Meteen naar de inhoud

Advocaat contracten

Wilt u advies inwinnen bij een advocaat voor contractenrecht? Een advocaat die gespecialiseerd is in het opmaken van zakelijke contracten, het beoordelen van een commerciële overeenkomst, of een advocaat die uw organisatie bij kan staan in een geschil rondom een contract?

Remko Roosjen is een ervaren specialist in het Nederlandse en internationale contractenrecht en zijn kantoor is gevestigd te Amsterdam.  Voor nationale en internationale bedrijven biedt Remko al vele jaren de kennis en expertise die nodig is om succesvol te kunnen ondernemen.

Neem gerust vrijblijvend contact met onze advocaat contractenrecht op over uw contract en Remko helpt u graag verder.

+31 (0)20 – 210 31 38
remko.roosjen@maakadvocaten.nl

Advocaat contractenrecht

“het sluiten van een heldere en dekkende overeenkomst geeft rust en zekerheid. Wanneer dat is geregeld, kunnen ondernemers vervolgens doen waar ze goed in zijn: ondernemen. Te vaak zie ik nog als advocaat contractenrecht dat partijen pas aan de ‘juridische’ bel trekken wanneer het te laat is. Er is dan een geschil ontstaan en uitgelegd moet worden wat partijen over en weer bedoelden met een slecht gemaakte, of onduidelijk geformuleerde, afspraak. Dat is echt ontzettend zonde. Dat “Haviltexen” – zoals wij juristen dat noemen (naar een gelijknamige uitspraak) – kun je beter bij het opstellen van een contract doen, nooit achteraf. Ik stel al ruim 13 jaar contracten op voor nationale en internationale ondernemingen. Door die kennis en ervaring zie ik waar de commerciële kansen liggen, maar weet ik ook waar het doorgaans goed mis kan gaan. Die kennis deel ik maar wat graag met mijn cliënten en netwerk. Het belang staat van de cliënt staat bij mij altijd voorop”.

Het opstellen van een contract

Het opstellen van een contract is een vak apart. Een commercieel contract vormt in de regel het hart van de samenwerking. U doet er verstandig aan afspraken met uw contractspartij goed op papier te zetten met behulp van een advocaat contractenrecht. Op die manier weet iedere contractspartij waar hij of zij aan toe is, kunt u een inschatting maken van uw contractuele kansen én risico’s en onderneemt u zorgelozer. Het opstellen van een contact moet altijd helder en goed geformuleerd gebeuren tegen de achtergrond van de laatste ontwikkelingen in het recht. Nederland kent nog wel de aanvullende (en beperkte) werking van de redelijkheid en billijkheid, maar dat wordt terughoudend toegepast. Een duidelijk contract is van belang voor een goede samenwerking, maar ook om uiteindelijk een zakelijk geschil over een contract zoveel mogelijk te voorkomen. Onze advocaten contractenrecht stellen dagelijks uiteenlopende contracten op voor B2B relaties in Nederland, maar ook internationale contracten tussen internationaal opererende bedrijven. Veelvoorkomende thema’s zijn aansprakelijkheid, betalingscondities, de toepasselijkheid van algemene voorwaarden, garanties, intellectuele eigendom, oplevermomenten, andere over en weer te verrichten prestaties, het toepasselijke recht, de bevoegde rechter en de duur, looptijd en einde van een overeenkomst. Onze advocaten voorzien u graag van het advies over deze contractuele thema’s.

Contracten voor ondernemingen

Onze advocaten contractenrecht zijn voornamelijk bedreven in het schrijven van contracten voor ondernemingen. Hierbij komen ook vaak onderwerpen aan bod waar een ondernemer minder bekend mee is, of zaken die nieuw zijn in de rechtsontwikkeling. Het recht blijft immers voortdurend in beweging. Een advocaat contractenrecht inschakelen is dan een voor de hand liggende stap, want u moet zich bezig kunnen houden met ondernemen. Bij een B2B contract spelen, met name in een internationale context, veel vragen. Moet bijvoorbeeld het Weens Koopverdrag (CISG) van toepassing worden verklaard, of juist niet, hoe zit het met de Europese regels rondom het contractenrecht, moet u een geschil voeren bij een rechter, of een arbitrage-instituut? Hoe springt u om met onverwachte gebeurtenissen, waaronder een ongewijzigde instandhouding van het contract niet langer kan en mag voortduren, zoals prijsstijgingen in de grondstoffen, een onverwachte oorlog of pandemie? Over al dit soort vragen bent u gebaat bij een ervaren advocaat contractenrecht die u wijst op de kansen én de valkuilen. Ons team van gespecialiseerde advocaten in contracten in Amsterdam helpt u graag verder bij al uw uitdagingen. Contracten voor ondernemingen opstellen is een van onze pijlers.

Contact met een advocaat contractenrecht in Amsterdam

Wilt u overleggen met advocaat contractrecht over het opstellen, de opzegging van een contract, of over een geschil over een contract? Een advocaat contractenrecht in Amsterdam, die in heel Nederland actief is? Mogelijk een advocaat met een internationale mindset?

Neem over uw vraag over contractenrecht gerust vrijblijvend contact met Remko op. Remko bespreekt uw zaak en wat hij als advocaat contractenrecht voor u kan doen graag vertrouwelijk met u.

Beëindigen van een contract

Het beëindigen van een contract kan op een zeker moment gewenst zijn. Zo kan een contractuele prestatie niet goed worden nagekomen en kan het nodig zijn om dit in een gerechtelijke procedure af te dwingen. Een advocaat contractenrecht kan u dan goed adviseren over uw rechtspositie en de te kiezen procedure. Is een spoedprocedure nodig dan kan uw advocaat contractenrecht een kort geding opstarten bij de civiele rechter. In dit kort geding kunt u dan bijvoorbeeld nakoming vorderen, op straffe van een contractuele boete. De ervaring leert dat dit een uiterst effectief middel kan zijn wanneer een contractspartij niet zijn of haar verplichtingen nakomt uit het contract.

Omgekeerd kunt u natuurlijk ook geheel ten onrechte aangesproken worden op basis van een contract. Wanneer u meent dat de andere partij onredelijk is, of niet in zijn of haar recht staat, is het ook zaak dat een advocaat contractenrecht binnen een korte termijn met u meekijkt, u adviseert over uw rechtspositie en ook de stappen zet die nodig zijn om uw belangen te behartigen.

Ervaren advocaat contractenrecht

Remko Roosjen is een ervaren advocaat contractenrecht met een postacademische opleiding in Nationaal en Internationaal Contracteren aan de Grotius Academie. Remko is een betrokken, bevlogen en ervaren advocaat contractenrecht met veel kennis van uiteenlopende contracten, waaronder het opstellen, beëindigen of voeren van procedures bij de civiele rechter over de volgende overeenkomsten en algemene voorwaarden:

 • algemene verkoopvoorwaarden
 • algemene inkoopvoorwaarden
 • aannemingsovereenkomsten
 • agentuurovereenkomsten
 • automatiseringscontracten
 • bemiddelingsovereenkomsten
  boetebedingen
 • borgtocht
 • bouwovereenkomsten
 • distributieovereenkomsten
 • design and manufacturing agreement
 • development agreement
 • financieringsovereenkomsten
 • franchiseovereenkomsten
 • geheimhoudingsverklaringen
 • geheimhoudingsovereenkomsten (NDA)
 • huurovereenkomsten
 • Intentieverklaringen
 • IT-contract
 • Inkoopovereenkomst
 • intentieovereenkomst
 • koopovereenkomsten
 • leaseovereenkomsten
 • leenovereenkomsten
 • letter of intent (LOI)
 • leveringsovereenkomst
 • licentieovereenkomsten
 • managementovereenkomsten
 • onderhoudscontracten
 • OEM contract
 • outsourcingovereenkomsten
 • overeenkomsten van opdracht
 • pandovereenkomst
 • royaltyovereenkomst
 • samenwerkingsovereenkomst
 • Service Level Agreement (SLA)
 • vaststellingsovereenkomst (VSO)
 • verkoopovereenkomst
 • verzekeringsovereenkomst
Wat staat er in een commercieel contract?

Naarmate het onderwerp van het contract complexer wordt, kan het zo zijn dat u tegen leemtes in uw afspraken aanloopt. Is over alles wel goed nagedacht? Schiet een contractspartij daadwerkelijk tekort? Hoe kunt u een contract beëindigen? Moet u opzeggen of een contract ontbinden?

Onze gespecialiseerde advocaten contractenrecht in Amsterdam weten wat er hoort te staan in een commercieel contract. Ons ervaren team van specialisten heeft decennialange ervaring in nationaal en internationaal contractenrecht.

In het contract wordt allereerst invulling gegeven aan de wederzijdse prestaties en hoe lang partijen met elkaar in zee gaan. Dat kan een contract voor een bepaalde, maar voor onbepaalde tijd zijn, die al dan niet stilzwijgend of expliciet kan worden verlengd. Met name staat er in het contract een risicoverdeling en wie waarvoor verantwoordelijk is. Ook kan nader invulling worden gegeven aan een overmachtsituatie, dit hebben we veel gezien met zakelijke geschillen in tijden van corona, zoals te late leveringen, handelsbeperkingen en andere bepalingen die in een commerciële overeenkomst ontwricht waren geraakt. Verder zagen ons contractenrecht advocaten dat de prijzen voor transport en prijsstijgingen in de grondstoffen vaak niet goed contractueel waren afgedicht. Ook het zien of een product voldoet aan de eisen van conformiteit, of bijvoorbeeld aan de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen (CE-markering), hebben we bij ons advocatenkantoor in Amsterdam vaker teruggezien.

Geschillen zijn nooit gewenst en vaak verdient de meest spoedige oplossing te voorkeur. Daarom zullen onze ervaren advocaten in Amsterdam ook eerst onderzoeken of een spoedprocedure (kort geding) tot de mogelijkheden behoort. Voorzien u verhaalsproblemen bij de partij die schade heeft berokkend, dan bekijken we of conservatoir beslag een optie is. Omgekeerd kan het zo zijn dat u hiermee ten onrechte wordt geconfronteerd.

Kortom, de invulling van een contract en de interpretatie daarvan moet volledig zijn als voldoende duidelijk. Afspraken die niet helder zijn, zijn een voedingsbodem van ruis en dat wil je juist vermijden. Bij het opstellen van een contract is het dus van belang dat een deskundige contractenrecht advocaat deze opstelt, beoordeelt en adviseert over te zetten stappen.

Het wijzigen van een contract

Het wijzigen van een contract kan een optie zijn als er sprake is van onvoorziene omstandigheid, of wanneer het contract daarin voorziet (6:258 BW). Een onvoorziene omstandigheid moet ook echt onvoorzien zijn en dus niet over zijn nagedacht in het contract. Hier spelen de eisen van redelijkheid en billijkheid ook een belangrijke rol.

Advocaat over het ontbinden van een contract

Het ontbinden van een contract is naar Nederlands recht mogelijk wanneer er sprake is van een tekortkoming in de nakoming van een contractuele prestatie. Iedere tekortkoming in de nakoming kan een grond zijn voor ontbinding, tenzij het echt onredelijk is (i.e. de tekortkoming rechtvaardigt dan niet de ontbinding. Er moet voldoende gewicht aan kunnen worden ontleend. Ontbinding leidt tot ongedaanmakingsverbintenissen. Bij een koopovereenkomst betekent dit dat de zaak moet worden geleverd en de koopprijs moet worden geretourneerd. Bijkomend is het nog mogelijk om aanvullende schade te vorderen. Wat verder nog van belang is, is of de andere partij in verzuim is geraakt. Een advocaat contractenrecht die gespecialiseerd is in de ontbinding van een overeenkomst kan u hierbij ondersteunen.

Geschillen zijn nooit gewenst en vaak verdient de meest spoedige oplossing te voorkeur. Daarom zullen onze ervaren advocaten in Amsterdam ook eerst onderzoeken of een spoedprocedure (kort geding) tot de mogelijkheden behoort. Voorzien u verhaalsproblemen bij de partij die schade heeft berokkend, dan bekijken we of conservatoir beslag een optie is. Omgekeerd kan het zo zijn dat u hiermee ten onrechte wordt geconfronteerd, in dat geval onderzoeken we de mogelijkheid om u te verdedigen en het al dan niet voeren van een opheffingskortgeding of een verdediging tegen een claim in een civiele procedure.

Neem contact op met onze advocaat contractenrecht

Neem gerust vrijblijvend contact op met onze advocaat contractenrecht. In de regel kunnen we vaak tamelijk snel een inschatting geven van uw zaak en met u de koers bepalen.  Het belang van onze cliënt staat altijd voorop en onze advocaten kunnen snel schakelen. Samen met u zoeken we naar de beste oplossing, of u nu een vordering heeft, of zich moet verdedigen tegen een onredelijke claim van uw contractspartij.  Van Amsterdam tot Maastricht en van Rotterdam tot Utrecht, door heel Nederland en ook daarbuiten kunt u rekenen op onze jarenlange ervaring en expertise. U kunt contact opnemen met onze advocaat contractenrecht Remko Roosjen, hij helpt u graag verder.

+31 (0)20 – 210 31 38
remko.roosjen@maakadvocaten.nl

Remko Roosjen

Remko Roosjen

Als partner van MAAK en advocaat commercial law geeft Remko leiding aan aan het team Commerciële Geschillen en Contractenrecht. Remko is een gespecialiseerde advocaat contractenrecht en heeft een ruime ervaring in het voeren van procedures, waaronder voor de civiele rechter, in arbitrage en mediation. Remko is verbonden aan de specialisatievereniging voor Distributie, Franchise en Agentuur en doceert regelmatig over het snijvlak van commerciële contracten en productregelgeving. Lees meer over Remko op zijn persoonlijk profiel of op LinkedIn .