Ga naar de inhoud

Advocaat Distributie­overeenkomst

Wanneer u op het punt staat een distributiecontract te gaan sluiten of u heeft een geschil over een distributieovereenkomst, kunt u contact opnemen met een van onze advocaten contractenrecht. In een distributieovereenkomst naar Nederlands recht staat doorgaans een vast aantal onderwerpen geregeld en onze advocaten contractenrecht wijzen u graag op de contractuele kansen die een dergelijke overeenkomst voor u kan bieden. Een distributieovereenkomst wordt gesloten tussen de leverancier en de distributeur.

Wat is een distributieovereenkomst?

Een distributieovereenkomst is een contract tussen een leverancier (of fabrikant) en een distributeur waarin afspraken worden vastgelegd over de verkoop en distributie van producten. De kern van deze overeenkomst is dat de distributeur producten van de leverancier koopt met als doel deze door te verkopen in een bepaald gebied.

Wat zijn de belangrijkste zaken in een distributieovereenkomst?

Belangrijke elementen die vaak in een distributieovereenkomst worden opgenomen zijn:

 1. Exclusiviteit: Afspraken over of de distributeur het alleenrecht heeft om de producten in een bepaalde regio of aan een specifieke klantengroep te verkopen.
 2. Producten en prijzen: Welke producten worden geleverd en onder welke voorwaarden, inclusief prijsafspraken.
 3. Afzetmarkt: Het gebied of de klantengroep waar de distributeur de producten mag verkopen.
 4. Duur en beëindiging: De looptijd van de overeenkomst en voorwaarden voor opzegging of ontbinding.
 5. Minimale afname of omzet: Eventuele verplichtingen voor de distributeur qua afnamehoeveelheden of te behalen omzet.
 6. Marketing en reclame: Afspraken over promotie-activiteiten en het gebruik van merken en domeinnamen.
 7. Eigendomsvoorbehoud: Bepalingen over de eigendom van de producten tot betaling heeft plaatsgevonden.
 8. Concurrentiebeding: Eventuele beperkingen voor de distributeur om concurrerende producten te verkopen.

Het is belangrijk op te merken dat een distributieovereenkomst niet per se schriftelijk hoeft te zijn; deze kan ook ontstaan door langdurige samenwerking onder dezelfde voorwaarden. Echter, een schriftelijke overeenkomst biedt meer duidelijkheid en zekerheid voor beide partijen, vooral in geval van conflicten.

Aangezien de distributieovereenkomst niet specifiek in de Nederlandse wet is geregeld, hebben partijen veel vrijheid bij het opstellen ervan. Wel moeten ze rekening houden met algemene wettelijke bepalingen en mededingingsregels.

Wat doet een advocaat voor distributieovereenkomsten?

Een advocaat voor distributieovereenkomsten houdt zicht bezig met het beoordelen opstellen van distributieovereenkomsten, het uitonderhandelen van distributieovereenkomsten of het adviseren over het beëindigen van een distributieovereenkomst. Een advocaat voor distributieovereenkomsten kan zowel optreden voor de leverancier als voor de distributeur. Het moge duidelijk zijn dat beide handelsondernemingen ieder een eigen belang hebben en samen met u bepaalt onze advocaat distributie de koers. Samen met u kijken we bijvoorbeeld naar leveringstermijnen en leveringseisen. Ook bekijken we de duur van een distributieovereenkomst, de mate van exclusiviteit onder het distributiecontract en hoe geschillenbeslechting dient plaats te vinden.

Internationale distributieovereenkomst opstellen

Om een internationale distributieovereenkomst op te stellen, kunt u de volgende stappen volgen:

 1. Bepaal de kernpunten van de overeenkomst
  • Exclusiviteit: Beslis of de distributeur het alleenrecht krijgt in een bepaald gebied of voor een specifieke klantengroep.
  • Producten en prijzen: Specificeer welke producten geleverd worden en onder welke voorwaarden.
  • Afzetmarkt: Definieer het geografische gebied of de klantengroep waar de distributeur mag verkopen.
  • Duur en beëindiging: Leg de looptijd vast en bepaal de voorwaarden voor opzegging.
  • Arbitrage of civiele rechter: leg goed vast welke instantie bevoegd is over een geschil te oordelen. Wanneer zaken gedaan wordt met een niet-Europese partij kan het raadzaam zijn om voor alternatieve geschilbeslechting te kiezen, zoals arbitrage.

  2. Houd rekening met landspecifieke wetgeving

  • Onderzoek de lokale wetten en regelgeving in de landen waar u zaken doet.
  • Overweeg de hulp van een lokale specialist in te schakelen voor advies over specifieke regels en gebruiken.

  3. Maak duidelijke afspraken

  • Minimale afname of omzet
  • Marketing en reclame
  • Eigendomsvoorbehoud
  • Concurrentiebeding

  4. Let op mededingingsregels

  Zorg ervoor dat de overeenkomst voldoet aan de mededingingsregels van de betrokken landen en de EU.

  5. Bepaal de opzegtermijn

  Houd er rekening mee dat opzegtermijnen per land kunnen verschillen. In Duitsland bijvoorbeeld geldt een richtlijn van één maand per contractjaar, met een maximum van zes maanden.

  6. Overweeg een klantenvergoeding (“goodwill”)

  In sommige landen, zoals Duitsland, kan een distributeur recht hebben op een vergoeding voor opgebouwde klantenkring bij beëindiging. In Nederland werkt dat anders.

  7. Kies het toepasselijke recht en de bevoegde rechter

  Bepaal welk recht van toepassing is op de overeenkomst en welke rechter bevoegd is bij geschillen.

  8. Stel de overeenkomst schriftelijk op

  Hoewel een distributieovereenkomst niet per se schriftelijk hoeft te zijn, biedt een schriftelijke overeenkomst meer duidelijkheid en zekerheid.

  9. Laat de overeenkomst controleren

  Overweeg om de overeenkomst te laten controleren door een gespecialiseerde advocaat met ervaring in internationale distributieovereenkomsten.

  Door deze punten zorgvuldig te overwegen en vast te leggen, kunt u een solide internationale distributieovereenkomst opstellen die de belangen van beide partijen beschermt en voldoet aan de relevante wet- en regelgeving.

  Advocaat over de Exclusieve distributieovereenkomst

  De exclusieve distributieovereenkomst en de niet-exclusieve distributieovereenkomst zijn beide mogelijk, afhankelijk van wat u af wenst te spreken. U doet er goed aan dit met uw advocaat contractenrecht (of advocaat distributieovereenkomst) Een exclusieve distributieovereenkomst kan een bepaling bevatten dat de distributeur enkel in een bepaald contractsgebied de producten of diensten mag aanbieden.

  Omgekeerd kan ook een leverancier exclusief worden gebonden. Dat houdt in dat de leverancier geen andere partijen in een afgesproken contractsgebied zal benaderen voor het leveren en verkopen van producten of diensten. Hoe u de distributiecontract is aan u en we wijzen u graag over de contractuele opties. Vaak zal de positie die partijen al in de markt genieten een omstandigheid zijn waarom wel of niet voor een exclusieve distributieovereenkomst wordt gekozen. Het opstellen van een exclusiviteitsbeding kunt u bij uw advocaat neerleggen. Onze advocaten helpen u graag om de bepaling zo goed mogelijk voor u in te richten. Ook kijken we met u naar de mededingingsrechtelijke aspecten die hieraan kunnen kleven.

  OPSTELLEN van een DISTRIBUTIEovereenkomst door een advocaat

  Onze advocaten hebben door de jaren heen vele tientallen distributieovereenkomsten opgesteld, beoordeeld en erover geprocedeerd. Dat doen wij al jaren voor de maakindustrie en we kennen de behoefte van zowel de distributeur als de leverancier. Het opstellen van een distributiecontract door een advocaat is een vak apart. Wij streven ernaar het contract zo helder mogelijk in te richten en goed uit te leggen welke bepalingen welke consequenties hebben. Het opstellen van een distributieovereenkomst is maatwerk en u doet er goed aan zich hierin te laten bijstaan.

  Te vaak zien we distributieovereenkomsten die geïnspireerd zijn op meerdere bestaande distributiecontracten en daarom niet sluitend of consistent. Dat is zonde en creëert onnodige aansprakelijkheidsrisico’s. Onze advocaten zullen eerst met u het gesprek aangaan om te bepalen wat voor uw onderneming echt belangrijk is. Zo kunnen we ook de onderhandelingen strategischer voeren en de accenten op de juiste plaats leggen. U wordt gaande de onderhandelingen doorlopend geadviseerd en bijgestaan door ons. U kunt vertrouwen op gespecialiseerde advocaten met een uitmuntende kennis van het (internationale) contractenrecht. Advocaat distributieovereenkomst nodig? Schroom niet en vraag naar de mogelijkheden.

  Opzeggen van een distributiecontract

  Niet iedere samenwerking verloopt goed. In bepaalde gevallen wordt niet goed gepresteerd door een partij en wilt u van uw handelspartner af. In de eerste plaats is het goed om voor het moment van het opzeggen van een distributieovereenkomst na te gaan welke contractuele afspraken hierover in de distributieovereenkomst zijn vastgelegd. Is er een opzegtermijn in acht te nemen? en is de distributieovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd aangegaan.

  Wat zijn de juridische vereisten voor het opzeggen van een distributieovereenkomst?

  De juridische vereisten voor het opzeggen van een distributieovereenkomst hangen af van de specifieke bepalingen in de overeenkomst en de omstandigheden van het geval. Als de distributieovereenkomst een opzeggingsclausule bevat, moet de opzegging conform deze clausule geschieden, wat vaak inhoudt dat de opzegging schriftelijk moet gebeuren. Daarnaast kunnen de eisen van redelijkheid en billijkheid meebrengen dat er een voldoende zwaarwegende grond voor opzegging moet bestaan, vooral als de overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan en geen opzeggingsregeling kent. In sommige gevallen kan de aard van de overeenkomst en de omstandigheden van het geval vereisen dat een langere opzegtermijn wordt gehanteerd dan contractueel bepaald, of dat er een schadevergoeding wordt aangeboden bij opzegging. Bij gebreke van een wettelijke of contractuele regeling zal de vraag of de opzegging het beoogde rechtsgevolg heeft gehad, beantwoord moeten worden aan de hand van de redelijkheid en billijkheid in verband met de omstandigheden van dat geval.

  Bij een distributieovereenkomst van bepaalde tijd zal doorgaans de duur moeten worden gerespecteerd en is die (zonder opzegmogelijkheid) niet tussentijds opzegbaar. Een distributieovereenkomst voor onbepaalde tijd is in de regel opzegbaar. Wel moet er acht geslagen worden op de bestaande duur van de distributieovereenkomst en moet er altijd rekening worden gehouden met de gerechtvaardigde belangen van de handelspartner. Als er bijvoorbeeld grote investeringen zijn gedaan, kan het mogelijk zijn dat niet zomaar kan worden opgezegd en zelfs een zwaarwegende grond nodig is. Ook zijn situaties denkbaar dat een opzegging gepaard moet gaan met een lange(re) opzegtermijn en bijkomend een vergoeding van de schade. Dit luistert nauw en onze advocaten in Amsterdam zijn bekend met de actuele jurisprudentie op dit gebied (de distributieovereenkomst is – anders dan een agentuurovereenkomst en thans ook de franchiseovereenkomst) niet in de wet geregeld.

  Ontbinden van een distributieovereenkomst

  Schiet de fabrikant of distributeur toerekenbaar tekort, dan kan de andere partij (wanneer dit is gerechtvaardigd) de distributieovereenkomst ontbinden. Ontbinding is een ander remedie dan opzeggen, omdat hier een tekortkoming aan ten grondslag moet liggen. Voor een ontbinding moet wel er wel een gebrek in de prestatie bestaan die voldoende gewicht in de schaal legt. Anders kan de ontbinding zomaar ongeldig zijn.

  Geschil over een distributieovereenkomst

  Niet iedere distributieovereenkomst verloopt vlekkeloos. Deels kan dat liggen aan de persoon achter de onderneming (zoals de fabrikant of de distributeur), deels kan dat liggen aan verkeerd gemaakte afspraken en verwachtingen, zoals het niet halen van targets, kwaliteitsdoelstellingen of het voldoen aan de essentiële gezondheidseisen en veiligheidseisen, waardoor een product niet in de markt mag worden gebracht. Hoe het ook zij, er zijn uiteenlopende redenen te bedenken waarom een goed uitonderhandeld contract toch een samenwerking kan ontwrichten. U doet er in dergelijke zaken goed aan om direct juridisch advies in te winnen van een ervaren advocaat contractenrecht die uw zaak kan beoordelen en begeleiden. Een geschil over een distributieovereenkomst kan soms hoog oplopen en het is altijd aanbevelenswaardig om tijdig actie te ondernemen. Onze advocaten hebben een jarenlange ervaring met nationale en internationale distributieovereenkomsten en staan u graag bij.

  Kort geding bij het niet-nakomen van een distributieovereenkomst

  Wanneer een distributieovereenkomst zonder inachtneming van een correcte opzegtermijn wordt opgezegd, staat u de mogelijkheid open in kort geding nakoming van de distributieovereenkomst te vorderen. Deze nakomingsactie kan ertoe leiden dat de fabrikant of distributeur toch gehouden is om een langere duur te respecteren. Dit kan op straffe van boetes worden gevorderd en wordt in de praktijk wel gezien als een succesvol middel. Een kort geding is een spoedprocedure bij de voorzieningenrechter van de bevoegde rechtbank. Een kort geding gaat erg snel en doorgaans staat u binnen een paar weken al voor de rechter, of zoveel sneller als nodig.

  Advocaat distributieovereenkomst nodig?

  Ons advocatenkantoor in Amsterdam heeft een team van advocaten dat een sterke reputatie heeft in het opstellen van distributieovereenkomsten voor nationale en internationale samenwerkingen. We treden op voor fabrikanten en voor distributeurs. Wilt u advies inwinnen over een te starten procedure voor de civiele rechter, bijvoorbeeld omdat het concurrentiebeding is geschonden of de distributieovereenkomst onregelmatig is opgezegd, dan kunnen we uw belangen behartigen bij de rechter. Neem hiervoor contact op met Remko Roosjen, advocaat gespecialiseerd in distributieovereenkomst, of met een van onze andere advocaten in Amsterdam.

  T:  +31 (0)20 – 210 31 38
  E: mail@maakadvocaten.nl
  Contactpersoon: Remko Roosjen | Advocaat distributieovereenkomst