Ga naar de inhoud

Advocaat Koopovereenkomst

Advocaat koopovereenkomst

Het opstellen en beoordelen van koopovereenkomsten voor ondernemingen bij producten of diensten is waar wij dagelijks mee te maken hebben. In samenhang daarmee verzorgen we voor onze cliënten een set algemene verkoopvoorwaarden en leveringsvoorwaarden en / of inkoopvoorwaarden. Een koopovereenkomst is onmisbaar wanneer u op grote schaal en herhaaldelijk producten inkoopt. In deze afspraak regelt u welke zaken worden gekocht, tegen welke termijn en waar de producten of diensten aan moeten voldoen. Onze advocaten contractenrecht werken voor veel (middel)grote maakbedrijven in diverse branches en helpen het sales team op weg als er commercieel gecontracteerd moet worden. We richten de structuur in, adviseren over templates voor contracten en stellen de algemene voorwaarden op. Onze advocaat koopovereenkomst bespreekt de belangrijkste facetten.

Het opstellen van een koopovereenkomst door een advocaat

Het opstellen van een koopovereenkomst door een advocaat kan beknopt of uitgebreid. De keuze zal deels samenhangen met de vraag of u algemene voorwaarden hanteert. Dat kunnen uw eigen algemene voorwaarden zijn, of branchevoorwaarden. Onze advocaat contractenrecht kan u perfect ondersteunen bij deze keuzes. Doorgaans is het devies dat u de meest voorname zaken niet alleen in algemene voorwaarden opneemt, maar daar afzonderlijk over onderhandelt en dit in een apart koopcontract noteert. Hiermee voorkomt u mogelijk een hoop ongemakken, wanneer een discussie ontstaat en moet worden teruggevallen op algemene voorwaarden. Kunt u hierin zomaar alle aansprakelijkheden uitsluiten en zijn uw voorwaarden eigen wel van toepassing boven die van de ander? Dat zijn vragen waar handboeken over volgeschreven zijn en praktisch is het onwenselijk dat daar een discussie zich op fixeert. Om die reden maken we doorgaans een apart document (het koopcontract) waarin we de voornaamste zaken apart opnemen en met uw contractspartij bespreken. Er moet geen discussie zijn over wat u over en weer van elkaar mag verwachten en aan elkaar moet toekennen.

Hieronder enkele redenen andere waarom het raadzaam is een advocaat te betrekken:

Voorkomen van onduidelijkheden en geschillen: Een advocaat kan ervoor zorgen dat de koopovereenkomst duidelijk en volledig is opgesteld, zodat er geen ruimte is voor onduidelijkheden of verschillende interpretaties. Dit voorkomt potentiële geschillen tussen koper en verkoper.

Aandacht voor bijzondere situaties: advocaten hebben expertise in het vastleggen van bijzondere situaties, zoals internationaal privaatrecht, vragen over, aansprakelijkheden, vrijwaringen, garanties of over de keuze van het recht. Maar ook welke bepalingen in andere contracten thuishoren. Dit voorkomt latere discussies.

Opnemen van boeteclausules: Een advocaat voor contracten kan een boeteclausule opnemen voor het geval een partij de overeenkomst wil ontbinden, zoals een boete van 10% van de koopsom voor de koper bin onroerend goed.

Eerder kennis van zaken: door een advocaat in te schakelen voor het opstellen of beoordelen van de koopovereenkomst, kunnen veel potentiële problemen en geschillen worden voorkomen. Dit biedt zekerheid voor beide partijen.

Ontbinden van een koopcontact door een advocaat

Het ontbinden van een koopcontract door een advocaat is mogelijk wanneer een van de contractspartijen tekortschiet en er sprake is van verzuim. Wanneer er bijvoorbeeld niet tijdig wordt geleverd, niet goed wordt geleverd of er andere zaken spelen waardoor de instandhouding van de samenwerking langer mag en kan worden gevergd, is de ontbinding van een koopcontract mogelijkerwijs de beste optie. Houd u er wel rekening mee dat de tekortkoming de ontbinding moet rechtvaardigen. Over de vraag of ontbinding de beste remedie voor u is, doet u er goed aan advies in te winnen van een advocaat. Dit kan ook tot de conclusie dwingen dat het eerst aan de rechter zal worden voorgelegd. Het ontbinden van een koopcontract komt regelmatig voor en u kunt bijkomend schadevergoeding vorderen. Wanneer u ontbindt is het zaak dat u goed de gronden voor de ontbinding opsomt.

Algemene verkoopvoorwaarden bij een koopovereenkomst

Algemene verkoopvoorwaarden zijn standaardvoorwaarden die een verkoper opstelt en die bedoeld zijn om deel uit te maken van elke koopovereenkomst met een koper. Ze regelen zaken als:

Leveringsvoorwaarden en levertijd: de algemene verkoopvoorwaarden bevatten afspraken over de wijze van levering van de producten en de termijn waarbinnen geleverd wordt.

Betalingsvoorwaarden: er worden regels gesteld met betrekking tot de betalingstermijn, eventuele kortingen bij tijdige betaling, en de gevolgen van te late betaling zoals rente en incassokosten.

Eigendomsvoorbehoud: de verkoper kan een eigendomsvoorbehoud opnemen, waardoor de geleverde goederen pas in eigendom overgaan op de koper na volledige betaling.

Garanties en aansprakelijkheid: de algemene verkoopvoorwaarden regelen de garantiebepalingen en de aansprakelijkheid van de verkoper voor eventuele gebreken of schade.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter: er kan worden bepaald welk recht van toepassing is op de overeenkomst en welke rechter bevoegd is bij eventuele geschillen

De algemene verkoopvoorwaarden moeten vóór het sluiten van de koopovereenkomst aan de koper worden verstrekt. Onredelijke of oneerlijke bedingen kunnen door de koper worden vernietigd. Houd er ook rekening mee dat de andere partij met algemene inkoopvoorwaarden werkt, en deze mogelijk ook van toepassing kunnen zijn.

Advocaat gespecialiseerd in koopovereenkomsten

Ons gespecialiseerde advocatenkantoor helpt u graag verder bij al uw vragen rondom het opstellen en beoordelen van koopovereenkomsten. Wanneer u juridisch advies wilt inwinnen, dan biedt ons kantoor daartoe mogelijkheden. Wij zijn in heel Nederland actief en bieden ook support bij internationale vraagstukken. We hebben een sterk team van advocaten met als specialisatie contractenrecht. Onze advocaat commercial law Remko Roosjen geeft leiding aan dit team en we horen graag hoe we u het beste kunnen ondersteunen. Bent u op zoek naar andere praktijkgebieden, dan kunnen onze advocaten in Amsterdam u mogelijk ook ondersteunen, of aan een geschikte partner doorverwijzen. Uw belang staat bij ons te allen tijde voorop en we zoeken graag naar praktische oplossingen en snel resultaat. Neem contact op met onze specialist contractenrecht in Amsterdam en ontdek uw mogelijkheden.

+31 (0)20 – 210 31 38
remko.roosjen@maakadvocaten.nl

De juridische informatie in deze blog is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden, en geen juridisch advies door een advocaat. Hoewel wij als Nederlands  advocatenkantoor in Amsterdam streven naar nauwkeurigheid en actualiteit van de verstrekte juridische informatie, kunnen onze advocaten niet garanderen dat alle informatie volledig, juist of actueel is en accepteren wij geen aansprakelijkheid. Voor persoonlijk juridisch advies, raadpleeg altijd een bevoegde juridische professional, zoals onze advocaten.