Meteen naar de inhoud

Legal opinions in de internationale handel

Wanneer een buitenlandse financier in uw onderneming wil investeren, kan hij zo zijn twijfels hebben over de legitimiteit van uw onderneming en haar rechtshandelingen, omdat hij onbekend is met het geldende recht in Nederland. In deze gevallen kan de financier vragen om een legal opinion van een Nederlandse advocaat over jouw onderneming. In een legal opinion bevestigt een advocaat dat de Nederlandse onderneming waarmee een buitenlandse entiteit een overeenkomst sluit, wel daadwerkelijk is wie hij zegt dat hij is. Dat geeft de buitenlandse entiteit zekerheid over de Nederlandse onderneming en de transactie en geeft hem inzicht in de Nederlandse rechtsregels en de risico’s die bij de grensoverschrijdende overeenkomst komen kijken.

MAAK Advocaten is onder andere gespecialiseerd in de uitgifte van legal opinions. Ons advocatenkantoor in Amsterdam ondersteunt nationaal en internationaal opererende bedrijven. In deze bijdrage komt u meer te weten over legal opinions en wat de legal opinions inhouden. Onze advocaat contractenrecht geeft meer tekst en uitleg over de legal opinion.

Een legal opinion kan het beste worden gedefinieerd als een juridische verklaring van een advocaat over de geldigheid en legitimiteit van een bepaalde transactie en de daarbij betrokken Nederlandse vennootschap. Het is een vorm van zekerheid voor bijvoorbeeld investeerders dat de transactie en de partij bij de transactie legitiem zijn. De opiniepraktijk is ontstaan in de Verenigde Staten om het beleggersvertrouwen in staatsobligaties te vergroten. De opinies bevestigden dat de obligaties afdwingbare schulden opleverden en verzekerden dat er ook daadwerkelijk een aansprakelijkheid bestond tot betaling van rente en aflossing door de obligatiegever. Deze praktijk kwam in Europa terecht via Amerikaanse financiers die zochten naar een manier om risico’s bij internationale investeringen te beperken. Om deze reden is het nu ook in Nederland gebruikelijk dat er bij grote grensoverschrijdende financieringstransacties een legal opinion van een Nederlandse advocaat wordt verlangd in geval van een Nederlandse leningnemer of zekerheidsverstrekker.

In 2016 stelde het Hof Den Haag het doel van de legal opinion als volgt: het krijgen van inzicht of er een juridisch beletsel is voor de afdwingbaarheid van de beoogde transactie, oftewel het krijgen van juridische zekerheid over de geldigheid en rechtsgevolgen van de beoogde rechtshandeling.

INHOUD EN VORM VAN EEN LEGAL OPINION

Doordat de opinie haar oorsprong vindt in de Amerikaanse rechtspraktijk is de tekst van de legal opinions vrijwel altijd in het Engels met Engelstalig vakjargon, en dus moeilijk te begrijpen voor mensen die hier niet in gespecialiseerd zijn.

De legal opinion bestaat meestal uit twee onderdelen: de capacity opinie en de enforceability opinie. Het eerste gedeelte ziet erop dat de Nederlandse rechtspersoon die de transactie aangaat daadwerkelijk bestaat en de bevoegdheid heeft om de overeenkomst aan te gaan, en dat binnen deze rechtspersoon de vereiste besluiten door personen zijn genomen die ook bevoegd zijn de rechtspersoon te vertegenwoordigen. Het tweede onderdeel bestaat uit de bevestiging of de verplichtingen die de overeenkomst inroept ook echt geldig en jegens de rechtspersoon afdwingbaar zijn.

COMPONENTEN VAN DE LEGAL OPINION

De opinie bestaat niet alleen uit juridische oordelen (opinions), maar ook uit twee andere componenten: de feitelijke aannames (assumptions) en de juridische voorbehouden (qualifications). Ten eerste het volgende over de assumptions. In beginsel hebben mensen bepaalde aannames over rechtspersonen waarop zij mogen vertrouwen wanneer die rechtspersoon een rechtshandeling verricht, bijvoorbeeld dat deze rechtspersoon niet failliet is, niet is ontbonden en dat besluiten rechtsgeldig zijn genomen en de juiste mensen bevoegd waren om deze besluiten te nemen. In de legal opinion bevestigt de advocaat deze aannames nadat hij hier feitelijk onderzoek naar heeft gedaan, bijvoorbeeld door het raadplegen van de handels- en insolventieregisters, de statuten van de rechtspersoon, de overeenkomsten waarop de opinie betrekking heeft en de besluitvorming. Wanneer feiten over bepaalde assumpties niet evident zijn, dient de advocaat in de legal opinion aan te geven dat de assumptie mogelijk onjuist is en welke juridische risico’s deze onzekerheid met zich mee kan brengen. Dit is een voorbeeld van een juridisch voorbehouden wat in de derde component van de legal opinion wordt opgenomen: de qualifications. In de kwalificaties wordt kort ingegaan op de belangrijkste regels uit het Nederlandse recht die van belang zijn in het licht van de legal opinion. Het gaat dan om kwalificaties over de risico’s die kunnen volgen als de rechtspersoon bijvoorbeeld failliet blijkt te zijn, wat de gevolgen zijn van vernietiging op grond van een wilsgebrek, of als de rechtshandeling buiten de statutaire doelomschrijving van de rechtspersoon valt (ultra vires). Het is dus een soort uitleg van Nederlandse rechtsregels en de daarbij behorende risico’s die het meest van belang zijn voor de investeerder.

KLACHT OVER EEN LEGAL OPINION

De legal opinion wordt doorgaans aangevraagd door de rechtspersoon die zelf ook subject is van de legal opinion. Dat houdt in dat de opiniegever opdracht krijgt van zijn cliënt, terwijl de ontvanger van de opinie een derde is. Het gaat hier dan om een third party opinion. Tussen de opiniegever en de opinieontvanger is er dus geen sprake van een opdracht of overeenkomst, wat vragen oproept over de manier waarop de opinieontvanger in rechte op kan treden tegen de opiniegever die een onjuiste legal opinion heeft vervaardigd. In dit geval kan de opinieontvanger terugvallen op de onrechtmatigheidsregels en de daarbij behorende mogelijkheid tot verhalen van schadevergoeding wanneer hij een klacht heeft over de opinie. Voor de opiniegever bestaat er dus een zorgplicht jegens de opinieontvanger die voortvloeit uit de zorgvuldigheid in het maatschappelijk verkeer betaamt.

ADVOCAAT VOOR LEGAL OPINIONS

MAAK Advocaten is onder andere gespecialiseerd in het geven van legal opinions. Wilt u advies inwinnen over legal opinions, dan helpt een van onze advocaten u graag verder. Wilt u weten waar uw onderneming op zou moeten letten wanneer u een legal opinion aanvraagt of ontvangt? Of heeft u een geschil met een opiniegever? Ook dan denken we graag met u mee. Wij brengen graag uw juridische positie in beeld, om u vervolgens van een praktisch advies te voorzien en/of uw onderneming bij te staan in een gerechtelijke procedure. Neem gerust contact op met een van onze advocaten in Amsterdam.

+31 (0)20 – 210 31 38
mail@maakadvocaten.nl

Remko Roosjen

Remko Roosjen

Als partner van MAAK en advocaat commercial law geeft Remko leiding aan aan het team Commerciële Geschillen en Contractenrecht. Remko is een gespecialiseerde advocaat contractenrecht en heeft een ruime ervaring in het voeren van procedures, waaronder voor de civiele rechter, in arbitrage en mediation. Remko is verbonden aan de specialisatievereniging voor Distributie, Franchise en Agentuur en doceert regelmatig over het snijvlak van commerciële contracten en productregelgeving. Lees meer over Remko op zijn persoonlijk profiel of op LinkedIn .