Meteen naar de inhoud

nieuwe regels bij verkoop aan consumenten per 1 januari 2022

Nieuwe regels bij verkoop aan consumenten per 1 januari 2022

Per 1 januari 2022 zullen in Nederland nieuwe regels gelden bij de verkoop aan consumenten. De nieuwe regels zijn het gevolg van de implementatie van twee Europese richtlijnen. De betreffende richtlijnen gelden voor bedrijven die goederen of digitale inhoud of diensten leveren aan consumenten binnen de EU-markt. Het betreft de Richtlijn (EU) 2019/771 voor de verkoop van goederen en de Richtlijn (EU) 2019/770 voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten. Nederland heeft voor de implementatie van deze richtlijnen een wetsvoorstel gedaan, dat noopt tot een wijziging van Boek 7 Burgerlijk Wetboek (BW). De belangrijkste nieuwe regels hebben betrekking op conformiteit, garanties, de rechtsmiddelen van de consument en de geldende termijnen. Onze advocaat proces- en handelsrecht Sander van Someren Gréve gaat in op de voorgenomen wijzigingen van het consumentenrecht.

Conformiteit van goederen

De nieuwe regels hebben ook gevolgen voor de conformiteit van goederen bij verkoop aan consumenten. Het vraagstuk van conformiteit van goederen behandelde wij reeds in onze blog non-conformiteit. Bij conformiteit gaat het erom of de producten voldoen aan de overeenkomst. De producten in dit kader omvatten ook zaken met een digitale inhoud of waarin digitale diensten zijn verwerkt. Per 1 januari 2022 wordt de eis van conformiteit nader gespecificeerd en uitgebreid. Het product moet qua type, hoeveelheid, kwaliteit, functionaliteit, compatibiliteit en interoperabiliteit voldoen aan de overeenkomst. Verder zullen alle toebehoren en instructies, met inbegrip van installatie-instructies, moeten worden meegeleverd. Ook zal het verkochte (digitale) product door de verkoper nog na levering van updates moeten worden voorzien. Afwijking van de verplichting tot updates is mogelijk, zolang de koper dat is duidelijk gemaakt en dat heeft aanvaard.

Bewijsvermoeden non-conformiteit

Per 1 januari 2022 zal bij de verkoop aan consumenten worden vermoed dat het product non-conform is, indien de afwijking zich binnen één jaar na aflevering openbaart. Hierdoor draagt de verkoper een jaar lang de bewijslast ter zake de conformiteit. Dit was altijd slechts een periode zes maanden, maar die wordt door de nieuwe regels dus verdubbeld.

Garanties

Onder de nieuwe regels worden per 1 januari 2022 commerciële garanties van de verkoper bindend en verder uitgebreid. Zo worden naast het meegeleverde garantiebewijs ook de eigenschappen die in een reclame door de verkoper of producent zijn toegezegd als gegarandeerd beschouwd. Bij eventuele verschillen tussen deze garanties geldt altijd de voor de consument meest gunstige. Gedurende de gehele duur van de garantie blijft de verkoper of producent aansprakelijk jegens de koper voor herstel of vervanging van de zaak.

Rechtsmiddelen

De rechtsmiddelen van consumenten bij non-conformiteit worden uitgebreid met de mogelijkheid om de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden of de prijs te verminderen. Er moet dan wel sprake zijn van en ernstige tekortkoming die de onmiddellijke ontbinding of prijsvermindering rechtvaardigt. Nu moet de consument eerst de verkoper in de gelegenheid stellen om het product te herstellen of te vervangen. Dat hoeft straks dus niet altijd meer.

Klachtplicht en verjaring

Verder is nog de klachtplicht en de verjaring van belang. De klachtplicht en verjaring behandelden wij al in onze blog verschil tussen verjaring en klachtplicht.  De richtlijnen noemen een termijn van ten hoogste twee maanden voor de de klachtplicht. De Nederlandse wet noemt nu slechts in artikel 7:23 BW dat een klacht binnen bekwame tijd gedaan moet worden en dat twee maanden in ieder geval tijdig is. Een langere termijn wordt niet uitgesloten, zoals dat wel het geval is in de richtlijnen. Verder wordt straks ook uitdrukkelijk in de wet opgenomen dat rechtsvorderingen gegrond op non-conformiteit van de afgeleverde digitale inhoud of digitale dienst verjaren door verloop van twee jaren na de levering.

De belangrijkste wijzigingen bij verkoop aan consumenten door de nieuwe regels nog eens op een rijtje.

Conformiteit Specifiekere eis van conformiteit en een plicht tot meeleveren toebehoren, instructies en updates.
Bewijsvermoeden non-conformiteit Een jaar na levering, dit was zes maanden.
Rechtsmiddelen Directe ontbinding of prijsvermindering bij ernstige tekortkoming
Garanties Bindend en uitgebreid met reclame-uitingen
Verjaring Twee jaar voor rechtsvorderingen gegrond op non-conformiteit van digitale inhoud of dienst.
Contact opnemen met een advocaat contractenrecht

MAAK Advocaten is gespecialiseerd in het Nederlandse contracten- en aansprakelijkheidsrecht en heeft ervaring in de ondersteuning van bedrijven die leveren aan consumenten.  Verkoopt u aan consumenten en wilt u juridisch advies over de wetswijzigingen of Europese richtlijnen ter zake consumentenrecht? Of heeft u behoefte aan ondersteuning bij de aanpassing de algemene voorwaarden die u hanteert tegenover consumenten? Neem dan contact op met Sander van Someren Gréve, advocaat handelsrecht en contractenrecht, of met een van onze andere advocaten in Amsterdam.

+31 (0)20 – 210 31 38
sander.vansomerengreve@maakadvocaten.nl

Sander van Someren Gréve

Sander van Someren Gréve

Sander van Someren Gréve is als senior associate werkzaam op het gebied van Product Safety, Commercial & International Trade. Sander is een daadkrachtige advocaat met veel kennis en expertise van de maakindustrie. Spelers binnen de keten waarderen Sander ook in zijn rol als betrouwbare sparring partner bij strategisch te maken keuzes. Naast zijn advieswerk bij commerciële transacties, vormt een belangrijk deel van zijn werk het procederen over (internationale) handelsgeschillen. Dat kan gaan over een dispuut bij een overeenkomst, productaansprakelijkheid of andere (professionele) aansprakelijkheden.