Meteen naar de inhoud

Tijdig klagen bij een gebrekkige koopovereenkomst

Tijdig klagen bij een gebrekkige koopovereenkomst

Stel uw contractspartij komt een overeenkomst niet correct na en u ondervindt daar nadeel van. In de regel staan in dat geval verschillende remedies tot uw beschikking om dit nadeel te beperken of te compenseren. Wanneer uw contractspartij weigert mee te werken, dan kan u dit via de rechter afdwingen. Behalve wanneer u heeft nagelaten om tijdig bij uw contractspartij te klagen over de aard en omvang van de gebreken in de koopovereenkomst. Dit wordt de ‘klachtplicht’ genoemd.

De zogeheten klachtplicht beschermt uw tekortschietende contractspartij tegen te late en daardoor moeilijk te betwisten klachten. De klachtplicht deelt dus een doel met de verjaring. Daarom heeft onze advocaat contractenrecht de verjaring van een rechtsvordering en de -algemene- klachtplicht in een eerdere blog tezamen besproken.

De wetgever heeft de verplichting om te klagen over een koopovereenkomst een eigen plaats in het Burgerlijk Wetboek gegeven. In de procespraktijk van MAAK Advocaten krijgt deze klachtplicht binnen gerechtelijke procedures ook geregeld bijzondere aandacht. In deze blog gaan wij daarom meer specifiek in op de klachtplicht bij een koopovereenkomst.

DE GEVOLGEN VAN TE LAAT KLAGEN

Stel een verkoper levert een gebrekkige zaak aan u. Met uitzondering van afwijkende contractuele afspraken kan u o.a. eisen dat die zaken op kosten van de verkoper worden hersteld of vervangen. En als het tekortschieten aan de verkoper kan worden toegerekend, kan hij mogelijk worden veroordeeld om uw schade te vergoeden. Maar zonder aantoonbaar tijdig klagen bij de verkoper kan u niet met succes een eis instellen bij de rechter. Uw recht om een rechter over uw eis te laten oordelen, een zogeheten rechtsvordering, komt dan namelijk te vervallen.

Dit betekent dat wanneer een verkoper zich met succes verweert door te stellen dat niet (tijdig) door de koper is geklaagd, u met lege handen komt te staan.

WANNEER OP TIJD KLAGEN OVER EEN KOOPOVEREENKOMST?

Tussen professionele partijen is de hoofdregel dat moet worden geklaagd binnen bekwame tijd (i) nadat een gebrek door de koper is ontdekt of (ii) redelijkerwijs had behoren te ontdekken. Bij de beoordeling of tijdig en dus ‘binnen bekwame tijd’ is geklaagd, moet de rechter alle omstandigheden mee laten wegen. Een vaste klaagtermijn is dus niet aan de orde. Een belangrijke omstandigheid die zwaar weegt bij de afweging door de rechter is het nadeel dat de verkoper lijdt als gevolg van het verstrijken van de tijd totdat is geklaagd.

Wanneer u dus een zaak koopt die ernstig achteruitgaat als gevolg van verkeerd gebruik of een uitgestelde reparatie, dan ligt het voor de hand dat u zo snel als mogelijk over een gebrek moet klagen. Denk aan machines, auto’s, schepen, en uiteraard dieren. Zie voor een recent voorbeeld uit de rechtspraak van 21 januari 2022 over de klachtplicht bij de aankoop van een paard.

Maar let op: De vraag in welk geval met succes een beroep kan worden gedaan op de klachtplicht is nog volop in beweging. Een ander punt van aandacht is het verschil tussen een koopovereenkomst tussen professionele partijen en een koopovereenkomst waarbij de koper een consument betreft (een consumentenkoop). De consument wordt ook ten aanzien van de klachtplicht door de wetgever beschermd. Voor de consumentenkoop geldt daarom een minder strenge klachtplicht.

ADVOCAAT GESPECIALISEERD IN KLAGEN BIJ EEN KOOPOVEREENKOMST

MAAK Advocaten is o.a. gespecialiseerd in het contracten- en aansprakelijkheidsrecht. Wilt u advies inwinnen over een verkoper die een koopovereenkomst niet nakomt, dan helpt onze advocaat contractenrecht u graag verder. Wilt u weten waar uw onderneming op zou moeten letten wanneer en op welke wijze zij moet klagen over een verkoper die gebrekkige zaken heeft geleverd? Of heeft u een geschil met een verkoper? Ook dan denken we graag met u mee. Wij brengen graag uw juridische positie in beeld, om u vervolgens van een praktisch advies te voorzien en/of uw onderneming bij te staan in een gerechtelijke procedure. Neem gerust contact op met onze advocaat contractenrecht of met een van onze andere advocaten in Amsterdam.

+31 (0)20 – 210 31 38
remko.roosjen@maakadvocaten.nl

Remko Roosjen

Remko Roosjen

Als partner van MAAK en advocaat commercial law geeft Remko leiding aan aan het team Commerciële Geschillen en Contractenrecht. Remko is een gespecialiseerde advocaat contractenrecht en heeft een ruime ervaring in het voeren van procedures, waaronder voor de civiele rechter, in arbitrage en mediation. Remko is verbonden aan de specialisatievereniging voor Distributie, Franchise en Agentuur en doceert regelmatig over het snijvlak van commerciële contracten en productregelgeving. Lees meer over Remko op zijn persoonlijk profiel of op LinkedIn .