Meteen naar de inhoud

wat is beroeps­aansprakelijkheid?

Beroepsaansprakelijkheid

Wat is beroepsaansprakelijkheid? Wanneer er vermogensschade ontstaat die door een ondernemer of professional in de uitoefening van zijn beroep wordt veroorzaakt, kan dat leiden tot beroepsaansprakelijkheid van de professional. Denk bijvoorbeeld aan een aansprakelijkheid van de accountant, advocaat, arts, gerechtsdeurwaarder, notaris of fiscalist. Om te bepalen of de professional daadwerkelijk aansprakelijk is, dient dat te worden getoetst aan de specifieke omstandigheden.

Fouten in de uitoefening van een beroep of bedrijf

Beroepsaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid voor fouten of nalatigheden in de uitoefening van uw beroep of bedrijf, waardoor uw klant of opdrachtgever financiële schade lijdt. Het gaat om situaties waarin u bijvoorbeeld:

 • Een verkeerd advies, analyse, berekening of meting geeft
 • Per ongeluk inbreuk maakt op auteursrechten, handelsmerken of licenties
 • Een fout maakt in uw onderzoek, waardoor uw opdrachtgever omzet verliest
 • Data van uw opdrachtgever verliest
 • Een belangrijke projectdeadline mist doordat een werknemer ziek wordt

Verschil met bedrijfsaansprakelijkheid

Beroepsaansprakelijkheid verschilt van bedrijfsaansprakelijkheid. Bedrijfsaansprakelijkheid gaat over schade of letsel aan personen of zaken tijdens uw bedrijfsactiviteiten, zoals een klant die uitglijdt in uw bedrijfspand. Beroepsaansprakelijkheid gaat specifiek over fouten in de uitoefening van uw beroep of de geleverde diensten.

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) dekt de financiële schade die uw opdrachtgever lijdt door uw beroepsfout, zoals de kosten om de fout te herstellen of gederfde inkomsten. Deze verzekering is vooral relevant voor adviseurs, ontwerpers, accountants en andere dienstverleners waarbij fouten grote financiële gevolgen kunnen hebben voor de opdrachtgever.

Beroepsaansprakelijkheid kan worden voorkomen en beperkt door verschillende maatregelen te nemen. Hier zijn enkele belangrijke stappen die je kunt volgen:

Beroepsaansprakelijkheid voorkomen of beperken?

1. Beroepsfouten Vermijden

 • Training en Instructies: Zorg ervoor dat je personeel goed getraind is en duidelijke instructies en protocollen volgt. Dit helpt om de kans op fouten te minimaliseren.
 • Grondige Controle: Voer altijd een grondige check uit voordat je werk aan de klant oplevert. Bij grote projecten is het verstandig om de final check zelf te doen of een expert in te schakelen voor juridische of specialistische zaken[

2. Gebruik van Experts

 • Inschakelen van Specialisten: Voor complexe of specialistische taken kun je experts inschakelen om de kans op fouten te verkleinen. Dit is vooral belangrijk in vakgebieden waar de gevolgen van fouten groot kunnen zijn. Onze advocaten voor beroepsaansprakelijkheid in Amsterdam kunnen u daarin bijstaan. Onze ervaren advocaten hebben de kennis en expertise die nodig is bij dergelijke aansprakelijkheidsvraagstukken.

3. Verzekeringen

 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV): Sluit een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af om jezelf te beschermen tegen financiële schadeclaims als gevolg van beroepsfouten. Deze verzekering dekt onder andere de kosten van verweer bij onterechte claims en de financiële schade door beroepsfouten.

4. Duidelijke Communicatie

 • Heldere Afspraken: Maak duidelijke afspraken met je klanten over de verwachtingen en leveringsvoorwaarden. Dit helpt om misverstanden te voorkomen die kunnen leiden tot claims.

5. Documentatie en Archivering

 • Goede Documentatie: Houd een gedetailleerde administratie bij van alle werkzaamheden en communicatie met klanten. Dit kan helpen om je te verdedigen in geval van een claim.

6. Risicoanalyse

 • Regelmatige Risicoanalyse: Voer regelmatig een risicoanalyse uit om potentiële risico’s in kaart te brengen en passende maatregelen te nemen om deze te beheersen.

Door deze stappen te volgen, kun je de kans op beroepsaansprakelijkheid aanzienlijk verkleinen en jezelf beter beschermen tegen mogelijke claims.

ADVOCAAT GESPECIALISEERD IN aansprakelijkheid van professsionals

Onze advocaten beroepsaansprakelijkheid kennen het juridisch speelveld en hebben een hoge mate van expertise opgebouwd, zowel in hun procespraktijk als in hun contact met de verzekeraar. Veel verzekeraars kiezen voor MAAK Advocaten om bijvoorbeeld een verzochte dekking te pareren als het maar zeer de vraag is of de professional aansprakelijk is (en dus de verzekering dekking moet bieden. We volgen de actualiteit op de voet en staan zowel verzekeraars als professionals bij. Wilt u zelf een professional aansprakelijk stellen, dan kijken we samen met u of die vordering terecht is en begeleiden we u in dit traject.

Wat is beroepsaansprakelijkheid?

Bij beroepsaansprakelijkheid gaat het om beroepsfouten van professionals, of hun werknemers (dienstverleners), die financieel nadeel veroorzaken aan de ander. Het kan zowel om een handelen als om een nalaten gaan. Denk bijvoorbeeld aan het geven van onjuiste informatie, verkeerde berekeningen of het niet wijzen van een cliënt op bepaalde risico’s van advocaten, artsen, notarissen of deurwaarders.

Dekt mijn verzekering de schade bij een beroepsaansprakelijkheid?

U kunt zich verzekeren tegen vermogensschade (met uw werk) die door u als ondernemer of professional in de uitoefening van zijn beroep wordt veroorzaakt. Dit kan gaan over fout advies, schending van geheimhouding of bijvoorbeeld een medische misser. Of de verzekering dekking biedt hangt af van de afspraken en de vraag of u daadwerkelijk hiervoor aansprakelijk bent. Soms is daarvoor een civiele procedure bij de rechter voor nodig.

Wat is het criterium voor beroepsaansprakelijkheid?

Meestal wordt de aansprakelijkheid voor beroepsfouten gebaseerd op een overeenkomst van opdracht in de zin van art. 7:400 e.v. BW. Het is daarnaast ook mogelijk dat de schending van de zorgvuldigheidsnorm een zelfstandige onrechtmatige daad oplevert. Een beroepsbeoefenaar moet een bepaalde zorgvuldigheid in acht nemen. Deze zorgvuldigheidsnorm houdt in dat er gehandeld dient te worden zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsbeoefenaar mag worden verwacht. Een beroepsbeoefenaar dient over de vereiste vaardigheden en kennis van zaken te beschikken. Verder geldt er ook een bepaalde eigen verantwoordelijkheid voor de beroepsbeoefenaar. Hij is zijn taak om zich niet te beperken tot verrichtingen waar de opdrachtgever uitdrukkelijk om vraagt, maar zelf een inschatting te maken wat nodig is in het belang van de opdrachtgever.

Actuele rechtspraak bij professionele aansprakelijkheid

In de rechtspraak wordt nadere invulling gegeven aan het criterium voor beroepsaansprakelijkheid. Een paar voorbeelden:

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 15-12-2020,ECLI:NL:GHSHE:2020:3891 :

In deze procedure had een advocaat niet goed geadviseerd en een processtuk niet tijdig ingediend. De advocaat is aansprakelijk gesteld voor de schade die zijn cliënt ten gevolge van de gemaakte beroepsfout heeft geleden. De beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar had die aansprakelijkheid van de hand gewezen. Belangrijk is hier het criterium waaraan aansprakelijkheid getoetst wordt:

Voor de beantwoording van de vraag of [geïntimeerde] een beroepsfout heeft gemaakt dient te worden beoordeeld of [geïntimeerde] [appellant] onnodig heeft blootgesteld aan voorzienbare en vermijdbare risico’s.’

Gerechtshof Amsterdam, 15-01-2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:67 :

Deze zaak ging over verzekeringsrecht, beroepsaansprakelijkheid en de positie van de assurantietussenpersoon. Hierbij ging het over de situatie dat tussen verzekerde en Mevas een overeenkomst tot stand gekomen is op grond waarvan Mevas ten behoeve van de verzekerde een inventaris- en goederenverzekeringsovereenkomst met Delta Lloyd zou sluiten. Deze verzekeringsovereenkomst is niet afgesloten en Delta Lloyd is niet tot uitkering overgegaan. Vraag daarbij was onder meer of Mevas toerekenbaar tekortgeschoten is in de nakoming van de overeenkomst.

Het hof stelt voorop dat uit vaste jurisprudentie van de Hoge Raad (naar welke jurisprudentie [appellant] ook verwijst) een assurantietussenpersoon tegenover zijn opdrachtgever de zorg dient te betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsgenoot mag worden verwacht. Tot zijn taak — het waken voor de belangen van de verzekeringnemers bij de tot zijn portefeuille behorende verzekeringen — behoort in beginsel ook dat hij de verzekeringnemer tijdig opmerkzaam maakt op de gevolgen die hem bekend geworden feiten voor de dekking van de tot zijn portefeuille behorende verzekeringen kunnen hebben.’

Verzekering bij een beroepsaansprakelijkheid

Een verzekering bij een beroepsaansprakelijkheid kan soelaas bieden en een professionaliseringslag voor de ondernemer betekenen. Het is mogelijk en voor sommige beroepen verplicht, om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Opdrachtgevers stellen tegenwoordig ook steeds vaker de eis dat de opdrachtnemer verzekerd is voor beroepsfouten. Deze verzekering dekt dan de gevolgen die ontstaan door beroepsfouten. De verzekering dekt daarnaast ook vaak de kosten voor het voeren van verweer. Wat er precies allemaal onder de dekking valt, kunt u terugvinden in de polisvoorwaarden. Onze advocaten helpen u hierbij graag verder.

Schending zorgvuldigheidsnorm en professionele aansprakelijkheid

In sommige gevallen heeft een beroepsbeoefenaar ook rekening te houden met belangen van derden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij notarissen, die de belangen van alle betrokken partijen bij een akte dienen mee te nemen. Of er sprake is van een schending van de zorgvuldigheidsnorm, hangt altijd af van de omstandigheden van het geval. Er wordt onder andere een onderscheid gemaakt tussen verschillende beroepsgroepen, dus de uitkomst kan per geval verschillen.

Advocatenkantoor voor verzekeraars bij beroepsaansprakelijkheid

Wanneer u als verzekeraar te maken krijgt met een geschil over beroepsaansprakelijkheid kunnen we u daarover adviseren. MAAK Advocaten heeft een team van specialisten op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht en kent het spanningsveld waar verzekeraars mee te maken hebben. Door in een vroegtijdig stadium een goede inschatting te maken van het geschil, kunnen hoge kosten en aansprakelijkheden zo goed mogelijk worden beperkt en beheersbaar worden gemaakt. We adviseren en onderhandelen waar het kan, en procederen als het moet. Onze procesrechtadvocaten hebben allemaal een jarenlange proceservaring bij de civiele rechter.

Second opinion door een advocaat bij beroepsaansprakelijkheid

Wanneer een professionele dienstverlener (advocaat, arts, fiscalist etc.) aansprakelijk wordt gesteld, dient ook de verzekeraar zich een beeld te vormen van de zaak en dekking op basis van de zaak en polisvoorwaarden toe of af te wijzen. Een second opinion door een advocaat bij beroepsaansprakelijkheid is dan een verstandige zet. Wij houden de actualiteit scherp in de gaat en staan verzekeraars doorlopend bij in vragen of de aansprakelijkheid gegrond is, of dat een verweer daartegen in een civiele procedure kansrijk is. Die kwalificatie moet snel plaatsvinden en een reactie richting de eisende partij moet duidelijk zijn. Op die manier kan mogelijk worden voorkomen dat een procedure daadwerkelijk moet plaatsvinden. Wanneer de eisende partij voet bij stuk houdt, hebben wij gespecialiseerde procesadvocaten die de verzekeraar bijstaan in een civiele procedure.

Advocaat voor professionele aansprakelijkheid nodig?

Ons gespecialiseerde advocatenkantoor helpt u graag verder bij al uw vragen rondom beroepsaansprakelijkheid. Wanneer u advies wilt inwinnen over een contractrechtelijke vraag, dan biedt ons kantoor daartoe mogelijkheden. Wij zijn in heel Nederland actief en bieden ook support bij internationale vraagstukken, ook wanneer het gaat om beroepsaansprakelijkheden. We hebben een sterk team van advocaten met als specialisatie contractenrecht. Onze advocaat commercial law Remko Roosjen geeft leiding aan dit team en we horen graag hoe we u het beste kunnen ondersteunen. Bent u op zoek naar andere praktijkgebieden, dan kunnen onze advocaten in Amsterdam u mogelijk ook ondersteunen, of aan een geschikte partner doorverwijzen. Uw belang staat bij ons te allen tijde voorop en we zoeken graag naar praktische oplossingen en snel resultaat. Neem contact op met onze specialist contractenrecht in Amsterdam en ontdek uw mogelijkheden.

+31 (0)20 – 210 31 38
remko.roosjen@maakadvocaten.nl

De juridische informatie in deze blog is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden, en geen juridisch advies door een advocaat. Hoewel wij als advocatenkantoor in Amsterdam streven naar nauwkeurigheid en actualiteit van de verstrekte juridische informatie, kunnen onze advocaten niet garanderen dat alle informatie volledig, juist of actueel is en accepteren wij geen aansprakelijkheid. Voor persoonlijk juridisch advies, raadpleeg altijd een bevoegde juridische professional, zoals onze advocaten.