Ga naar de inhoud

Hoe draag je een vordering over?

Onze advocaten informeren je over hoe je vorderingen, nevenrechten en contracten kunt cederen of overdragen en wat een cessie van een vordering voor jou als schuldenaar betekent. Een cessie in juridische zin is wanneer een persoon (cedent) een geselecteerde vordering overdraagt aan een andere persoon (cessionaris). Een vordering is een eigendomsrecht dat alleen kan worden afgedwongen met juridische middelen, maar niet door bezit te nemen, zoals een schuld of een recht op schadevergoeding. In het volgende artikel legt onze specialist in verbintenissenrecht het onderwerp van overdracht van een vordering uit.

Het volgende voorbeeld illustreert een cessie:

Persoon A heeft een schuld aan persoon B. Persoon B kan de vordering, bijvoorbeeld de rechtsvordering op het geld, cederen aan persoon C. Persoon A is dan verplicht het geld te betalen aan persoon C en niet aan persoon B. Zodra de aansprakelijkheid rechtsgeldig is gecedeerd, kan C betaling van de aansprakelijkheid afdwingen en alleen betaling aan C doet de aansprakelijkheid vervallen.

Onze contractenrecht advocaten helpen je graag met al je vragen over cessie en overdracht.

Hoe kan een vordering worden overgedragen?

De algemene regel is dat een vordering altijd kan worden overgedragen, tenzij overdracht is uitgesloten door de wet of een contract. Dit wordt geregeld in artikel 3:83 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW). De partijen kunnen in het contract bepalen dat overdracht van vorderingen is uitgesloten (artikel 3:83 lid 2 BW). In het geval van een distributieovereenkomst kan een partij bijvoorbeeld willen voorkomen dat de distributeur het distributierecht overdraagt aan een derde. Een dergelijk beding zou bijvoorbeeld de volgende vorm kunnen hebben:

“Geen van beide partijen mag enig recht uit hoofde van deze overeenkomst aan een derde toewijzen of overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Deze beperking is van kracht volgens artikel 3:83 ab 2 BW.”

Bevat jouw contract een dergelijke clausule of een vergelijkbare clausule? Neem gerust contact met ons op – onze gespecialiseerde advocaten voor contractenrecht adviseren je graag over het onderwerp cessie of verbod op cessie.

Eigendomsoverdracht van een vordering

De overdracht van een vordering vereist de “levering” van de vordering. Er zijn twee manieren om een contractuele vordering over te dragen:

Op grond van art. 3:94 lid 1 BW kan een vordering worden overgedragen door middel van een notariële akte en daaropvolgende mededeling aan de schuldenaar of degene tegen wie het vorderingsrecht bestaat. Zowel de cedent als de cessionaris kan deze mededeling doen. In deze situatie is de cessie pas voltooid wanneer de schuldenaar de kennisgeving heeft ontvangen.

Daarnaast kan een cessie op grond van art. 3:94 lid 2 BW ook worden uitgevoerd door middel van een notariële akte. In dit geval hoeft de schuldenaar niet in kennis te worden gesteld om de cessie uit te voeren. De vordering kan echter niet tegen de schuldenaar worden opgeëist of ten uitvoer gelegd totdat de schuldenaar door de cedent of de cessionaris in kennis is gesteld.

Verwerving van subsidiaire rechten

Het is ook van belang dat de cessionaris na de cessie van de vordering ook alle bij de vordering behorende rechten verkrijgt (artikel 6:142 BW). Typische nevenrechten zijn pandrechten, hypotheken of het recht om rechterlijke uitspraken met betrekking tot de vordering ten uitvoer te leggen. De verkrijging van een dergelijk accessoir recht kan daarom zeer voordelig zijn voor de cessionaris. Het recht op rente of contractueel overeengekomen boetes maken ook deel uit van dergelijke bijkomende rechten.

Wel moet worden opgemerkt dat de cessie van de vordering de verweermiddelen van de schuldenaar onverlet laat (art. 6:145 BW). Als de oorspronkelijke overeenkomst tussen de cedent en de schuldenaar bijvoorbeeld een overmachtsclausule bevatte en zich een gebeurtenis voordoet die als overmacht kan worden aangemerkt, kan de clausule de schuldenaar nog steeds van zijn verplichting ontslaan. De verandering van schuldeiser verandert dus niets aan de verweermiddelen van de schuldenaar. Onze advocaat bespreekt de overdracht van het contract.

In de meeste rechtsstelsels betreft cessie alleen de overdracht van rechten, maar niet van verplichtingen. Een cessie kan dus niet de gehele contractuele positie overdragen, inclusief rechten als verplichtingen.

Artikel 6:159 BW bepaalt echter dat een contractspartij met toestemming van de andere contractspartij haar contractuele positie bij akte kan overdragen aan een derde. Alle rechten en verplichtingen gaan daarbij over op de derde, tenzij anders is bepaald met betrekking tot accessoire rechten (bijvoorbeeld een hypotheek) of reeds uitvoerbaar geworden rechten. Dit betekent dat de nieuwe contractpartij in principe precies dezelfde rechten en verplichtingen heeft als de oorspronkelijke contractpartij. Hij heeft bijvoorbeeld dezelfde prestatieverplichtingen en dezelfde rechten op beëindiging en schadevergoeding bij contractbreuk door de andere partij.

Het is bijzonder belangrijk om alle rechten en plichten van de oorspronkelijke contractpartij te kennen. Onze advocaten helpen je hier graag bij.

Overname van een contract

Naar Nederlands recht is voor de overdracht van een contract aan een derde, een akte vereist die is ondertekend door de oorspronkelijke contractpartij en de partij die het contract “overneemt”. Er is echter geen formeel vereiste voor de toestemming van de andere partij bij het contract, d.w.z. de partij die de contractpartij blijft. Toestemming kan mondeling, schriftelijk of in bepaalde omstandigheden zelfs impliciet worden gegeven.

Een belangrijke vraag die onze advocaten vaak moeten beantwoorden is welke contracten kunnen worden overgenomen. In principe kunnen alle contracten worden overgenomen volgens de procedure van artikel 6:159 BW. Je kunt echter, net als bij cessie, in het contract bepalen dat de overdracht van het contract niet is toegestaan. Juridisch advies wordt aanbevolen vanwege de complexiteit van de materie.

Helaas bevestigen ook uitzonderingen de regel als het gaat om de overdracht van contracten. Contracten waarbij een overdracht niet mogelijk is, zijn bijvoorbeeld:

  • Overeenkomsten die rechten en verplichtingen bevatten waaraan al is voldaan en die essentieel zijn voor de partijen,
  • overeenkomsten die rechten en verplichtingen bevatten die essentieel zijn voor de partijen en die door hun aard niet overdraagbaar zijn,
  • overeenkomsten die het recht op overdracht uitdrukkelijk uitsluiten,
    en
  • overeenkomsten die rechten en verplichtingen bevatten die niet voldoende gedefinieerd zijn.
    De ervaring leert dat juridisch advies onmisbaar is bij grensoverschrijdende juridische transacties.

Advocaat gespecialiseerd in contractenrecht

Heb je vragen over contractenrecht of heb je specifiek juridisch advies nodig over het onderwerp overdracht van een vordering? Onze ervaren advocaten helpen u graag.

Kantoor:  +31 (0)20 – 210 31 38
E-mail: remko.roosjen@maakadvocaten.nl

Remko Roosjen

Remko Roosjen

Als partner van MAAK en advocaat commercial law geeft Remko leiding aan aan het team Commerciële Geschillen en Contractenrecht. Remko is een gespecialiseerde advocaat contractenrecht en heeft een ruime ervaring in het voeren van procedures, waaronder voor de civiele rechter, in arbitrage en mediation. Remko is verbonden aan de specialisatievereniging voor Distributie, Franchise en Agentuur en doceert regelmatig over het snijvlak van commerciële contracten en productregelgeving. Lees meer over Remko op zijn persoonlijk profiel of op LinkedIn .