Meteen naar de inhoud

Procesrecht advocaat

Procesrecht advocaat

Een civiele zaak starten is in bepaalde gevallen onvermijdelijk en vaak doet u er verstandig aan in een zo voreg mogelijk stadium een procesrecht advocaat te consulteren. Onderhandelingen kunnen stagneren, of er wordt niet meer gereageerd door de andere partij. Omgekeerd kunt u ook gedagvaard worden, terwijl u vindt dat u de andere partij niets verschuldigd bent. Sterker, het kan zo zijn dat u een tegenvordering heeft die u voor de rechter wilt brengen. Een specialist in procesrecht kent het procesrecht van a tot z en zal op basis van de informatie die u verstrekt adviseren welke procedure moet worden doorlopen.

Advocaat gespecialiseerd in procesrecht

Een procesrecht advocaat gespecialiseerd in handelsgeschillen kan u bijstaan in een civiele zaak voor de rechter. De advocaat procesrecht zal de communicatie met de (advocaat van de) wederpartij overnemen en u in het gehele traject trachten te ontzorgen. De advocaat waarborgt ook de termijnen voor het indienen van processtukken, zoals een dagvaarding of conclusie van antwoord. Dat laatste is het schriftelijke verweer op de dagvaarding, het processtuk waarmee in de regel een procedure wordt ingeleid.

Het Burgerlijk Procesrecht in Nederland

We zullen hierna inzoomen op de complexiteiten van het Nederlands burgerlijk procesrecht, waarbij we inzicht bieden in de verschillende aspecten van gerechtelijke procedures, waaronder gerechtshoven, rechtbanken, de verschillende soorten procedures en de betrokken fasen. Of u nu begeleiding nodig heeft bij een algemene gerechtelijke procedure of een meer gespecialiseerde juridische kwestie zoals incasso- of ondernemingsrechtelijke procedures, ons team van ervaren advocaten in Amsterdam staat voor u klaar.

Een Grondige Blik op het Burgerlijk Procesrecht

Het Nederlands burgerlijk procesrecht omvat een breed scala aan regels en voorschriften die het proces van juridische geschillen beheersen. Het omvat de manier waarop een geschil aanhangig wordt gemaakt, de procedurele vereisten, termijnen en de formaliteiten die aan processtukken worden gesteld, enzovoort. De belangrijkste regels en wetten op het gebied van procesrecht in Nederland zijn het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Wet op de Rechterlijke Organisatie, Het Landelijke Procesreglement in dagvaardingszaken en het Landelijk Rolreglement.

Begrip van rechtelijke instanties: Kantonrechter, rechtbank of gerechtshof?

De kantonrechter behandelt, naast arbeids- en huurzaken, ook bijvoorbeeld agentuurzaken. Daarnaast behandelt de kantonrechter geschillen met betrekking tot geldvorderingen tot € 25.000,- en geschillen met betrekking tot consumentenkoop en consumentenkredietzaken. Andere civiele geschillen moeten (in eerste aanleg) bij de rechtbank worden ingediend. Voor de kantonrechter is vertegenwoordiging door een advocaat niet verplicht, terwijl dit bij de rechtbank wel het geval is. Wanneer u in hoger beroep gaat, dan is het gerechtshof de juiste rechtelijke instantie.

De Dagvaardingsprocedure: Het Aanvangen van Civiele Zaken

In het civiele recht kunnen zaken worden gestart met een dagvaarding of een verzoekschrift. De meeste civiele zaken worden echter gestart met een dagvaarding. Deze procedure staat dan ook bekend als de dagvaardingsprocedure.

In een dagvaarding vermeldt de eiser wat hij eist, van wie en waarom (de onderbouwing). Een dagvaarding wordt doorgaans opgesteld door een advocaat of jurist. Vervolgens betekent een gerechtsdeurwaarder de dagvaarding aan de gedaagde partij. In de dagvaarding staat vermeld wanneer de gedaagde moet verschijnen, voor welke rechter en op welke locatie. De wederpartij kan vervolgens reageren op het stuk. Dat gebeurt veelal in een zogeheten Conclusie van Antwoord.

Bodemprocedure

Nadat de eiser de gedaagde heeft opgeroepen om te verschijnen voor de rechter, wordt de zaak aanhangig gemaakt tijdens een rolzitting. Tijdens deze zitting wordt een datum bepaald waarop de gedaagde een conclusie van antwoord (verweer) kan indienen. Na deze schriftelijke ronde volgt meestal een zitting waarbij de partijen aanwezig zijn, samen met hun advocaten. Tijdens deze “comparitie van partijen” kan de rechter nadere vragen stellen en kunnen de partijen mondeling hun standpunten toelichten. Soms wordt deze procedure ook benut om te kijken of er een schikking mogelijk is. Na deze zitting volgt een (tussen)vonnis of krijgen de partijen de gelegenheid om schriftelijk te reageren op elkaars standpunten in een tweede ronde van conclusies. Een bodemprocedure wordt afgesloten met een vonnis, of met een schikking wanneer partijen hangende de procedure toch een regeling wensen te treffen. In sommige gevallen wordt, op aanraden van de rechter, gekozen voor mediation. De zaak wordt dan aangehouden, totdat de mediation is afgerond.

Kort Geding

Een kort geding is een spoedprocedure bij de voorzieningenrechter en kan uitkomst bieden bij geschillen waarbij niet op de uitkomst van een langdurige bodemprocedure kan worden gewacht. Er moet dus een zekere spoed bestaan, denk aan het opheffen van een gelegd beslag (het opheffingskortgeding), een vordering tot nakoming van een duurovereenkomst (daarmee kom je op tegen bijvoorbeeld een opgezegde distributie-, agentuur- of franchiseovereenkomst), maar ook een verbod op het uitzenden van een tc-programma, of publiceren van een lasterlijk artikel. Een rechter in kort geding wordt een voorzieningenrechter genoemd. Een voorzieningenrechter kan in principe alleen “voorlopige voorzieningen” treffen, zoals een verbod of een gebod om iets te doen of na te laten. Onder bepaalde omstandigheden kan ook een (voorschot op) een geldvordering worden toegewezen. Tegen een kort gedingvonnis staat hoger beroep open.

Hoger Beroep

Hoger beroep, ook wel appèl genoemd, is de procedure waarbij een rechtszaak volledig opnieuw wordt beoordeeld door een hogere rechter bij het gerechtshof. Hoger beroep staat open tegen het merendeel van de vonnissen, mits het financiële belang hoger is dan € 1.750,-. De termijn voor hoger beroep bedraagt drie maanden, hoewel deze termijn voor vonnissen in kort geding korter is, namelijk 4 weken.

Het Nederlandse civiele procesrecht

Veel informatie over de wijze waarop het Nederlandse civiele procesrecht werkt is terug te vinden op de website van de rechtspraak (www.rechtrspraak.nl). U vindt daar onder meer informatie over de afzonderlijke gerechten en de griffiekosten. De griffiekosten zijn de kosten die moeten worden betaald aan de rechterlijke macht wanneer een zaak wordt aangebracht. In Nederland zijn dat vaste tarieven die jaarlijks worden geïndexeerd. De hoogte van deze griffiekosten (ook wel griffierecht) is afhankelijk van de partij (natuurlijk persoon, onderneming, of onvermogende) en deels afhankelijk van de hoogte van de vordering , tenminste wanneer een geldbedrag gevorderd gaat worden. Vorderingen van meer dan EUR 100.000 vallen in de hoogste schaal qua te betalen tarieven. Een procesrecht advocaat zal u hierop wijzen.

Procedure starten bij de rechtbank

Een procedure starten bij de rechtbank is de meestvoorkomende start van een civiele zaak. Uw procesrecht advocaat zal u daarin begeleiden. Een procesrecht advocaat kan voor iedere rechtbank in Nederland uw belangen behartigen. Omdat er doorgaans slechts 1x een mondelinge behandeling in een zaak plaatsvindt is de afstand waar uw advocaat is gevestigd minder van belang. Onze advocaten werken door het hele land en zullen ook (wanneer dat kan) persoonlijk bij u (of op ons kantoor) de zaak met u bespreken, voordat de rechtbank wordt benaderd.

Advocaat voor civiele procedures

Procederen is een vak apart. Het vergt enerzijds een grondige kennis van het civiele procesrecht en daarnaast kennis van het recht waar de zaak inhoudelijk over gaat, zoals bijvoorbeeld contractenrecht, ondernemingsrecht of productregelgeving. Onze advocaten bundelen deze expertises en streven een hoge kwaliteit van dienstverlening na. Wilt u kennismaken met een procesrecht advocaat, of advies inwinnen over een lopende kwestie, dan kunt u telefonisch met ons overleggen. Uiteraard zijn we ook beschikbaar voor een persoonlijke ontmoeting. Neem voor meer informatie contact met advocaat Remko Roosjen of met een van onze andere advocaten in Amsterdam.

T:  +31 (0)20 – 210 31 38
E: mail@maakadvocaten.nl
Procesrecht advocaat | Remko Roosjen

Procesrecht

Meer weten over het procesrecht? Raadpleeg ook onze andere blogs over het Nederlandse procesrecht:

Deel I:              Bewijslast

Deel II:            Het voorlopig getuigenverhoor

Deel III:           Het voorlopig deskundigenbericht

Deel IV:           Exhibitieplicht

Deel V:            Bewijsbeslag