Meteen naar de inhoud

Chemische industrie

MAAK advocaten richt zich op bedrijven in de maakindustrie, waarbij chemische stoffen op allerlei mogelijke manieren een rol kunnen spelen. Zo kunt u als bedrijf chemische stoffen produceren, bewerken, importeren, distribueren, gebruiken, vervoeren, maar ook is denkbaar dat chemische stoffen vrijkomen bij andere producties binnen een industrie. Dergelijke bedrijfsactiviteiten waarbij chemische stoffen een rol spelen, brengen risico’s met zich mee. Dit betreft voornamelijk risico’s op het gebied van gezondheid en milieu. Welke risico’s loopt u bijvoorbeeld als producent, vervoerder of bewerker van chemische stoffen of in het geval chemische stoffen vrijkomen bij andere producties binnen uw maakbedrijf en welke gevolgen heeft dat voor uw bedrijf? Deze vragen kunnen een grote rol spelen en de gespecialiseerde advocaten van MAAK geven u graag uitleg.

Neem contact met ons op

EUROPESE WETGEVING EN CHEMISCHE STOFFEN

Er zijn verschillende Europese verordeningen en richtlijnen die van belang zijn op het gebied van chemische stoffen (gevaarlijke stoffen). De volgende Europese wetgeving (verordeningen en richtlijn) zijn onder andere relevant:

  • REACH Verordening (EG) 1907/2006
  • POP Verordening (EU) 2019/1021
  • CLP Verordening (EG) 1272/2008
  • Richtlijn 2001/95/EG (algemene productveiligheid in de EU)

Bedrijven hebben verschillende rollen binnen de keten. U kunt als bedrijf o.a. als producent, importeur, distributeur of gebruiker van chemische stoffen worden aangemerkt, maar in alle gevallen zal u de risico’s van de chemische stoffen moeten kennen. Daarnaast is van belang dat u als bedrijf kan aantonen welke maatregelen getroffen worden om risico’s te beheersen en/of beperken.

ADVOCAAT GESPECIALISEERD IN PRODUCTREGELGEVING

Wanneer u vragen heeft over toepasselijke regelgeving, zoals CE-markering, Europese richtlijnen, of geharmoniseerde normen helpt onze advocaat productregelgeving Martin Krüger u graag verder. Samen met u wordt in beeld gebracht aan welke wet- en regelgeving uw geproduceerde zaken of machines moeten voldoen, zodat deze in lijn met de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen in het verkeer kunnen worden gebracht. Wanneer u ondersteuning zoekt bij gesprekken met een toezichthoudende instantie, kunnen we u ook daarbij helpen.

BEDRIJFSOVERNAMES, FUSIES EN/OF JOINT VENTURES

Binnen de industrie zijn ook bedrijfsovernames, fusies, joint ventures en andere samenwerkingsvormen actueel. Denk aan het familiebedrijf dat wordt overgenomen, een medewerker die het bedrijft overneemt, of een samenwerking tussen twee ondernemingen.

ADVOCAAT GESPECIALISEERD IN ONDERNEMINGSRECHT

Wanneer u ondernemingsrechtelijke vragen heeft binnen de industrie, kunt u contact opnemen met onze advocaat ondernemingsrecht.

COMMERCIËLE OVEREENKOMSTEN IN DE INDUSTRIE

Commerciële overeenkomsten vormen het hart van een samenwerking. Denkt u hierbij aan het sluiten van een koopovereenkomstdistributieovereenkomst of leveranciersovereenkomst. Wanneer het productieproces is afgerond en het distributieproces aanvangt, is het ook zaak dat algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden op orde zijn en dat uw sales team weet op welke wijze algemene voorwaarden van toepassing moeten worden verklaard op uw overeenkomsten. Omgekeerd wilt u mogelijk de algemene voorwaarden van uw contractspartij terzijde gesteld zien.

ADVOCAAT GESPECIALISEERD IN CONTRACTENRECHT

MAAK Advocaten heeft veel ervaring met commerciële overeenkomsten en algemene voorwaarden binnen de maakindustrie. Nationaal en internationaal. Wilt u een commerciële overeenkomst sluiten of juist opzeggen of ontbinden, onze advocaat contractenrecht Remko Roosjen helpt u hierin graag verder.

HANDELSGESCHIL IN DE INDUSTRIE EN EEN CIVIELE PROCEDURE

Soms werpt een samenwerking tussen een leverancier en afnemer niet (langer) haar vruchten af: tussen partijen kan – ondanks de goede intenties – discussie ontstaan over de manier waarop een zakelijke overeenkomst is bedoeld.  Discussies die we vaker zien ontaarden in een groter geschil houden veelal verband met een niet-tijdige levering, een gebrekkige levering of een uitgestelde levering. Binnen de industrie komen we ook zaken tegen die verband houden met aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals gederfde winst (wanneer ergens een kink in de kabel ontstaat).

SPECIFIEKE REGELGEVING

Er zijn verschillende soorten producten, bestaande uit chemische stoffen of bijvoorbeeld producten waarbij chemische stoffen bij productie vrij kunnen komen. Voor specifieke groepen producten zijn er nadere specifieke regels bepaald in verordeningen en richtlijnen. Zo zijn er bijvoorbeeld onder andere voor speelgoed, biociden, verpakkingsmaterialen, cosmetica en etenswaren specifieke regels die van toepassing kunnen zijn op uw bedrijf.

NEDERLANDSE WETGEVING

De Europese verordeningen, zoals onder andere hierboven genoemd, zijn in Nederland rechtstreeks geldig en van toepassing. Richtlijn 2001/95/EG op het gebied van algemene productveiligheid binnen de EU is tevens omgezet in de Nederlandse (nationale) wetgeving. De richtlijn is in de Nederlandse wetgeving uitgewerkt in de Warenwet.

HANDHAVING

Er zijn verschillende instituten en autoriteiten die zich bezighouden met de handhaving van de regels met betrekking tot chemische (gevaarlijke) stoffen. De volgende instituten en autoriteiten spelen een belangrijke rol bij de handhaving:

  • European Chemicals Agency (ECHA)
  • Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA)
  • Voedsel- en Warenautoriteit (ziet toe op naleving van de Warenwet)
  • Inspectie SZW
  • RIVM

ADVOCAAT GESPECIALISEERD IN DE CHEMISCHE INDUSTRIE

Produceert u chemische stoffen, komen er (mogelijk) chemische stoffen vrij bij de productie van uw bedrijf, vervoerd of bewerkt u dergelijke stoffen en wilt u weten hoe welke risico’s u loopt en hoe uw risico’s kunnen worden beperkt? De gespecialiseerde advocaten van MAAK helpen u hierbij graag verder.