Meteen naar de inhoud

Beroeps­aansprakelijkheid

Wanneer er vermogensschade ontstaat die door een ondernemer of professional in de uitoefening van zijn beroep wordt veroorzaakt, kan dat leiden tot beroepsaansprakelijkheid van de professional. Denk bijvoorbeeld aan een aansprakelijkheid van de accountant, advocaat, arts, gerechtsdeurwaarder, notaris of fiscalist. Om te bepalen of de professional daadwerkelijk aansprakelijk is, dient dat te worden getoetst aan de specifieke omstandigheden.

ADVOCAAT GESPECIALISEERD IN aansprakelijkheid van professsionals

Onze advocaten beroepsaansprakelijkheid kennen het juridisch speelveld en hebben een hoge mate van expertise opgebouwd, zowel in hun procespraktijk als in hun contact met de verzekeraar. Veel verzekeraars kiezen voor MAAK Advocaten om bijvoorbeeld een verzochte dekking te pareren als het maar zeer de vraag is of de professional aansprakelijk is (en dus de verzekering dekking moet bieden. We volgen de actualiteit op de voet en staan zowel verzekeraars als professionals bij. Wilt u zelf een professional aansprakelijk stellen, dan kijken we samen met u of die vordering terecht is en begeleiden we u in dit traject.

Wat is beroepsaansprakelijkheid?

Bij beroepsaansprakelijkheid gaat het om beroepsfouten van professionals, of hun werknemers (dienstverleners), die financieel nadeel veroorzaken aan de ander. Het kan zowel om een handelen als om een nalaten gaan. Denk bijvoorbeeld aan het geven van onjuiste informatie, verkeerde berekeningen of het niet wijzen van een cliënt op bepaalde risico’s van advocaten, artsen, notarissen of deurwaarders.

Dekt mijn verzekering de schade bij een beroepsaansprakelijkheid?

U kunt zich verzekeren tegen vermogensschade (met uw werk) die door u als ondernemer of professional in de uitoefening van zijn beroep wordt veroorzaakt. Dit kan gaan over fout advies, schending van geheimhouding of bijvoorbeeld een medische misser. Of de verzekering dekking biedt hangt af van de afspraken en de vraag of u daadwerkelijk hiervoor aansprakelijk bent. Soms is daarvoor een civiele procedure bij de rechter voor nodig.

Wat is het criterium voor beroepsaansprakelijkheid?

Meestal wordt de aansprakelijkheid voor beroepsfouten gebaseerd op een overeenkomst van opdracht in de zin van art. 7:400 e.v. BW. Het is daarnaast ook mogelijk dat de schending van de zorgvuldigheidsnorm een zelfstandige onrechtmatige daad oplevert. Een beroepsbeoefenaar moet een bepaalde zorgvuldigheid in acht nemen. Deze zorgvuldigheidsnorm houdt in dat er gehandeld dient te worden zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsbeoefenaar mag worden verwacht. Een beroepsbeoefenaar dient over de vereiste vaardigheden en kennis van zaken te beschikken. Verder geldt er ook een bepaalde eigen verantwoordelijkheid voor de beroepsbeoefenaar. Hij is zijn taak om zich niet te beperken tot verrichtingen waar de opdrachtgever uitdrukkelijk om vraagt, maar zelf een inschatting te maken wat nodig is in het belang van de opdrachtgever.

Actuele rechtspraak bij professionele aansprakelijkheid

In de rechtspraak wordt nadere invulling gegeven aan het criterium voor beroepsaansprakelijkheid. Een paar voorbeelden:

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 15-12-2020,ECLI:NL:GHSHE:2020:3891 :

In deze procedure had een advocaat niet goed geadviseerd en een processtuk niet tijdig ingediend. De advocaat is aansprakelijk gesteld voor de schade die zijn cliënt ten gevolge van de gemaakte beroepsfout heeft geleden. De beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar had die aansprakelijkheid van de hand gewezen. Belangrijk is hier het criterium waaraan aansprakelijkheid getoetst wordt:

Voor de beantwoording van de vraag of [geïntimeerde] een beroepsfout heeft gemaakt dient te worden beoordeeld of [geïntimeerde] [appellant] onnodig heeft blootgesteld aan voorzienbare en vermijdbare risico’s.’

Gerechtshof Amsterdam, 15-01-2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:67 :

Deze zaak ging over verzekeringsrecht, beroepsaansprakelijkheid en de positie van de assurantietussenpersoon. Hierbij ging het over de situatie dat tussen verzekerde en Mevas een overeenkomst tot stand gekomen is op grond waarvan Mevas ten behoeve van de verzekerde een inventaris- en goederenverzekeringsovereenkomst met Delta Lloyd zou sluiten. Deze verzekeringsovereenkomst is niet afgesloten en Delta Lloyd is niet tot uitkering overgegaan. Vraag daarbij was onder meer of Mevas toerekenbaar tekortgeschoten is in de nakoming van de overeenkomst.

Het hof stelt voorop dat uit vaste jurisprudentie van de Hoge Raad (naar welke jurisprudentie [appellant] ook verwijst) een assurantietussenpersoon tegenover zijn opdrachtgever de zorg dient te betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsgenoot mag worden verwacht. Tot zijn taak — het waken voor de belangen van de verzekeringnemers bij de tot zijn portefeuille behorende verzekeringen — behoort in beginsel ook dat hij de verzekeringnemer tijdig opmerkzaam maakt op de gevolgen die hem bekend geworden feiten voor de dekking van de tot zijn portefeuille behorende verzekeringen kunnen hebben.’

Verzekering bij een beroepsaansprakelijkheid

Een verzekering bij een beroepsaansprakelijkheid kan soelaas bieden en een professionaliseringslag voor de ondernemer betekenen. Het is mogelijk en voor sommige beroepen verplicht, om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Opdrachtgevers stellen tegenwoordig ook steeds vaker de eis dat de opdrachtnemer verzekerd is voor beroepsfouten. Deze verzekering dekt dan de gevolgen die ontstaan door beroepsfouten. De verzekering dekt daarnaast ook vaak de kosten voor het voeren van verweer. Wat er precies allemaal onder de dekking valt, kunt u terugvinden in de polisvoorwaarden. Onze advocaten helpen u hierbij graag verder.

Schending zorgvuldigheidsnorm en professionele aansprakelijkheid

In sommige gevallen heeft een beroepsbeoefenaar ook rekening te houden met belangen van derden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij notarissen, die de belangen van alle betrokken partijen bij een akte dienen mee te nemen. Of er sprake is van een schending van de zorgvuldigheidsnorm, hangt altijd af van de omstandigheden van het geval. Er wordt onder andere een onderscheid gemaakt tussen verschillende beroepsgroepen, dus de uitkomst kan per geval verschillen.

Advocatenkantoor voor verzekeraars bij beroepsaansprakelijkheid

Wanneer u als verzekeraar te maken krijgt met een geschil over beroepsaansprakelijkheid kunnen we u daarover adviseren. MAAK Advocaten heeft een team van specialisten op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht en kent het spanningsveld waar verzekeraars mee te maken hebben. Door in een vroegtijdig stadium een goede inschatting te maken van het geschil, kunnen hoge kosten en aansprakelijkheden zo goed mogelijk worden beperkt en beheersbaar worden gemaakt. We adviseren en onderhandelen waar het kan, en procederen als het moet. Onze procesrechtadvocaten hebben allemaal een jarenlange proceservaring bij de civiele rechter.

Second opinion door een advocaat bij beroepsaansprakelijkheid

Wanneer een professionele dienstverlener (advocaat, arts, fiscalist etc.) aansprakelijk wordt gesteld, dient ook de verzekeraar zich een beeld te vormen van de zaak en dekking op basis van de zaak en polisvoorwaarden toe of af te wijzen. Een second opinion door een advocaat bij beroepsaansprakelijkheid is dan een verstandige zet. Wij houden de actualiteit scherp in de gaat en staan verzekeraars doorlopend bij in vragen of de aansprakelijkheid gegrond is, of dat een verweer daartegen in een civiele procedure kansrijk is. Die kwalificatie moet snel plaatsvinden en een reactie richting de eisende partij moet duidelijk zijn. Op die manier kan mogelijk worden voorkomen dat een procedure daadwerkelijk moet plaatsvinden. Wanneer de eisende partij voet bij stuk houdt, hebben wij gespecialiseerde procesadvocaten die de verzekeraar bijstaan in een civiele procedure.

Advocaat voor professionele aansprakelijkheid nodig?

Ons advocatenkantoor in Amsterdam heeft een team van advocaten dat een sterke reputatie heeft in het voeren van procedures over beroepsaansprakelijkheid. Wilt u advies inwinnen over een te starten procedure, of wilt u als verzekeraar uw positie beoordeeld hebben? Kortom, heeft u een advocaat voor professionele aansprakelijkheid nodig? Neem dan contact op met een van onze advocaten in Amsterdam.

T:  +31 (0)20 – 210 31 38
E: mail@maakadvocaten.nl