Meteen naar de inhoud

Opstellen van een overeenkomst

Opstellen van een overeenkomst

Bij het opstellen van een overeenkomst is het essentieel dat deze tot stand komt door een aanbod en de aanvaarding daarvan. Een aanvaarding die afwijkt van het aanbod wordt beschouwd als een nieuw aanbod en een verwerping van het oorspronkelijke aanbod. Het is belangrijk dat de overeenkomst de belangen van beide partijen weerspiegelt en dat deze duidelijk zijn voor beide partijen, eventueel met behulp van een advocaat van MAAK. De inhoud van de overeenkomst moet duidelijk, begrijpelijk en leesbaar zijn, en rekening houden met eventuele kwetsbaarheden van de partijen. Bij het opstellen van de overeenkomst moet men ook letten op de wederkerigheid van de verplichtingen die partijen aangaan. De formulering van contractbepalingen moet niet onnodig afwijken van de wetstekst, tenzij dit nodig is voor maatwerk in complexere situaties zoals bij bedrijfsmatig vastgoed. Bij de uitleg van bepalingen dient men uit te gaan van de tekst van het contract en voor derden kenbare bronnen, tenzij dit niet tot een eenduidige conclusie leidt. In dat geval kunnen ook andere elementen bij de uitleg betrokken worden.

Waarom is duidelijke taal cruciaal in contracten?

Het opstellen van een overeenkomst onder Nederlands recht vereist helderheid en precisie. De gebruikte taal moet ondubbelzinnig zijn om misverstanden te voorkomen. Nederlandse rechtbanken hechten veel waarde aan de letterlijke tekst van een contract. Als een bepaling voor meerdere interpretaties vatbaar is, kan dit leiden tot geschillen en juridische complicaties. Het is daarom essentieel om duidelijke en concrete bewoordingen te gebruiken bij het opstellen van een overeenkomst.

Wat zijn de essentiële elementen van een contract?

Een overeenkomst onder Nederlands recht moet bepaalde essentiële elementen bevatten om rechtsgeldig te zijn. Deze elementen omvatten de namen en gegevens van de partijen, een duidelijke omschrijving van de verplichtingen en rechten van elke partij, en de voorwaarden waaronder deze verplichtingen en rechten worden uitgevoerd. Daarnaast moeten de prijs en betalingsvoorwaarden duidelijk worden vermeld, evenals de looptijd van de overeenkomst en de voorwaarden voor beëindiging. Het ontbreken van een van deze essentiële elementen kan de geldigheid van het contract in gevaar brengen.

Hoe belangrijk is het om specifieke clausules op te nemen?

Het opnemen van specifieke clausules in een overeenkomst kan helpen om toekomstige geschillen te voorkomen. Denk hierbij aan een geschillenbeslechtingsclausule die bepaalt hoe eventuele conflicten moeten worden opgelost, bijvoorbeeld via arbitrage of mediation. Een andere belangrijke clausule is de overmachtsclausule, die regelt wat er gebeurt als een partij door onvoorziene omstandigheden niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Door dergelijke clausules op te nemen, kunnen partijen van tevoren afspraken maken over hoe zij met bepaalde situaties willen omgaan, wat de rechtszekerheid en voorspelbaarheid bevordert.

Bij het opstellen van een overeenkomst zijn de volgende punten van belang:

Partijen duidelijk vermelden

Vermeld duidelijk de namen en eventuele rechtsvorm van de partijen die de overeenkomst aangaan. Controleer of de persoon die de overeenkomst ondertekent daartoe bevoegd is namens de organisatie.

Overwegingen opnemen

Beschrijf de bedoelingen en motieven van beide partijen om de overeenkomst aan te gaan. Dit is van belang voor de latere uitleg van de overeenkomst.

Kernbepalingen opnemen

Neem de daadwerkelijke afspraken, rechten en plichten voor beide partijen duidelijk op in de overeenkomst. Denk aan beschrijvingen van diensten/producten, prijzen, termijnen, garanties, gevolgen bij niet-nakoming etc.

Overeenkomst laten ondertekenen

Laat de overeenkomst door beide partijen ondertekenen en laat hen datum en plaats van ondertekening invullen. Dit geeft bewijskracht.

Soort overeenkomsten

Let op de specifieke vereisten en aandachtspunten voor het soort overeenkomst dat u opstelt, zoals samenwerkingsovereenkomsten, distributiecontracten en agentuurovereenkomsten, franchiseovereenkomsten, productiecontracten, SLA’s en andere industriële contracten. Door bovenstaande punten goed in acht te nemen, voorkomt u later juridische problemen met de overeenkomst.

ERVAREN ADVOCAAT CONTRACTENRECHT

Onze ervaren advocaten contractenrecht bij MAAK Advocaten hebben ervaring met diverse contracten. Een aantal voorbeelden van algemene voorwaarden en commerciële contracten waar wij vaker over adviseren, zijn:

Wat zijn de meest voorkomende fouten bij het opstellen van een overeenkomst?

De meest voorkomende fouten bij het opstellen van een overeenkomst zijn:

Vergeten te verwijzen naar algemene voorwaarden

Vergeten te verwijzen naar algemene voorwaarden kan ernstige gevolgen hebben voor de geldigheid en afdwingbaarheid van die voorwaarden. Hier zijn enkele belangrijke punten en best practices om te overwegen:

Tijdige Verwijzing

  • Algemene voorwaarden moeten vóór of bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij kenbaar worden gemaakt. Dit kan via een offerte, opdrachtbevestiging, of overeenkomst.
  • Het is cruciaal dat de wederpartij de mogelijkheid heeft om de algemene voorwaarden te lezen en te accepteren voordat de overeenkomst tot stand komt. Als dit niet gebeurt, kunnen de algemene voorwaarden vernietigbaar zijn.

Manieren van Verwijzen

  • In Offertes en Contracten: Vermeld de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden in offertes en contracten. Voeg de voorwaarden als bijlage toe of geef aan waar ze te vinden zijn, bijvoorbeeld op een website.
  • Elektronische Toegang: Bij elektronische overeenkomsten moeten de algemene voorwaarden langs elektronische weg ter beschikking worden gesteld, zodat de wederpartij ze kan opslaan en later raadplegen.
  • Website Verwijzing: Het is ook mogelijk om in e-mails of documenten een link naar de algemene voorwaarden op de website op te nemen. Zorg ervoor dat de wederpartij expliciet akkoord gaat, bijvoorbeeld door een vinkje te laten zetten bij online transacties.

Bewijslast

Het is belangrijk om te kunnen bewijzen dat de wederpartij de algemene voorwaarden heeft ontvangen en geaccepteerd. Dit kan door een ontvangstbevestiging te vragen of door de wederpartij de voorwaarden te laten ondertekenen.

Stilzwijgende Aanvaarding

In sommige gevallen kan stilzwijgende aanvaarding gelden, bijvoorbeeld als de wederpartij niet reageert op de ter hand gestelde algemene voorwaarden. Dit wordt echter niet altijd als voldoende bewijs gezien, dus expliciete instemming is aan te raden.

Gevolgen van Vergeten

Als u vergeet te verwijzen naar de algemene voorwaarden, kunnen deze niet van toepassing zijn op de overeenkomst. Dit betekent dat u geen beroep kunt doen op de bepalingen in uw algemene voorwaarden, wat juridische en financiële risico’s met zich mee kan brengen.

Door deze stappen te volgen, kunt u ervoor zorgen dat uw algemene voorwaarden op de juiste manier en tijdig worden toegepast, waardoor ze juridisch bindend zijn.

Fouten met contractspartijen

Het is essentieel dat duidelijk is tussen welke partijen de overeenkomst precies is aangegaan en dat de juiste tekenbevoegden de overeenkomst ondertekenen. Controleer dit zorgvuldig.

Onduidelijke overwegingen/considerans

De overwegingen en bedoelingen van partijen bij het aangaan van de overeenkomst moeten duidelijk worden opgenomen. Dit voorkomt later discussie over de uitleg.

Gebruik van juridisch jargon

Gebruik bij voorkeur eenvoudige bewoordingen en korte zinnen in de overeenkomst in plaats van ingewikkeld juridisch taalgebruik. Dit voorkomt misverstanden.

Door bovenstaande veelvoorkomende fouten te vermijden, verkleint u de kans op latere juridische problemen met de overeenkomst aanzienlijk.

Opstellen van een overeenkomst door een advocaat

Onze advocaten hebben veel ervaring met contracten. Of het nu gaat om het opstellen van een overeenkomst, het beoordelen ervan, of het voeren van procedures over een contract. In meerdere talen en voor uiteenlopende partijen stellen wij overeenkomsten op. Informeer naar de mogelijkheden.

Amsterdams Advocatenkantoor gespecialiseerd in contracten

Ons gespecialiseerde advocatenkantoor helpt u graag verder bij al uw vragen rondom het opstellen van een overeenkomst. Wanneer u juridisch advies wilt inwinnen, dan biedt ons kantoor daartoe mogelijkheden. Wij zijn in heel Nederland actief en bieden ook support bij internationale vraagstukken. We hebben een sterk team van advocaten met als specialisatie contractenrecht. Onze advocaat commercial law Remko Roosjen geeft leiding aan dit team en we horen graag hoe we u het beste kunnen ondersteunen. Bent u op zoek naar andere praktijkgebieden, dan kunnen onze advocaten in Amsterdam u mogelijk ook ondersteunen, of aan een geschikte partner doorverwijzen. Uw belang staat bij ons te allen tijde voorop en we zoeken graag naar praktische oplossingen en snel resultaat. Neem contact op met onze specialist contractenrecht in Amsterdam en ontdek uw mogelijkheden.

+31 (0)20 – 210 31 38
remko.roosjen@maakadvocaten.nl

De juridische informatie in deze blog is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden, en geen juridisch advies door een advocaat. Hoewel wij als advocatenkantoor in Amsterdam streven naar nauwkeurigheid en actualiteit van de verstrekte juridische informatie, kunnen onze advocaten niet garanderen dat alle informatie volledig, juist of actueel is en accepteren wij geen aansprakelijkheid. Voor persoonlijk juridisch advies, raadpleeg altijd een bevoegde juridische professional, zoals onze advocaten.

Remko Roosjen

Remko Roosjen

Als partner van MAAK en advocaat commercial law geeft Remko leiding aan aan het team Commerciële Geschillen en Contractenrecht. Remko is een gespecialiseerde advocaat contractenrecht en heeft een ruime ervaring in het voeren van procedures, waaronder voor de civiele rechter, in arbitrage en mediation. Remko is verbonden aan de specialisatievereniging voor Distributie, Franchise en Agentuur en doceert regelmatig over het snijvlak van commerciële contracten en productregelgeving. Lees meer over Remko op zijn persoonlijk profiel of op LinkedIn .