Meteen naar de inhoud

Machinebouw en industrie

Door ons te focussen op de maakindustrie adviseert en begeleidt MAAK Advocaten diverse machinebouwers en toeleveranciers in handelsgeschillen, samenwerkingsverbanden en het sluiten van commerciële contracten. Daarnaast adviseert en procedeert MAAK Advocaten over productregelgeving zoals de machinerichtlijn. De Machine-industrie telt ruim 8.700 bedrijven, waarvan circa 3.000 machinebouwers. In 2019 was de machinebouw met een groei van 10% de snelst groeiende sector in de industrie.

Nederlandse machinebouwers maken voornamelijk klantspecifieke machines. Deze machines worden over de hele wereld geëxporteerd en komen terecht in diverse sectoren zoals Hightech, Food, Medisch en Olie- en gaswinning.  Zeker met buurland Duitsland zijn al jarenlang diverse samenwerkingsverbanden gesloten tussen machinebouwers en toeleveranciers om kwalitatief goede machines en bijbehorende uitrusting te maken.

Neem contact met ons op

PRODUCTREGELGEVING EN MACHINES

De toepasselijke productregelgeving / vraagstukken rondom CE-markering en productveiligheid is in de machinebouw van groot belang. Een gevaarlijk ontwerp of onjuist gebruik van de machine kan tot ernstige gevolgen en mogelijk tot aansprakelijkheid leiden. Niet alleen voor de werkgever bij ongelukken van werknemers, maar ook voor de fabrikant. Op grond van de Machinerichtlijn zijn machinebouwers verplicht om machines zo te ontwerpen dat de machines veilig gebruikt kunnen worden. Afhankelijk van de aard van de machine kan er ook andere regelgeving van toepassing zijn die een CE-markering vereist (bijv. betreffende elektromagnetische comptabiliteit of laagspanning).

Voldoet de machinebouwer niet aan de toepasselijke essentiële gezondheids- en veiligheidseisen of wordt er geen of ten onrechte een CE-markering aangebracht, dan mag de machine in principe niet in het verkeer worden gebracht. Indien de fabrikant de machine desondanks gaat verhandelen, kan dat tot civiele aansprakelijkheid en bestuursrechtelijke (boete) of zelfs strafrechtelijke consequenties leiden.

MAAK Advocaten kent deze complexe Europese en nationale regels en maakt u graag wegwijs hierin. Ook beschikken wij over een groot netwerk dat u verder kan helpen bij technische en compliance vraagstukken.

ADVOCAAT GESPECIALISEERD IN PRODUCTREGELGEVING

Wanneer u vragen heeft over de op een machine toepasselijke wet- en regelgeving of over vraagstukken rondom CE-markering, dan helpt onze advocaat productveiligheid en regelgeving Martin Krüger u graag verder. Samen met u wordt in beeld gebracht aan welke wet- en regelgeving uw machines moeten voldoen, zodat deze in lijn met de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen en met de bijbehorende documentatie in het verkeer kunnen worden gebracht. Wanneer u ondersteuning zoekt bij gesprekken met een toezichthoudende instantie of een discussie met een concurrent over het al dan niet voldoen van een machine is ontstaan, kunnen wij u ook daarbij helpen.

COMMERCIËLE OVEREENKOMSTEN IN DE MACHINEBOUW

Goede commerciële overeenkomsten zijn voor machinebouwers van groot belang. De verkoop van een klantspecifieke machine is namelijk niet alleen een koopovereenkomst, maar soms ook een in de wet geregelde overeenkomst van aanneming van werk. De koper en verkoper worden hierdoor geconfronteerd met aanvullende wettelijke rechten en plichten waar zij zich mogelijk niet bewust van waren. Te denken valt aan de mogelijkheid om de overeenkomst te annuleren of op te zeggen en de mogelijkheid van de machinebouwer om onder omstandigheden meerwerk in rekening te brengen.

Daarnaast zal de klant in de regel een bepaald resultaat van de (op) te leveren machine verwachten en doen partijen er goed aan om die verwachtingen duidelijk vast te leggen. Zo kan na de levering en inbedrijfstelling beoordeeld worden of de machine voldoet aan de verwachtingen.

Tot slot zullen machinebouwers de overeenkomsten met toeleveranciers, inclusief algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, op orde moeten hebben. Hiermee kan onder meer gegarandeerd worden dat bestelde producten op tijd geleverd worden, zodat de (klantspecifieke) machine tijdig gebouwd en geleverd kan worden.

ADVOCAAT GESPECIALISEERD IN CONTRACTENRECHT

MAAK Advocaten heeft veel ervaring in het opstellen en beoordelen van commerciële overeenkomsten in de maakindustrie en specifiek voor machinebouwers.  Als u een commerciële overeenkomst wilt sluiten of juist wilt opzeggen of ontbinden, dan staat onze advocaat contractenrecht Jacco Bruinsma u graag ter zijde.

HANDELSGESCHIL IN DE INDUSTRIE EN EEN CIVIELE PROCEDURE

Helaas is niet iedere klant tevreden met de geleverde machine. MAAK Advocaten heeft onlangs nog een dossier behandeld waarbij de klant ontevreden was over de gerealiseerde productiecapaciteit in met name de opstartfase van de machine. Dergelijke discussies leiden regelmatig tot een civiele procedure over aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals gederfde winst, omdat de machine niet tijdig operationeel is. MAAK Advocaten heeft veel ervaring in dergelijke kwesties en begrijpt de belangen van beide partijen daardoor als geen ander.

BEDRIJFSOVERNAMES, FUSIES EN OF JOINT VENTURES IN DE MACHINEBOUW

Binnen de machine-industrie zijn ook bedrijfsovernames, fusies, joint ventures en andere samenwerkingsvormen actueel. Denk aan het familiebedrijf dat wordt overgenomen, een medewerker die het bedrijft overneemt, of een internationale overname door een machinebouwer die bepaalde activiteiten in Nederland wenst onder te brengen.

Bij overnames kan ook het opstellen van een aandeelhoudersovereenkomst (“SPA”) geheimhoudingsverklaring (“NDA”), een intentieovereenkomst (“LoI”) of het voeren van onderhandelingen van belang zijn.

ADVOCAAT GESPECIALISEERD IN ONDERNEMINGSRECHT

Wanneer u ondernemingsrechtelijke vragen heeft binnen de industrie, kunt u contact opnemen met onze advocaat ondernemingsrecht.

INTERNATIONALE KWESTIE?

Nederlandse machinebouwers maken voornamelijk klantspecifieke machines. Deze machines worden over de hele wereld geëxporteerd en komen terecht in diverse sectoren zoals Hightech, Food, Medisch en Olie- en gaswinning.  Zeker met buurland Duitsland zijn al jarenlang diverse samenwerkingsverbanden gesloten tussen machinebouwers en toeleveranciers om kwalitatief goede machines en bijbehorende uitrusting te maken.

MAAK Advocaten heeft meerdere advocaten in dienst die zeer goed tot native Duits spreken en kan daardoor overeenkomsten of correspondentie in het Duits met uw Duitse handelspartner eenvoudig lezen en beoordelen. Als Duitse machinebouwer kunt u uiteraard ook bij MAAK Advocaten terecht voor advies en (proces)begeleiding.

Heeft u zaak waarin de communicatie in het Engels gevoerd moet worden, dan helpen onze advocaten u ook graag verder. Onze advocaten hebben de kennis en expertise u hierin te ondersteunen.