. Het deskundigenbericht kan zowel schriftelijk als mondeling worden afgelegd. Ook kan in overleg tussen de rechter en partijen worden beslist omtrent welke vragen de deskundige zal verklaren.

Indien er sprake is van benoeming van een deskundige waarmee een der partijen het niet eens is, kan deze partij in bezwaar gaan. Hiertoe kan vervolgens een andere deskundige benoemd worden.

Kosten van het voorlopig deskundigenbericht

Het is moeilijk te zeggen wie de kosten van het voorlopig deskundigenbericht moet voldoen. In het geval van het opstarten van een bodemprocedure wordt bij het eindvonnis een kostenveroordeling gegeven waarbij één, of beide partijen, de kosten voor het deskundigenbericht moeten dragen.

Advocaat procesrecht inschakelen?

Bent u voornemens een procedure op te starten maar twijfelt u over uw positie? Wilt u bewijs vergaren door middel van een voorlopig deskundigenbericht of heeft u een andere vraag over een bewijsrechtelijke kwestie in uw civiele procedure? Onze advocaten in Amsterdam brengen graag uw juridische positie in beeld om u vervolgens van een praktisch advies te voorzien en/of u bij te staan in een gerechtelijke procedure. Neem gerust contact op met onze advocaat procesrecht, advocaat contractenrecht, of met een van onze andere gespecialiseerde advocaten van ons advocatenkantoor in Amsterdam.

T:  +31 (0)20 – 210 31 38
E: mail@maakadvocaten.nl 

Deel I:              Bewijslast

Deel II:            Voorlopig getuigenverhoor

Deel III:           Voorlopig deskundigenbericht

Deel IV:           Exhibitieplicht

Deel V:            Bewijsbeslag

Remko Roosjen

Remko Roosjen

Als partner van MAAK en advocaat commercial law geeft Remko leiding aan aan het team Commerciële Geschillen en Contractenrecht. Remko is een gespecialiseerde advocaat contractenrecht en heeft een ruime ervaring in het voeren van procedures, waaronder voor de civiele rechter, in arbitrage en mediation. Remko is verbonden aan de specialisatievereniging voor Distributie, Franchise en Agentuur en doceert regelmatig over het snijvlak van commerciële contracten en productregelgeving. Lees meer over Remko op zijn persoonlijk profiel of op LinkedIn .