Meteen naar de inhoud

Wettelijke voorschriften bij incasso

Als het om incasso gaat, is het voor zowel debiteuren als crediteuren van cruciaal belang om de belangrijkste aspecten van het juridische kader te begrijpen. In dit artikel gaan we in op de wettelijke voorschriften bij incasso. Het kan ingewikkeld zijn om het incassoproces te doorlopen, maar door vertrouwd te raken met de fijne kneepjes van de incassowetgeving kunnen we onze belangen beter beschermen en zorgen voor een eerlijke oplossing. Laten we daarom een kijkje nemen in de wereld van incasso en de essentiële elementen blootleggen die dit juridische landschap vormgeven.

Wettelijk kader voor incasso

Het wettelijke kader voor incasso is een uitgebreid systeem dat duidelijke richtlijnen en regels biedt voor het innen van schulden. De belangrijkste wetgeving voor incasso is het Burgerlijk Wetboek, waarin de rechten en plichten van zowel debiteuren als crediteuren zijn vastgelegd. Dit wetboek beschrijft de procedures die moeten worden gevolgd tijdens het incassoproces, zodat schuldenaren eerlijk worden behandeld en schuldeisers een wettelijke basis hebben om hun vorderingen te innen.

Volgens het Burgerlijk Wetboek hebben schuldeisers het recht om betaling te eisen van schuldenaren en kunnen ze indien nodig gerechtelijke stappen ondernemen. Incassobureaus en advocaten worden vaak ingezet om te helpen bij het incassoproces en zij moeten zich houden aan strenge regels die zijn opgesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten en de Autoriteit Financiële Markten. Deze regels zorgen ervoor dat incassoactiviteiten ethisch en in overeenstemming met de wet worden uitgevoerd.

Naast het Burgerlijk Wetboek zijn er nog andere wetten en regels die specifieke aspecten van incasso regelen. De Wet Incassokosten regelt bijvoorbeeld de kosten die aan debiteuren in rekening mogen worden gebracht voor het incassotraject. De Wet Bescherming Persoonsgegevens bevat regels voor de omgang met persoonsgegevens tijdens incassowerkzaamheden.

Rechten en plichten van debiteuren

Debiteuren hebben bepaalde rechten en plichten onder het wettelijke kader voor incasso. Deze rechten en plichten zijn erop gericht de belangen van zowel schuldeisers als schuldenaren in evenwicht te brengen en een eerlijke en billijke behandeling tijdens het gehele incassoproces te waarborgen.

De belangrijkste aspecten van de rechten en plichten van debiteuren zijn onder andere:

 • Recht om geïnformeerd te worden: Debiteuren hebben het recht om geïnformeerd te worden over de details van hun schuld, inclusief het verschuldigde bedrag, rentepercentages en eventuele bijkomende kosten of vergoedingen.
 • Recht op betwisting: Debiteuren hebben het recht om de schuld te betwisten als ze geloven dat deze onjuist is of als ze geldige redenen hebben voor niet-betaling.
 • Verplichting tot samenwerking: Debiteuren zijn verplicht om samen te werken met schuldeisers en incassobureaus bij het oplossen van de schuld, inclusief het verstrekken van accurate financiële informatie en het tijdig reageren op communicatie.
 • Verplichting om te onderhandelen: Schuldenaren worden aangemoedigd om met schuldeisers te onderhandelen om tot een wederzijds aanvaardbaar afbetalingsplan te komen, waarbij rekening wordt gehouden met hun financiële situatie en betalingscapaciteit.
 • Bescherming tegen intimidatie: Debiteuren worden beschermd tegen beledigend of intimiderend gedrag van crediteuren of incassobureaus. Elke vorm van intimidatie is strikt verboden.

Rechten en plichten van schuldeisers

Schuldeisers hebben bepaalde rechten en plichten onder het wettelijke kader voor incasso. Deze rechten en plichten zijn bedoeld om de belangen van schuldeisers te beschermen en tegelijkertijd een eerlijke behandeling van schuldenaren te garanderen.

Een van de belangrijkste rechten van schuldeisers is het recht om betaling van de uitstaande schuld te eisen. Ze kunnen betalingsherinneringen sturen en indien nodig gerechtelijke stappen ondernemen. Schuldeisers hebben ook het recht om rente in rekening te brengen over achterstallige betalingen, die meestal wordt berekend op basis van de wettelijke rente.

Crediteuren hebben ook bepaalde verplichtingen. Ze moeten nauwkeurige en volledige informatie verstrekken over de schuld en de schuldenaar. Dit omvat het verstrekken van duidelijke documentatie van de schuld, zoals facturen of contracten. Schuldeisers zijn ook verplicht om te voldoen aan de regels en voorschriften voor incassopraktijken, waaronder het verbod op intimidatie.

Bovendien zijn schuldeisers verplicht te goeder trouw te handelen en eerlijke en redelijke incassopraktijken toe te passen. Dit betekent dat ze debiteuren met respect moeten behandelen en geen buitensporige of oneerlijke middelen mogen gebruiken om de schuld te innen. Ze zijn ook verplicht om redelijke voorstellen van de schuldenaar voor terugbetaling of schuldherschikking in overweging te nemen.

Procedures voor het initiëren van incassoacties

Na het vaststellen van hun rechten en plichten als schuldeisers onder de incassowetten, is het belangrijk voor particulieren en bedrijven om bekend te zijn met de procedures voor het starten van incassomaatregelen. Deze procedures zijn van cruciaal belang voor een soepel en efficiënt incassoproces.

Hier zijn vijf belangrijke stappen die schuldeisers moeten volgen bij het opstarten van incassomaatregelen:

 • Aanmaningsbrief: De eerste stap is het sturen van een schriftelijke aanmaning naar de debiteur, waarin de openstaande schuld wordt geschetst en waarin wordt gevraagd om betaling binnen een bepaalde termijn.
 • Gerechtelijke procedure: Als de schuldenaar niet reageert of weigert te betalen, kan de schuldeiser een gerechtelijke procedure starten door een vordering in te dienen bij de rechtbank.
 • Tenuitvoerlegging: Zodra een vonnis is verkregen, kan de schuldeiser dit op verschillende manieren afdwingen, zoals loonbeslag, beslag op bankrekeningen of beslag op eigendommen.
 • Insolventieprocedures: In gevallen waarin de schuldenaar insolvent is, moet de schuldeiser mogelijk een insolventieprocedure starten om zijn schuld in te vorderen. Dit houdt in dat er een faillissementsaanvraag moet worden ingediend of dat er een curator moet worden aangesteld.
 • Internationale incasso: Als de schuldenaar zich buiten Nederland bevindt, moet de schuldeiser mogelijk internationale incassoprocedures opstarten, waarbij gebruik kan worden gemaakt van internationale verdragen en samenwerking met buitenlandse autoriteiten.

Gevolgen van niet-naleving

Het niet naleven van de incassowetgeving kan ernstige gevolgen hebben voor zowel debiteuren als crediteuren. Het rechtssysteem heeft een aantal regels en voorschriften opgesteld om de incassopraktijken te regelen en een eerlijke behandeling van alle betrokken partijen te garanderen. Niet-naleving van deze wetten kan leiden tot rechtszaken, financiële sancties en schade aan de reputatie van de partij die zich niet aan de regels houdt.

Voor debiteuren kunnen de gevolgen van niet-naleving ernstig zijn. Als een schuldenaar zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, kunnen schuldeisers gerechtelijke stappen ondernemen. Dit kan ertoe leiden dat de debiteur voor de rechter wordt gedaagd, waar een rechter de terugbetaling van de schuld kan bevelen, samen met bijkomende kosten zoals juridische kosten. In sommige gevallen kan de rechter de schuldeiser ook het recht geven om beslag te leggen op de bezittingen van de schuldenaar of om loonbeslag te leggen.

Aan de andere kant kunnen schuldeisers die zich niet aan de incassowetten houden ook juridische gevolgen krijgen. Het rechtssysteem is erop gericht schuldenaren te beschermen tegen onrechtmatige of oneerlijke praktijken van schuldeisers. Als een schuldeiser agressief of intimiderend gedrag vertoont, zoals buitensporige telefoontjes of bedreigingen, kan de schuldenaar een klacht indienen bij de relevante autoriteiten. De schuldeiser kan dan boetes of andere straffen opgelegd krijgen.

Naast juridische gevolgen kan het niet naleven van de incassowetgeving ook gevolgen hebben voor de reputatie. Zowel debiteuren als crediteuren zijn afhankelijk van hun reputatie in het bedrijfsleven en onethisch of niet-nalevend gedrag kan hun reputatie aantasten. Dit kan leiden tot problemen bij het verkrijgen van krediet of het aantrekken van nieuwe klanten.

Tips voor het navigeren door het incassoproces

Om het incassoproces effectief te doorlopen en ervoor te zorgen dat de incassowetten worden nageleefd, is het essentieel dat zowel debiteuren als crediteuren op de hoogte zijn van bepaalde tips en strategieën. Hier volgen vijf belangrijke tips voor het succesvol doorlopen van het incassoproces:

 • Begrijp het wettelijk kader: Maak uzelf vertrouwd met de relevante wet- en regelgeving met betrekking tot incasso. Dit omvat het begrijpen van de rechten en plichten van zowel debiteuren als crediteuren.
 • Communiceer open en transparant: Zorg voor duidelijke communicatielijnen met de debiteur en onderhoud een open en eerlijke dialoog gedurende het hele proces. Dit kan helpen om problemen in der minne op te lossen en onnodige geschillen te voorkomen.
 • Houd gedetailleerde dossiers bij: Houd uitgebreide dossiers bij van alle communicatie, betalingsovereenkomsten en andere relevante documentatie. Deze gegevens kunnen dienen als bewijs in geval van geschillen of juridische procedures.
 • Zoek professionele hulp als dat nodig is: Overweeg de diensten van een gerenommeerd incassobureau of een jurist gespecialiseerd in incasso in te schakelen. Zij kunnen begeleiding en expertise bieden bij het effectief navigeren door het proces.
 • Wees proactief en volhardend: Handel snel bij het nastreven van incasso en volg consequent op. Volharding kan de kans vergroten dat de schuld tijdig wordt geïnd.

Conclusie

Samenvattend zijn de belangrijkste aspecten van de incassowetgeving de volgende:

 • Een uitgebreid wettelijk kader
 • Rechten en plichten voor zowel debiteuren als crediteuren
 • Procedures voor het initiëren van incassoacties
 • Gevolgen voor niet-naleving.

  Om het incassoproces te kunnen volgen, moeten deze belangrijke aspecten worden begrepen en moeten de vastgestelde regels worden nageleefd. Door de wetten en procedures te volgen, kunnen debiteuren en crediteuren zorgen voor een eerlijk en effectief incassoproces.

Neem contact op met ons ervaren Amsterdamse incassobureau

Als u vragen heeft of juridische hulp nodig heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons deskundige en toegewijde team van ons Amsterdamse advocatenkantoor. Onze advocaten zijn toegewijd aan het leveren van uitzonderlijke juridische diensten en persoonlijke aandacht om aan uw unieke behoeften te voldoen. U kunt contact met ons opnemen via onze website, e-mail of telefoon. Onze vriendelijke en professionele medewerkers van MAAK Advocaten helpen u graag verder met het plannen van een afspraak met een van onze deskundige advocaten in Amsterdam. We kijken uit naar de mogelijkheid om u te helpen door de complexiteit van het juridische landschap te navigeren en het best mogelijke resultaat voor uw zaak te bereiken.

Contactpersoon: Remko Roosjen | advocaat
Kantoornummer: +31 (0)20 – 210 31 38
remko.roosjen@maakadvocaten.nl

De inhoud van deze juridische blog is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en mag niet worden beschouwd als juridisch advies of als vervanging van professioneel juridisch advies. Hoewel we ernaar streven om de nauwkeurigheid en actualiteit van de gepresenteerde informatie te waarborgen, kunnen we de volledigheid of toepasbaarheid ervan op uw specifieke omstandigheden niet garanderen. We raden u aan om een gekwalificeerde advocaat te raadplegen voor advies over uw juridische zaken. De inhoud van deze blog kan onderhevig zijn aan wijzigingen of updates zonder voorafgaande kennisgeving, en we wijzen elke verantwoordelijkheid af voor eventuele fouten of weglatingen in de verstrekte informatie.

Remko Roosjen

Remko Roosjen

Als partner van MAAK en incasso advocaat geeft Remko leiding aan aan het team Commerciële Geschillen en Contractenrecht. Remko is een gespecialiseerde advocaat contractenrecht en heeft een ruime ervaring in het voeren van procedures, waaronder incassoprocedures, voor alle rechtbanken in Nederland, arbitrage en mediation. Remko is verbonden aan de specialisatievereniging voor Distributie, Franchise en Agentuur en doceert regelmatig over het snijvlak van commerciële contracten en productregelgeving. Lees meer over Remko op zijn persoonlijk profiel of op LinkedIn .