Meteen naar de inhoud

Handhaving Inspectie

De Inspectie SZW is belast met de controle en handhaving op de arbeidsregels. Wanneer die worden overtreden door werkgevers of werknemers, dan moet de Inspectie SZW handhavend optreden. Handhaving Inspectie, wat houdt dit nou in? Als bedrijf of instelling geconfronteerd wordt met een handhaving door de Inspectie kan dat veel consequenties hebben. Niet alleen kan een boete worden opgelegd, of kunnen er waarschuwingen plaatsvinden, ook kan het bedrijf worden stilgelegd of kunnen er dwangmaatregelen worden opgelegd. Onze advocaten schakelen vaak met toezichthouders en begrijpen hoe een Inspectie SZW te werk gaat. Samen trekken we met bedrijven op wanneer een dergelijke kwestie speelt en zoeken we naar de meest zachte landing. De sancties die de Inspectie oplegt zijn bedoeld om zo snel mogelijk een einde te maken aan de overtreding, maar uiteraard gaat hiervan – zeker wanneer het een boete betreft – vaak ook een preventieve werking uit.

Boete door de Inspectie SZW

Meestal worden wij als advocaten pas ingeschakeld wanneer er een (vermeende) overtreding heeft plaatsgehad en wanneer een onderneming is gesanctioneerd, al dan niet in de vorm van een boete. Er wordt dan door de Inspectie SZW een zogeheten boeterapport opgemaakt door de toezichthoudende inspecteur en stuurt dit naar de ‘boeteoplegger van de Inspectie SZW’. Constateert de boeteoplegger dat er inderdaad sprake is van een of meerdere overtredingen, dan stel hij de boetebeschikking op.

Waarvoor legt een Inspectie SZW boetes op?

Er zijn diverse zaken die gesanctioneerd worden met een boete. Denk bijvoorbeeld aan een werkgever die geen toezicht houdt op het gebruik van noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen, of een werknemer die niet beschikt over de juiste papieren om bepaald werk uit te mogen voeren. Ook wanneer té lang wordt doorgewerkt en er een gebrek is aan rusttijd kunnen boetes opspelen. Verder kan nog worden gedacht aan het niet melden van een arbeidsongeval of het ontbreken van vereiste tewerkstellingsvergunningen.

Wanneer wordt een bedrijf stilgelegd door de Inspectie SZW?

Wanneer een inspecteur vaststelt dat er bij werkzaamheden een ernstig gezondheids- of veiligheidsgevaar voor personen dreigt, legt de inspecteur het werk stil. Te denken valt aan elektrocutiegevaar, valgevaar of knelgevaar. Ook wanneer het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) of de Aanvullende Risico-inventarisatie en -evaluatie (Arie) wordt geschonden is dat een directe aanleiding het werk stil te leggen. Wordt de stillegging niet geaccepteerd, dan maakt de inspecteur proces-verbaal op. Hij stuurt dat proces-verbaal op naar het Openbaar Ministerie. De officier van justitie zal bepalen welk vervolg hier aan wordt gegeven.

Welke dwangmaatregelen kan de Inspectie SZW opleggen?

De Inspectie SZW heeft het recht een dwangsom op te leggen. Dat wordt in de regel gedaan als een eerder voorgeschreven maatregel niet wordt uitgevoerd. De Inspectie SZW kan onder meer bestuursdwangmaatregelen aan een bedrijf opleggen. Bij een last onder bestuursdwang komt de overheid zelf in actie. Bijvoorbeeld zelf metingen uitvoeren. De kosten worden dan verhaald. Bij een last onder dwangsom wordt het bedrijf gesommeerd een overtreding te stoppen, op straffe van dwangsommen als dat niet gebeurt.

Advocaat en de Inspectie SZW

Ons advocatenkantoor in Amsterdam heeft een team van advocaten dat een sterke reputatie heeft in het voeren van overleg met de Inspectie SZW. Handhaving Inspectie, of wilt u advies inwinnen over kwestie die voorligt? Of, wilt u meer weten over de maatregelen die de Inspectie SZW kan opleggen? Neem dan contact op met Remko Roosjen of met een van onze andere gespecialiseerde advocaten in Amsterdam.

T:  +31 (0)20 – 210 31 38
E: mail@maakadvocaten.nl
Contactpersoon: Remko Roosjen | Advocaat