Advocaat bij

Opstellen & opzeggen agentuurovereenkomst

De advocaten contractenrecht van MAAK Advocaten genieten een jarenlange ervaring in het inrichten van een agentuurovereenkomst en het adviseren over de beëindiging van de agentuurovereenkomst. Een agentuurovereenkomst opstellen is een vak apart. Bij het eigenhandig opstellen van agentuurovereenkomsten zien we als advocaat dat er vaak niet gedacht is aan bepaalde zaken, of dat deze niet optimaal zijn vastgelegd. Wanneer komt de handelsagent provisie toe? Hoe moet de overeenkomst correct worden uitgevoerd? Wat zijn de opzegbevoegdheden van partijen? Welke opzegtermijnen gelden er? En heeft de handelsagent bij het einde van de agentuurovereenkomst recht op provisie? Als advocaat bij agentuurovereenkomsten zijn dit zomaar wat vragen die we met regelmaat tegenkomen. Daarnaast zijn er vaker vragen over de exclusiviteit van een agentuurovereenkomst en de vraag of de principaal ook zelf het contractsgebied mag bedienen (en zo ja, of daarover provisie aan de handelsagent verschuldigd is).

Neem contact met ons op

Agentuurovereenkomst: wat houdt het in?

Bij een agentuurovereenkomst draagt de ene partij (de principaal), de andere partij (de handelsagent) op (en verbindt de handelsagent zich daartoe), om voor een bepaalde of onbetaalde tijd en tegen een beloning, bij de totstandkoming van overeenkomsten bemiddeling te verlenen. De bemiddeling (het sluiten van de overeenkomst) vindt plaats op naam en voor rekening van de principaal, zonder dat er sprake is van ondergeschiktheid (zoals bij een arbeidsovereenkomst).

Agentuurovereenkomst opstellen door een advocaat

Een goede schriftelijke agentuurovereenkomst strekt altijd tot de aanbeveling. De advocaten contractenrecht van MAAK Advocaten kunnen u daarin begeleiden en voorstellen aandragen voor een overeenkomst op maat. Verreweg de meeste procedures over een agentuurovereenkomst gaan over de vraag wat partijen met bepaalde afspraken bedoeld hebben. Veel geschillen kunnen worden vermeden wanneer zaken goed op papier staan en partijen begrijpen wat er over en weer van elkaar verwacht wordt. Dit geldt zowel voor de uitvoering van de overeenkomst als ook de provisieafspraken die een belangrijk onderdeel vormen van de agentuurovereenkomst.

Provisie handelsagent bij een agentuurovereenkomst

Op grond van de Nederlandse wetgeving heeft de handelsagent recht op provisie voor de overeenkomsten die tijdens de duur der agentuurovereenkomst zijn tot stand gekomen, wanneer (a) de overeenkomst door tussenkomst van de handelsagent is tot stand gekomen of (b) de overeenkomst is tot stand gekomen met iemand die de handelsagent reeds vroeger voor een dergelijke overeenkomst had aangebracht, of (c) de overeenkomst is afgesloten met iemand die behoort tot de klantenkring die, of gevestigd is in het gebied dat aan de handelsagent is toegewezen (tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de handelsagent ten aanzien van die klantenkring of in dat gebied niet het zogenoemde ‘alleenrecht’ heeft).  De afgelopen decennia is er veel rechtspraak gewezen over de provisie bij een agentuurovereenkomst. Laat u hierover door uw agentuurovereenkomst advocaat informeren.

De handelsagent heeft recht op provisie voor de voorbereiding van na het einde van de agentuurovereenkomst tot stand gekomen overeenkomsten wanneer de handelsagent (a) deze hoofdzakelijk aan de tijdens de duur van de agentuurovereenkomst door hem verrichte werkzaamheden zijn te danken en binnen een redelijke termijn na de beëindiging van die overeenkomst zijn afgesloten, of (b) hij of de principaal, overeenkomstig de hiervoor genoemde voorwaarden de bestelling van de derde heeft ontvangen voor de beëindiging van de agentuurovereenkomst. Het recht op provisie mist, wanneer niet de handelsagent maar zijn voorganger hierop aanspraak maakt, of uit de omstandigheden voortvloeit dat het billijk is de provisie tussen hen beiden te verdelen.

Agentuurovereenkomst opzeggen: welke termijnen gelden er?

Een veelvoorkomende vraag is tegen welke termijn een agentuurovereenkomst kan worden opgezegd. De minimale termijnen voor een regelmatige opzegging van de agentuurovereenkomst zijn wettelijk vastgelegd. Met inachtneming daarvan is het mogelijk om andere afspraken te maken. Het is belangrijk om daar bij het opstellen van een agentuurovereenkomst rekening mee te houden.  Heeft u echter een oude agentuurovereenkomst die u wilt beëindigen, laat u dan door uw advocaat adviseren over de mogelijkheden. Een opzegging van de agentuurovereenkomst kan mogelijk behoorlijke financiële gevolgen hebben, waardoor het soms beter is de agentuurovereenkomst op een ander moment te beëindigen. MAAK Advocaten bespreekt dit graag met u en voorziet u van strategische keuzes.

Agentuurovereenkomst en goodwill: hoe zit dat?

Naast een recht op schadevergoeding kan een handelsagent aanspraak maken op een zogenoemde klantenvergoeding (‘goodwill’). Deze aanspraak kan immens oplopen en zowel als principaal als handelsagent doet u er goed aan zich hierover te laten adviseren. Er is een maximum aan een goodwill vergoeding. Zo mag het bedrag van de vergoeding niet hoger zijn dan dat van de beloning van één jaar, berekend naar het gemiddelde van de laatste vijf jaren of, indien de agentuurovereenkomst korter heeft geduurd, naar het gemiddelde van de gehele duur daarvan.

Neem contact met ons op

Zo kan MAAK u helpen

Agentuurovereenkomst opstellen? Of zoekt u advies voor het opzeggen van een agentuurovereenkomst? Wij kunnen u van dienst zijn bij het opstellen of opzeggen van een agentuurovereenkomsten. We hebben specialistische kennis op het gebied van agentuurovereenkomsten en voorzien u van een op uw situatie toegesneden advies. We gaan voor duurzame relaties met onze opdrachtgevers. Ons eerste overleg is altijd vrijblijvend en vertrouwelijkheid is gewaarborgd. Telefonisch zijn we voor u van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 21.00 uur bereikbaar onder T: 020 210 31 38 en e-mails lezen we dagelijks (mail@maakadvocaten.nl). Vooraf een vraag insturen of een terugbelverzoek achterlaten? Dat kan via ons contactformulier.