Meteen naar de inhoud

Algemene voorwaarden en de dienstenrichtlijn

Met betrekking tot de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie op 30 januari 2018 een arrest gewezen met voornamelijk gevolgen voor de detail- en distributiehandel. In deze bijdrage zullen onze advocaten uit Amsterdam ingaan op de algemene voorwaarden en de Dienstenrichtlijn. Waar u als ondernemer in deze branche voorheen nog verplicht was om uw algemene voorwaarden daadwerkelijk ter hand te stellen (toesturen/overhandigen/bijvoegen) om te voldoen aan uw informatieplicht, zal u nu al kunnen volstaan door te verwijzen naar een webadres waar uw algemene voorwaarden te vinden zijn.

INFORMATIEPLICHT ONDER DE DIENSTENRICHTLIJN?

Hoe zit het met de informatieplicht onder de Dienstenrichtlijn? De Raad van State heeft het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing met betrekking tot de volgende prejudiciële vraag:

Dient het begrip ‚dienst’ in artikel 4, onder 1, van [richtlijn 2006/123] aldus te worden uitgelegd dat detailhandel die bestaat uit de verkoop van goederen, zoals schoenen en kleding, aan consumenten, een dienst is waarop de bepalingen van [richtlijn 2006/123] van toepassing zijn op grond van artikel 2, eerste lid, van deze richtlijn?”

Op deze vraag heeft het Hof onder meer het volgende overwogen:

“88      In het onderhavige geval lijdt het geen twijfel dat de activiteit van detailhandel in het hoofdgeding in de eerste plaats een economische activiteit anders dan in loondienst tegen vergoeding vormt en in de tweede plaats niet valt onder de uitsluitingen van de werkingssfeer van richtlijn 2006/123 bedoeld in artikel 2, leden 2 en 3, van deze laatste. Bovendien worden werkzaamheden van commerciële aard in artikel 57 VWEU uitdrukkelijk vermeld op de niet-uitputtende lijst van verrichtingen die dat artikel als diensten definieert.

89      Voor het overige wordt in overweging 33 van richtlijn 2006/123 beklemtoond dat de diensten waarop deze richtlijn betrekking heeft, zeer diverse, voortdurend veranderende activiteiten betreffen, met de uitdrukkelijke vermelding dat tot die activiteiten diensten behoren die zowel aan bedrijven als aan particulieren worden verleend, zoals de distributiehandel.

97      Gelet op bovenstaande overwegingen moet op de eerste vraag worden geantwoord dat artikel 4, punt 1, van richtlijn 2006/123 aldus moet worden uitgelegd dat de activiteit bestaande in detailhandel in goederen, voor de toepassing van die richtlijn een „dienst” vormt.”

De Dienstenrichtlijn IN DE DETAIL- OF DISTRIBUTIEHANDEL

Als ondernemer in de detail- of distributiehandel valt u heden onder de dienstenrichtlijn en hoeft u dus niet meer te voldoen aan de ‘strenge’ vorm van terhandstelling (toesturen/overhandigen/bijvoegen) van uw algemene voorwaarden. U volstaat reeds door uw contractspartij(en) te verwijzen naar een webadres waar uw algemene voorwaarden te vinden zijn. Dit maakt het voor u als ondernemer in de detail- en distributiehandel dus makkelijker om contractspartij(en) aan uw algemene voorwaarden te binden.

ALGEMENE VOORWAARDEN en de TERHANDSTELLING ONDER DIENSTENRICHTLIJN

Kort gezegd zijn er 4 opties voor de terhandstelling van de algemene voorwaarden:

  1. Algemene voorwaarden worden op eigen initiatief door de dienstverrichter verstrekt;
  2. Algemene voorwaarden zijn voor de afnemer gemakkelijk toegankelijk op de plaats waar de dienst wordt verricht of de overeenkomst wordt gesloten;
  3. Algemene voorwaarden zijn voor de afnemer gemakkelijk elektronisch toegankelijk op een door de dienstverrichter meegedeeld adres;
  4. Algemene voorwaarden zijn opgenomen in alle door de dienstverrichter aan de afnemer verstrekte documenten waarin deze diensten in detail worden beschreven.

Advocaat over de informatieplicht onder de dienstenrichtlijn

Het kan zijn dat u als ondernemer denkt onder de dienstenrichtlijn te vallen, terwijl dat niet het geval is. Tevens kan het zo zijn dat u wel onder de dienstenrichtlijn valt, maar te makkelijk denkt te hebben voldaan aan uw informatieplicht met het verstrekkende gevolg dat uw algemene voorwaarden niet van toepassing zijn op uw contractspartij(en).

Wanneer u als ondernemer algemene voorwaarden gebruikt, wees er dan altijd goed op alert dat het ‘hebben’ van algemene voorwaarden niet voldoende is ten opzichte van uw contractspartij(en). U dient te voldoen aan de informatieplicht en daarvoor is het van belang dat u vaststelt of u onder de dienstenrichtlijn valt. Indien u onder de dienstenrichtlijn valt, zal u sneller voldoen aan uw informatieplicht dan in het geval u niet onder deze dienstenrichtlijn valt.

Advocaat gespecialiseerd in de Dienstenrichtlijn

Mocht u vragen hebben met betrekking tot het opstellen van uw algemene voorwaarden of meer specifiek omtrent uw informatieplicht en/of toepasselijkheid van uw algemene voorwaarden, mail of bel dan met een van onze advocaten. Wilt u direct spreken met een Advocaat gespecialiseerd in de Dienstenrichtlijn? Neemt u dan contact met ons op.

T:  +31 (0)20 – 210 31 38
E”: mail@maakadvocaten.nl
Advocaat: Remko Roosjen | Advocaat contractenrecht

Remko Roosjen

Remko Roosjen

Als partner van MAAK en advocaat commercial law geeft Remko leiding aan aan het team Commerciële Geschillen en Contractenrecht. Remko is een gespecialiseerde advocaat contractenrecht en heeft een ruime ervaring in het voeren van procedures, waaronder voor de civiele rechter, in arbitrage en mediation. Remko is verbonden aan de specialisatievereniging voor Distributie, Franchise en Agentuur en doceert regelmatig over het snijvlak van commerciële contracten en productregelgeving. Lees meer over Remko op zijn persoonlijk profiel of op LinkedIn .