Advocaat over

Ontbinden koopovereenkomst

Het ontbinden van een koopovereenkomst doet u wanneer u ontevreden bent over een geleverd product of een afgenomen dienst. Of het nu gaat over een machine die niet beantwoord aan de overeenkomst, of een samenwerking die niet langer haar vruchten afwerpt, de wet biedt de teleurgestelde partij de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden. Als advocaten contractenrecht zien wij ondernemers nogal eens worstelen met de voorwaarden voor ontbinding. Vragen zoals ‘wanneer mag ik als ondernemer ontbinden?’ en ‘wat zijn de gevolgen van het ontbinden van een koopovereenkomst’ zijn terugkerende thema’s. Hierna beantwoorden wij op hoofdlijnen de 5 belangrijkste vragen.

Neem contact met ons op

Op welk moment mag ik een koopovereenkomst ontbinden?

Wanneer een partij tekortschiet in het nakomen van een op haar rustende verplichting, mag de wederpartij ontbinden. Dit mag niet, wanneer de tekortkoming ‘gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis’ deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. Indien er alsnog zou kunnen worden gepresteerd door uw contractspartij, de machine kan bijvoorbeeld worden gerepareerd of opnieuw worden geleverd, of (in een ander voorbeeld) de diensten zouden alsnog kunnen worden afgenomen, dan mag u pas ontbinden wanneer uw contractspartij in verzuim is.

Moet ik voorafgaand aan de ontbinding een ingebrekestelling sturen?

Los van een aantal uitzonderingen, betekent dit in de regel dat u uw wederpartij een ingebrekestelling stuurt en een redelijke termijn stelt om alsnog de overeenkomst na te komen. Het is daarbij belangrijk dat u een goede opsomming geeft van de tekortkomingen. Uw advocaat kan u daar bij uitstek in begeleiden.

Wat zijn de gevolgen van ontbinding?

Ontbinding bevrijdt partijen van de daardoor getroffen verplichtingen. Wanneer het mogelijk rust er op beide partijen een verbintenis tot het ongedaan maken van de ontvangen prestaties. Dit betekent dat wanneer u een koopovereenkomst ontbindt u het aangeschafte product worden teruggeven en uw verkoper de koopsom moet terugbetalen.

Heb ik recht op schadevergoeding na ontbinding?

De partij die tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst is verplicht de schade te vergoeden. In sommige gevallen kan er sprake zijn van overmacht; de toeleverancier heeft bijvoorbeeld niet tijdig geleverd, of er brand, stroomuitval of een internetstoring. In dat geval wordt de omvang van de schadevergoeding beperkt.

Moet ik naar de rechter voor ontbinding of volstaat een brief?

U kunt de overeenkomst zelf schriftelijk ontbinden aan de daartoe gerechtigde. Ook kan de ontbinding op vordering door de rechter worden uitgesproken. Als u besluit buitengerechtelijk te ontbinden en partijen zijn het oneens over de ontbinding, bestaat het risico dat de ontbinding door de rechter niet als rechtsgeldig wordt gezien. De consequentie daarvan is dat de overeenkomst in de regel doorloopt, met alle consequenties van dien. Laat u hierover door uw advocaat adviseren.

Neem contact met ons op

Zo kan MAAK u helpen

Wij helpen u graag bij het bereiken van succes. We hebben ervaring met het ontbinden van koopovereenkomsten of het aanvechten daarvan in een procedure. We gaan voor duurzame relaties met onze opdrachtgevers. Ons eerste overleg is altijd vrijblijvend en vertrouwelijkheid is gewaarborgd. Telefonisch zijn we voor u van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 21.00 uur bereikbaar onder T: 020 210 31 38 en e-mails lezen we dagelijks (mail@maakadvocaten.nl). Vooraf een vraag insturen of een terugbelverzoek achterlaten? Dat kan via ons contactformulier.