Ga naar de inhoud

Heeft u spoed bij een vordering? Een kort geding opstarten door een advocaat behoort dan tot de mogelijkheden. Niet iedere samenwerking verloopt vlekkeloos. Binnen de maakindustrie wordt veel gecontracteerd en ook goede overeenkomsten kunnen uiteindelijk uitmonden in een geschil. Dit kan bijvoorbeeld gaan over gebrekkige prestaties, de niet-tijdige levering van producten, maar ook over andere kwesties bij het niet goed nakomen van een gemaakte afspraak. Mogelijk lijdt u als ondernemer hierdoor schade, of moet u overwegen om door een beslaglegging extra zekerheden af te dwingen. Indien het spoedeisend belang  dat vergt, kan een kort geding procedure bij de rechtbank een uitkomst zijn. Onze advocaten procesrecht gaan in op deze procedure.

Kort geding procedure opstarten door een advocaat

De advocaten van MAAK Advocaten staan met regelmaat partijen bij tijdens een kort geding. Wat houdt een kort geding voor u als ondernemer nu precies in en wanneer laat u een kort geding opstarten door een advocaat? En waarom kan deze procedure relatief snel worden doorlopen? De advocaten van MAAK stippen in deze bijdrage 5 belangrijke aspecten van het kort geding aan. Situaties kunnen zich voordoen dat de wederpartij niet presteert of er een patstelling is ontstaan.

De KORT GEDING procedure EN DE bodemzaak

Een kort geding kan om meerdere redenen worden gevoerd.  De voorzieningenrechter (de rechter die het kort geding behandelt) zal toetsen of de zaak zich leent voor deze korte procedure. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om ontbinding of vernietiging van een overeenkomst te vorderen. Dat is een verschil tussen het kort geding en de bodemprocedure. Het moet echt gaan om een voorlopige voorziening. Dit is anders dan een zogeheten bodemprocedure – een rechtsgang met meer waarborgen omkleed. Een voorbeeld van een kort geding is nakoming afdwingen van een overeenkomst. Indien uw contractspartij niet meer reageert of weigerachtig is om correct te presteren, kunt u met een kort geding een patstelling doorbreken. Vaak heeft u als ondernemer namelijk niet de tijd om lang in onzekerheid te verkeren. U kunt uw vordering vaak kracht bijzetten met een dwangsom. Ook voor het opheffen van (conservatoir) beslag – waarbij bijvoorbeeld een bankrekening of ander vermogen van u is beslagen – kunt u een kort geding procedure opstarten. Verder valt bijvoorbeeld nog te denken aan het voorkomen van nadelige publicaties, het incasseren van een geldvordering of een halt toe te roepen aan een bestaande onrechtmatige situatie.

Kort geding procedure en het spoedeisend belang

Bij het voeren van een kort geding moet u als ondernemer een spoedeisend belang hebben. Soms is een snelle en passende voorziening noodzakelijk, waarmee de verlangde spoed relatief eenvoudig kan worden aangetoond. Dit kan zijn omdat het productieproces stil is komen te liggen, u niet kan doorleveren of uw toeleverancier bijvoorbeeld niet meer uw producten wenst te leveren. Ook een opzegging van een overeenkomst – zonder inachtneming van een juiste opzegtermijn – kan ertoe leiden dat u belang heeft bij een kort geding (en u vordert dat de overeenkomst blijft doorlopen). Een ander voorbeeld is dat er schade ontstaat doordat grote geldvorderingen te lang uitstaan en hierdoor liquiditeitsproblemen dreigen. Belangrijk om te weten is dat de urgentie moet worden onderbouwd. Laat u tijdig door uw advocaat adviseren over uw kansen en risico’s

Hoe lang duurt een procedure in kort geding?

Uw advocaat zal uw vordering in een dagvaarding opnemen en deze in concept aan de rechtbank sturen. Als de verhinderdata van beide partijen bekend zijn, roostert de rechtbank een zitting in.  Voorafgaand aan de zitting voorzien de kort geding advocaten de rechtbank tijdig van de originele dagvaarding en de ondersteunende producties. Doorgaans vindt er vervolgens tussen 2 á 6 weken een zitting plaats. Bij hoge urgentie kan een zitting soms al daags na de aanvraag worden ingepland.  Na de zitting wordt er in de regel binnen 2 weken een vonnis gewezen, tenzij de spoed een sneller oordeel vergt.  Partijen kunnen daarna binnen 4 weken hoger beroep instellen.

GELDVORDERING EN HET KORT GEDING

Als u als ondernemer een geldbedrag vordert moet u dat in kort geding gemotiveerd aannemelijk maken.  Dit geldt ook als het gevorderde bedrag slechts een voorschot is. Omdat een vonnis in kort geding een voorlopige voorziening is, wordt bij geldvorderingen aanzienlijke terughoudendheid betracht door de voorzieningenrechter. Er zal moeten worden aangetoond dat het voor u als ondernemer spoedeisend is dat u de gelden meteen ontvangt. Er vindt vervolgens een belangenafweging plaats tussen uw belang en dat van uw tegenpartij. Omdat dit een tamelijk korte procedure is (met minder waarborgen) geldt hiervoor een verzwaarde motiveringsplicht. Laat u hierover tijdig adviseren door kort geding advocaten. Hoewel de voorzieningenrechter een maatregel die hij oplegt kracht bij kan zetten met een dwangsom, is dit niet mogelijk voor zover het een geldvordering betreft.

Het restitutierisico en het kort geding

Indien de voorzieningenrechter de vordering toewijst, is dat bij wijze van een voorlopige voorziening.  De procedure kan (maar hoeft niet noodzakelijkerwijs) een vervolg krijgen in een zogenoemde bodemprocedure. Dit is een reguliere procedure die met meer waarborgen is omkleed en langer duurt. Indien bijvoorbeeld een geldvordering in kort geding wordt toegewezen, en dit later onterecht blijkt, moeten mogelijk gelden worden terugbetaald. Indien de eisende partij  (in kort geding) dat na verloop van tijd onverhoopt niet meer kan (hij is bijvoorbeeld failliet), vist u als ‘winnende’ partij achter het net. Om een Pyrrusoverwinning te vermijden kan een gedaagde partij wijzen op het restitutierisico en aanvoeren dat er een redelijke kans is dat in een latere procedure de eisende partij niet kan terugbetalen. Het restitutierisico kan worden weggenomen door zekerheid te stellen, zoals bijvoorbeeld het verstrekken van een bankgarantie. Het restitutierisico en het kort geding zijn vaak zaken die extra aandacht behoeven. Laat u hierover door een advocaat procesrecht adviseren.

HET OPHEFFINGSKORTGEDING

Wanneer er beslag wordt gelegd op bijvoorbeeld uw aandelen, huis of bankrekening, heeft u een groot (spoedeisend) belang dat dit beslag eraf gaat. Ook dat doet u in een zogeheten opheffingskortgeding. Het opheffingskortgeding bij een conservatoir beslag is dé procedure om het beslag opgeheven te krijgen. Wanneer aangetoond kan worden dat de vordering summier ondeugdelijk is, heeft u een goede kans dat het beslag wordt opgeheven. Wanneer u ook in het opheffingskortgeding aannemelijk maakt dat uw vordering summierlijk juist is, dan blijft het beslag doorgaans rusten op de zaak. Wanneer de wederpartij echter voldoende zekerheid biedt, bijvoorbeeld in de vorm van een bankgarantie, dan dient ook het beslag eraf te worden gehaald. Onze advocaten kunnen u daar goed over adviseren.

ADVOCAAT GESPECIALISEERD IN HET VOEREN VAN EEN KORT GEDING

Ons advocatenkantoor in Amsterdam heeft een team van advocaten dat een sterke reputatie heeft in het voeren van procedures in kort geding. Wilt u advies inwinnen over een te starten kort geding procedure, vof het opheffen daarvan, of wilt u meer weten over een procedure bij de civiele rechter? Neem dan contact op met Remko Roosjen of met een van onze andere advocaten in Amsterdam.

T:  +31 (0)20 – 210 31 38
E: mail@maakadvocaten.nl

Remko Roosjen

Remko Roosjen

Als partner van MAAK en advocaat commercial law geeft Remko leiding aan aan het team Commerciële Geschillen en Contractenrecht. Remko is een gespecialiseerde advocaat contractenrecht en heeft een ruime ervaring in het voeren van procedures, waaronder voor de civiele rechter, in arbitrage en mediation. Remko is verbonden aan de specialisatievereniging voor Distributie, Franchise en Agentuur en doceert regelmatig over het snijvlak van commerciële contracten en productregelgeving. Lees meer over Remko op zijn persoonlijk profiel of op LinkedIn .